Trajectcontroles Pepingen: foute info verspreiden helpt verkeersveiligheid niet vooruit

Het valt te betreuren dat cd&v Pepingen opnieuw foute en onvolledige informatie verspreid, dit keer over de trajectcontroles. Verkeersveiligheid zou boven partijprofilering en sensatiezucht moeten staan. Pas nu het nieuwe mobiliteitsplan bijna helemaal is uitgevoerd, komt men naar buiten met halve waarheden en hele leugens. Deze bijzonder onconstructieve houding zet juist aan om verkeersregels te negeren. Voor LVB Pepingen staat verkeersveiligheid boven deze partijpolitieke nonsens, daarom enige duiding bij de foutieve beweringen.

 

Snelheden verlagen effectief

“Vriend en vijand moet toegeven dat trajectcontroles de snelheden en het aantal ongevallen heel effectief, structureel en blijvend verlagen. Ze verhogen de verkeersveiligheid gevoelig en onmiddellijk. Dat bleek onlangs nog in buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw, waar men in het begin ook een hoog aantal boetes zag, maar na verloop van tijd nog slechts 0,06% (!) overtredingen. Op termijn dus veel minder boetes, maar veel meer verkeersveiligheid. Dat is en blijft ook in Pepingen de eerste en enige doelstelling van deze trajectcontroles.” 

 

“De bewoners van de Hondzochtstraat, Nieuwe Baan, Trapstraat en Steenweg op Bellingen voelen al van bij het begin dat de snelheden drastisch lager liggen. De eerste snelheidsmetingen bevestigen dat ook. En niet te vergeten: de meerderheid van bestuurders houdt zich wel aan de verkeersregels.”

Geen cash cow

“Het is bovendien geen cash cow voor de gemeente zoals hier wordt voorgespiegeld. Het bedrag van de boetes gaat bijna volledig naar de installatie, het beheer en onderhoud van de camera-infrastructuur, naar de handhaving en de administratieve verwerking van de boetes. Dat is hoog in het begin, maar daalt uiteraard naarmate er minder boetes uitgeschreven worden, wat ook het doel is. Dit alles is bovendien op kosten van de snelheidsovertreder. Het schepencollege in Pepingen besliste al eerder dat elk restbedrag van de boetes opnieuw geïnvesteerd wordt in lokale verkeersveiligheidsmaatregelen.”


“Het klopt ook niet dat de trajectcontroles niet zichtbaar zijn. De beelden die cd&v verspreid zijn duidelijk achterhaald en/of tonen niet het volledige beeld. Bij de start van elk stuk van de trajectcontrole waren de juiste verkeersborden en reglementaire signalisatie aanwezig (zie foto hieronder). Bestuurders wisten dus op elk moment waar er een trajectcontrole was.”

Drukke route

“Zoals uitvoerig toegelicht op de gemeenteraden werd het traject in Bellingen als eerste gekozen voor trajectcontroles omdat er geen vrijliggend fietspad mogelijk is langsheen deze drukke route van en naar basisschool Spring in ’t Veld, OC Terloo, bibliotheek, zaal De Kring, CC Bellingen en richting Halle. De keuze ging gepaard met participatie, verkeersmetingen en eerdere proefopstellingen met verkeersremmers die een duurzaam effect misten.” 

 

“We hebben steeds duidelijk gemaakt dat dit een eerste opstelling is en dat dit na grondige evaluatie kan uitgebreid worden naar andere routes. Flankerende maatregelen beperken het effect op omliggende straten al van bij de start. Eens de werken aan kruispunt Termeeren achter de rug zijn, valt alles nog meer in de plooi.”

Wel reglementair, ook in overgangsperiode

“De handhaving verloopt wel reglementair, het klopt niet dat de boetes betwistbaar zouden zijn. Eerst en vooral: in samenspraak met de politiezone werd de trajectcontrole gefaseerd ingevoerd. Eerst langs de Hondzochtstraat, later langs de andere stukken. De trajectcontroles traden pas volledig in werking waar de nieuwe verkeersborden correct en definitief waren. De politiezone was van bij het begin op de hoogte van deze overgangsperiode en hield te allen tijde rekening met de actuele situatie van de verkeersborden op het terrein. Samen met de gefaseerde inwerkingstelling van de trajectcontroles is de handhaving altijd correct verlopen. We begrijpen dat de 2 ontbrekende verkeersborden in de Trapstraat tijdelijk voor enige verwarring zorgden, maar dit werd zo snel mogelijk opgelost. Daar werd geen enkele boete voor uitgeschreven.”


Voorbarige kritiek op werk in uitvoering

“Zo goed als alle verkeersborden werden in Pepingen aangepast de voorbije maand, als onderdeel van het eerste mobiliteitsplan dat met participatie van Pepingenaren werd opgesteld. Dat stelde o.a. een grondige update en duidelijke afbakening van onze dorpskernen en snelheidsregimes voorop. Men voerde meer dan 400 aanpassingen uit, wat natuurlijk tijd vraagt. Laat ons ook wat respect opbrengen voor werken in uitvoering en enige tijd geven om goede zaken te realiseren. Nieuwe wegmarkeringen volgen nog bij droog weer. Opnieuw, met deze overgangsperiode is rekening gehouden. Alle ontbrekende verkeersborden in de Trapstraat, Steenweg op Bellingen en elders zijn overigens aangevuld sinds vrijdag 29 maart 2024.”


“Het blijft ons een raadsel wat de oppositie wil bereiken door die uiterst negatieve houding ten opzichte van elke nieuwe (verkeers)maatregel of project. Over de omleidingen nalv de werken aan kruispunt Termeeren werd ook al onvolledige info verspreid. Die misleidt mensen en polariseert, het zet partijbelang boven maatschappelijk belang. De verkeersveiligheid komt het alvast niet ten goede.”

Een blik op de Steenweg op Bellingen, waar vanuit een ander standpunt het reglementaire verkeersbord blijkbaar wel te zien is. Deze verkeersborden waren aanwezig bij de start van elke trajectcontrole.

 

Verkeersbord Grote Baan

Voor de werken aan kruispunt Termeeren vond op vrijdag 29/3/2024 een fasewissel plaats. Dat werd zoals het hoort eerst (!) breed gecommuniceerd door Agentschap Wegen & Verkeer en verschillende perskanalen. Om iedereen zo snel en volledig mogelijk te informeren, nemen we dit over op allerlei kanalen, waaronder Facebook.


De Grote Baan wordt na de paasvakantie vanaf maandag 15/4 inderdaad éénrichtingsverkeer in de richting van Beert, voor een vlottere verkeersdoorstroming. Die informatie was dus correct. 


De verkeersborden werden zoals altijd al geplaatst ter voorbereiding. Met voorlopige afdekking, al bleek die na één dag alweer verdwenen. Dat is ondertussen opgelost. De melding vanuit de oppositie – die ook zonder persoonlijke verwijten kon – werd onmiddellijk ter harte genomen en opgelost. Tijdens de paasvakantie houden we alvast in de gaten dat dit niet opnieuw spoorloos verdwijnt.” 

Volg ons op