Landbouw en ondernemerschap

Een toekomstgericht
landbouwbeleid

Moderne landbouw evolueert razendsnel. Van onze landbouwers wordt er dagelijks veel flexibiliteit, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid verwacht. LVB wil onze landbouwers daar optimaal in ondersteunen. Landbouwers moeten de kans krijgen om zich duurzaam te ontwikkelen. Nieuwe geïntegreerde of biologische teelt, thuisverkoop en boerenmarkten moeten ook vanuit de gemeente ondersteuning krijgen.

Om de vinger aan de pols te houden wil LVB gaan voor een sterke landbouwraad die een echte adviserende rol kan opnemen voor het landbouwbeleid. De goede samenwerking die LVB kende met de landbouwers bij het opzetten van de plannen tegen velderosie en wateroverlast wil zij verder zetten in de hele gemeente.

De landbouw heeft baat bij een goed onderhoud van plattelandswegen en van grachten. Daar wil LVB blijvende aandacht voor hebben.

LVB wil verder ook inzetten op het omzomen van weiden met inheemse hagen en het bestendigen van de toelagen voor verplichte grond- en mestontleding. De jaarlijkse inzameling van oude silobanden, landbouwplastic en prikkeldraad moet behouden blijven.

Initiatieven die de landbouw in de kijker zetten, zoals de Dag van de Landbouw of de Jaarmarkt, zijn voor LVB belangrijke speerpunten. Hier maken onze inwoners kennis met de noden van onze landbouw en het belang van voldoende ruimte voor economische landbouwacti- viteit in landbouwzones. Landbouw speelt immers een belangrijke rol in volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarom willen we de lokale landbouwactiviteiten ook voor de komende generaties veilig stellen

Meer ruimte voor ondernemen

LVB – Lijst van de Burger wil gaan voor een ondernemersvriendelijke gemeente.
Daarom pleiten we voor de invoering
van een KMO-zone die ruimte geeft aan nieuwe en bestaande ondernemers. Voor alle duidelijkheid: een KMO-zone is een goed afgebakende ruimte waar ondernemers zich kunnen vestigen onder strikte voorwaarden. Het gaat niet over industrie of grote winkelcentra! Het biedt wel ruimte aan (startende) ondernemers en ambachtslieden die vaak al een band hebben met de regio.

Ondernemen kan perfect met respect voor het landschap, de natuur en de omwonenden. Dat moet mogelijk zijn met een doordachte inplanting van een KMO-zone met groene randvoorwaarden. Zo wordt ook vanuit deze hoek een bijdrage geleverd aan het landelijk karakter van onze gemeente dat op ieder moment bewaard moet blijven

Sterke middenstand,
sterke gemeente

De interactie tussen ondernemers en bestuur moet opnieuw gestimuleerd worden bij alle relevante aangelegenheden. Dat kan via het herwaarderen van de middenstandsraad tot een sterk orgaan dat gehoord wordt en zo opnieuw een resultaatgerichte bijdrage levert tot het dagdagelijks bestuur.

Verder willen we als LVB de Pepingse handelaars en zelfstandigen steunen door handelskernversterking, en dit niet enkel in de hoofdgemeente.

Dat is niet alleen goed voor het ondernemerschap maar ook voor ons landelijk karakter. Dat ondernemerschap kan verder in de hand worden gewerkt door in te zetten op een actieve samenwerking met ondernemersnetwerken en hulporganisaties voor zelfstandigen in de problemen.

De voorstellen
van LVB: