Nieuwsberichten

 • Gemeenteraad Pepingen 24.01.2023 Gemeenteraad Pepingen 24.01.2023

  Aanpassingen aan verkeersreglement en afvalbeleid

  Op de gemeenteraad in Pepingen van dinsdag 24 januari 2023 werden twee wijzigingen in het aanvullend reglement voor de politie goedgekeurd. Op de Plaats in Heikruis was de huidige locatie voor de parkeerplaats voor mindervaliden wettelijk niet meer conform. Deze wordt verplaatst worden naar de bestaande parkeerstroken. Ook de verkeerssignalisatie wordt aangepast aan de huidige regelgeving.

  Op vraag van het schepencollege van Pepingen voerde Saintes (Tubize) eerder al een tonnagebeperking in voor de Rue Jean Duc, die aansluit op de Hondzochtstraat in Bellingen. Op de gemeenteraad werd vanavond dezelfde tonnagebeperking voor de straat goedgekeurd langs de kant van Pepingen. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans: “De voorbije jaren pakken we in de gemeente stelselmatig de pijnpunten aan op vlak van verkeersveiligheid. De bezorgdheden van onze inwoners zijn daarbij belangrijk, na verschillende participatierondes zal binnenkort dan ook het allereerste Pepingse mobiliteitsplan voorgesteld worden. Een tonnagebeperking is één van de instrumenten die we ter beschikking hebben en kadert in dit geval in onze bredere strijd tegen sluipverkeer en de overlast die dat met zich meebrengt.”

   

  Restafvalzakken

  Afvalintercommunale Intradura stelde een prijsindexatie van de huidige restafvalzakken voor, omwille van de steeds hoger oplopende kosten door inflatie, indexering en stijgende grondstofprijzen. Schepen van Milieu Greta Cochez: “We kunnen moeilijk om de realiteit van de inflatie heen: overal stijgen de kosten door o.a. duurdere grondstoffen en indexering. Dat heeft helaas ook gevolgen voor de afvalophaling en -verwerking, wat toch een cruciaal onderdeel van een goed milieubeleid is.” Op voorstel van het schepencollege verklaart de Pepingse gemeenteraad zich daarom principieel akkoord met een prijswijziging, op voorwaarde dat de andere 18 deelnemende buurgemeenten ook akkoord gaan. Tot nu toe is er echter nog geen unanimiteit tussen de gemeenten en blijft de prijs ongewijzigd.

 • De Pepingse gemeenteraad van 22 februari 2022  De Pepingse gemeenteraad van 22 februari 2022

   Vaste duurzame oplossingen in plaats van mobiele fietsnadarhekken

  In zitting van de gemeenteraad van 22 februari 2022 besliste het bestuur van LVB – Lijst van de Burger om niet in te gaan op de suggestie van de verenigde oppositie van Pepingen om ‘fietsnadarhekken’ aan te kopen. Schepen Saskia Beeckmans (LVB) licht toe dat het bestuur wil inzetten op duurzame oplossingen op weloverwogen plaatsen in de gemeente: “Naar aanleiding van de participatieve fietssessies in het kader van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan heb ik het item van de fietsenstallingen op de agenda gezet van de laatste sessie. Daaruit zijn een aantal voorstellen gekomen voor vaste fietsenstallingen/-beugels op een aantal plaatsen, waaronder de gemeentelijke zalen in de dorpskernen.”

   

  “Het is dus een bewuste keuze van het bestuur om de publieke middelen eerder te investeren in vaste fietsenstallingen in plaats van mobiele constructies. Deze laatste zijn immers geen meerwaarde omdat vandaag reeds met nadarhekken een afgezoomde fietsenstalling wordt gemaakt die voldoet. Daarenboven zijn de zalen sowieso al de voornaamste plaatsen waar activiteiten van verenigingen plaatsvinden. LVB onderschrijft de nakende modal shift die door Vlaanderen wordt opgelegd. We zien in dat verhaal meer heil in stevige duurzame oplossingen.”

   

  Wel enthousiasme voor “gele doos”

  Nog tijdens de gemeenteraad ontstond enigszins commotie omdat de verenigde oppositie een punt toevoegde over de zogenaamde “gele doos”. Op vraag van LVB werd er geen beslissing genomen. Schepen van welzijn licht toe: “Het voorstel was al achterhaald want het onderzoek is reeds een paar maanden bezig.”

   

  In de gele doos stopt men belangrijke medische en andere gegevens over zichzelf, die nuttig kunnen zijn voor hulpdiensten in een noodsituatie. De gele doos wordt bewaard in de koelkast, een makkelijke vindplaats voor hulpdiensten. Deze actie richt zich in eerste instantie op oudere personen of personen met een zorgnood. 

