Pepingen dorp voor iedereen

Deskundig sociaal
beleid via het OCMW

Moderne landbouw evolueert razendsnel. Van onze landbouwers wordt er dagelijks veel flexibiliteit, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid verwacht. LVB wil onze landbouwers daar optimaal in ondersteunen. Landbouwers moeten de kans krijgen om zich duurzaam te ontwikkelen. Nieuwe geïntegreerde of biologische teelt, thuisverkoop en boerenmarkten moeten ook vanuit de gemeente ondersteuning krijgen.

Om de vinger aan de pols te houden wil LVB gaan voor een sterke landbouwraad die een echte adviserende rol kan opnemen voor het landbouwbeleid. De goede samenwerking die LVB kende met de landbouwers bij het opzetten van de plannen tegen velderosie en wateroverlast wil zij verder zetten in de hele gemeente.

De landbouw heeft baat bij een goed onderhoud van plattelandswegen en van grachten. Daar wil LVB blijvende aandacht voor hebben.

LVB wil verder ook inzetten op het omzomen van weiden met inheemse hagen en het bestendigen van de toelagen voor verplichte grond- en mestontleding. De jaarlijkse inzameling van oude silobanden, landbouwplastic en prikkeldraad moet behouden blijven.

Initiatieven die de landbouw in de kijker zetten, zoals de Dag van de Landbouw of de Jaarmarkt, zijn voor LVB belangrijke speerpunten. Hier maken onze inwoners kennis met de noden van onze landbouw en het belang van voldoende ruimte voor economische landbouwacti- viteit in landbouwzones. Landbouw speelt immers een belangrijke rol in volksgezondheid en voedselveiligheid. Daarom willen we de lokale landbouwactiviteiten ook voor de komende generaties veilig stellen

Samen armoede bestrijden

Afgaand op de statistieken is Pepingen een welvarende gemeente. Zeer weinig leefloners, weinig werklozen, een opvallend beroepsactieve bevolking (80%) en een sterk stijgend gemiddeld inkomen.

Armoede is echter niet altijd zichtbaar en ook hier is voorkomen beter dan genezen. LVB pleit voor een sterk OCMW dat de vinger aan de pols blijft houden. Dat kan door een sterke inzet op preventie, de aanpak van verdoken armoede (ook bij zelfstandigen en landbouwers), door tijd vrij te maken voor huisbezoeken en door mensen te blijven helpen bij budgetbeheer.

Armoede is niet alleen een kwestie van centen. In een uitgestrekte, landelijke gemeente als Pepingen bestaat er ook vervoersarmoede.

Het aanbod van De Lijn is onvoldoende voor verplaatsingen binnen en buiten de gemeentegrenzen. Niet iedereen is nog in staat om met de fiets te rijden of bezit een wagen, laat staan een taxi te betalen.

Daarom pleit LVB voor een versterking van de minder mobielen centrale door er blijvend vrijwilligers voor warm te maken. Deze dienstverlening richt zich hoofdzakelijk tot senioren. Ter aanvulling wil LVB burgerinitiatieven voor autodelen aanmoedigen en de mogelijkheid onderzoeken voor een toegankelijke Pepingse vervoersapp.

Zorgen voor elkaar

Ons doel blijft om ouderen en andere zorgbehoevenden zo lang mogelijk betaalbaar én kwaliteitsvol thuis te laten wonen. Het OCMW van Pepingen investeert al heel wat in ouderenzorg. LVB wil deze beleidskeuze verderzetten en de professionele ondersteuning uitbreiden voor vrijwilligers en mantelzorgers. Voor iemand zorgen kan immers fysiek en psychisch belastend zijn. Lijst van de Burger wil hen verder ondersteunen met een financiële tegemoetkoming, maar ook met vormingsmogelijkheden en extra begeleiding. Die willen we individueel of in groep voorzien, zoals bv. praatcafés.

Vrijwilligers vormen binnen gemeente en OCMW een onmisbare schakel en dat zal in de toekomst nog meer het geval zijn.Denken we maar aan de minder mobielen centrale van het OCMW of de vele vrijwilligers in de adviesraden. Vrijwilligers betrekken, ondersteunen, begeleiden én waarderen is een must.

We willen werk maken van een echt vrijwilligersbeleid. Dat willen we opentrekken naar alle Pepingse welzijnsvoorzieningen, seniorenverenigingen, jeugdverenigingen, enz. Ook hier geldt ons moto: SAMEN STERK.

 

Kindvriendelijke gemeente

Een hoge tewerkstellingsgraad betekent dat er ook heel wat jonge gezinnen in onze gemeente op zoek zijn naar kinderopvang. LVB steunt dan ook elk initiatief dat de capaciteit van de kinderopvang vergroot.

LVB gaat ook voor de verdere ondersteuning van de speelpleinwerking. Zij maken het voor werkende ouders mogelijk om met een gerust hart naar het werk te gaan. Waar mogelijk gaan we ook voor aangepaste naschoolse opvang met respect voor de leeftijden van de kinderen.

LVB wil de mogelijkheid onderzoeken om van Pepingen een volwaardige Pleegzorggemeente te maken. In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen werkt Pepingen dan een plan uit om pleegzorg actief te promoten en ondersteunen in de gemeente. Opvang door warme Pepingse gezinnen kan voor de meest kwetsbare kinderen een wereld van verschil maken.

Wonen in Pepingen

Een huis kopen in Pepingen is een dure zaak en te vaak onbetaalbaar voor onze jonge inwoners. Als alle projecten afgewerkt zijn (Bogaarden, achter de Zagerij) zal de gemeente voldoen aan het wettelijk opgelegde doel van 41 sociale koop– en huurwoningen. Met LVB vinden we dit een goede zaak.

Als gemeente zelf woningen verhuren en onderhouden houdt evenwel financiële risico’s in. Daarom zal LVB onderzoeken of het mogelijk is om samen te werken met een externe partner voor wat het beheer betreft. Zo kan het OCMW zich verder focussen op kerntaken én korter op de bal spelen via woonbegeleiding.

Momenteel verhuizen vele senioren naar Halle omdat hun woning niet is aangepast of omwille van de nabijheid van voorzieningen daar.

Bovendien kunnen of willen niet alle senioren de stap zetten naar assistentiewoningen. Zij zijn op zoek naar een betaalbare tussenoplossing.

LVB wil werk maken van betaalbare bejaardenflats én kleinere woningen in het centrum van Pepingen. Want ook onze jongere inwoners willen in onze gemeente blijven wonen. LVB wil met partners zoals Vlabinvest actief op zoek gaan naar mogelijke projecten in onze gemeente.

Een aantal landschappen in Pepingen zijn eeuwenoud en hangen samen met de talrijke open ruimten die onze gemeente rijk is. Die willen we met LVB vrijwaren. Bijkomende woongelegenheden willen we vooral binnen de bestaande dorpskernen creëren. Kleinere kavels bieden eveneens een oplossing.

(Verkeers) veiligheid

Landelijk Pepingen

Landbouw en ondernemerschap

Verenigd Pepingen

Pepingen dorp voor iedereen

Open bestuur

Volg ons op