   

  Schepen Seghers vervolgt: “Op voorstel van de ouderenadviesraad van eind september werd dit punt door de afgevaardigde van de gemeente aangekaart op de zorgraad van de eerstelijnszone waar Pepingen deel van uitmaakt. Andere eerstelijnszones, brandweer, artsen… werden gepolst naar interesse en mogelijkheden.  Het dossier werd bovendien ook al behandeld door het college en is dus in volle ontwikkeling. Eens volledig uitgewerkt kan het dossier ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het verwijt dat de oppositie niet wist dat het college met dit dossier bezig was raakt kant noch wal. Dit dossier volgt een natuurlijk verloop en wordt op deskundige wijze verder uitgewerkt door de diensten Wij zijn in ieder geval blij dat we nu al weten alle gemeenteraadsleden dit voorstel genegen zijn.”

 • Gemeenteraad van 25.5.2021 Gemeenteraad van 25.5.2021

  Op de Pepingse gemeenteraad van mei werd de gemeenteraadscommissie financiën opgericht om de financiële dossiers te bespreken en de gemeenteraad voor te bereiden. Voorzitter van de raad is Sander Geerts, tevens gemeenteraadsvoorzitter.  Voor het overige zit René Devos, Rudi Seghers en Gunther Roobaert in deze commissie voor LVB. De oppositie droeg geen enkele kandidaat voor, hoewel ze bij wijze van toegevoegde punten zelf vroegen om gemeenteraadscommissies op te richten.

  Daarnaast werd een samenwerkingsovereenkomst inzake de feitelijke en financiële organisatie van de vaccinatiecentra Zennevallei. Burgemeester Eddy Timmermans zal voor de gemeente Pepingen aanwezig zijn in het bestuursorgaan. Daarmee geeft de gemeente het belang aan van de vaccinatiecampagne.

  Verder werd een aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer voor de Kareelstraat goedgekeurd. Omdat aan de zaal De Kring een tweede elektrische laadpaal werd geïnstalleerd door Fluvius worden twee parkeerplaatsen voorzien als oplaadzone aan de laadpaal. De gemeente wil in de komende jaren verder inzetten op de omschakeling naar groene stroom.

  LVB - Lijst van de Burger ging niet in op vraag van de oppositie om bijkomende commissies voor mobiliteit en duurzaamheid op te richten. Deze materies zitten al vervat in een participatietraject die in de aanpassing van het mobiliteitsplan zitten. Binnen het plan van Opgewekt Pajottenland zijn de gemeenteraadsleden en de bevolking bovendien al betrokken bij de besprekingen rond een duurzame toekomst voor de gemeente. Nog meer vergaderen lijkt ons dus niet opportuun en zou opnieuw een zware last leggen bij de administratie.

  Wat betreft de CO²-meters die de gemeente zou moeten aankopen, kan LVB zich niet vinden in het voorstel. Er zijn in de gemeente al 6 CO²-meters aangekocht in het kader van het noodfonds. Deze worden aan de verenigingen ter beschikking gesteld en zullen voornamelijk in de gemeentelijke zalen worden gebruikt.

  LVB is van mening dat wat de klaslokalen aangaat, dit geen flankerende onderwijsmaatregel is en dat de Minister van Onderwijs daar zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. De gemeente kan daar onmogelijk in voorzien.

  Tot slot, is er volgens LVB - Lijst van de Burger géén nood aan bijkomende tenten. Die stelling dat dit wel zo zou zijn is niet gestaafd.  Wel zullen er vermoedelijk zeilen van de bestaande tenten moeten hersteld of vervangen worden. Die tenten hebben immers sinds vorig jaar constant buiten gestaan in kader van de coronamaatregelen. LVB Wil verder investeren om de basisbehoeften te voorzien en het materiaal veilig en in goede staat te houden. Meer tenten vereist bovendien ook meer taken bij de reeds overbelaste technische dienst. Verenigingen die nog meer materiaal nodig hebben, kunnen dan best een beroep doen op de lokale Pepingse zelfstandigen die dit materiaal eveneens aanbieden. Deze kosten komen ook in aanmerking voor de subsidie van het noodfonds. LVB kiest ervoor om de budgetten anders in te vullen en te investeren in een degelijk mobiel afwasmachine dat na de corona-tijden veel belangrijker zal zijn om de verenigingen te ondersteunen.

 • Sander Geerts volgt Saskia Beeckmans op als voorzitter van gemeente- en OCMW-raad Pepingen Sander Geerts volgt Saskia Beeckmans op als voorzitter van gemeente- en OCMW-raad Pepingen

  Tijdens de gemeenteraad van april 2021 zal Saskia Beeckmans de voorzittershamer doorgeven aan Sander Geerts (LVB - Lijst van de Burger). Het jongste raadslid van Pepingen zal vanaf nu dus de debatten tijdens de gemeente- en OCMW-raad leiden en de orde handhaven tijdens de zittingen.

  “Na ongeveer 2,5 jaar is het tijd om kansen te geven aan een nieuwe jonge voorzitter. We waren één van de weinig gemeenten met een vrouwelijke voorzitter, nu worden één van de weinige gemeenten met een twintiger als voorzitter. We blijven dus vernieuwend in Pepingen.”, aldus de uittredende voorzitter Saskia Beeckmans.

  “We hebben Sander zien groeien als fractievoorzitter van de LVB-ploeg en zagen een grote leergierigheid. Als Schepen van Jeugd ben ik dan ook zeer blij dat de volledige ploeg onmiddellijk akkoord ging om de jeugd kansen te geven die ze spijtig genoeg niet altijd krijgt in het politieke wereldje. De hele LVB-ploeg is overtuigd dat Sander de capaciteiten heeft om deze taak, die zeker in Corona-tijden zeer uitdagend is, uitstekend uit te voeren.

   

  Vertrouwen in lokale democratie versterken

   

  "Ik wil mij in de eerste plaats inzetten om vanuit deze nieuwe rol het vertrouwen in de lokale democratie versterken of te herwinnen. We trachten de betrokkenheid van alle Pepingenaren in de werking van het lokaal bestuur te verhogen en de drempels te verlagen. De komende maanden zetten we bijvoorbeeld verder in op de digitalisering van de werking van de gemeenteraad om deze toegankelijker te maken. Het belooft in ieder geval een uitdagende maar bovenal boeiende taak te worden en ik ben dankbaar dat de voltallige LVB-ploeg mij deze kans wil geven.", aldus de toekomstige voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

   

 • Kinderen afzetten en ophalen wordt veiliger in centrum Pepingen Kinderen afzetten en ophalen wordt veiliger in centrum Pepingen

   De Pepingse gemeenteraad keurde dinsdag een aantal voorstellen goed om de mobiliteit te verbeteren en Pepingen verkeersveiliger te maken. “We zorgen ervoor dat de kinderen van de Pinokkio crèche en de Kinderschuur veilig kunnen worden afgezet op opgehaald en voorts voeren we opnieuw verkeersremmende maatregelen in op de Hondzochtstraat”, aldus schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger).

  De Ninoofsesteenweg is in Pepingen de belangrijkste as voor doorgaand verkeer. In en rond het dorpscentrum is het er tijdens de spits steeds druk. Naast de vele handelaars zorgen ook de school, de voor- en naschoolse opvang en de crèche voor heel wat drukte en soms voor gevaarlijke toestanden. Ouders parkeren of staan stil met de wagen op plaatsen die hiervoor niet bedoeld zijn. Om deze situatie te legaliseren en normaliseren, werd in samenspraak met de politiezone een Kiss & Ride zone ingericht aan de Kinderschuur en op het gemeenteplein nabij crèche Pinokkio. Nog op het gemeenteplein worden naast de houtzagerij en achter de politiepost telkens twee plaatsen voorzien voor kort parkeren die een kort bezoek aan het gemeentehuis of de crèche moeten vergemakkelijken.

  Voor de Hondzochtstraat werd ook een nieuw verkeersreglement goedgekeurd waarbij de bloembakken opnieuw hun plaats zullen krijgen op tussen de Kapellestraat en de Nieuwe baan. “De verkeersmetingen van 2020 toonden zelfs uitschieters waarbij tot wel 161 km/u werd gereden. Het is dus absoluut noodzakelijk om met deze maatregelen de verkeersveiligheid op de Hondzochtstraat te verhogen. Het mobiliteitsplan dat met een gespecialiseerd bureau zal worden uitgewerkt, zal binnen afzienbare tijd andere maatregelen lanceren in straten met dezelfde problematiek.”, zo besluit LVB schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans.

   

   

 • LVB verdedigt kernversterking in Pepingen LVB verdedigt kernversterking in Pepingen

  Burgemeester Eddy Timmermans van meerderheidspartij LVB - Lijst van de Burger, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, reageert:

   

  “Net als de hogere overheid streeft LVB ernaar om de open ruimte in onze landelijke gemeente maximaal te beschermen. De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid hebben, bijvoorbeeld met de ‘Bouwshift’, hun ruimtelijke visie zeer duidelijk gesteld. Wij onderschrijven die. Daartegenover staat evenwel kernversterking in het centrum. 


  We pleiten al langer voor betaalbare woningen in Pepingen, zonder daarvoor te moeten inboeten op onze karakteristieke landelijkheid. Een privaat project als hetgeen dat voorligt, past in die visie. Kleinere woonentiteiten in het centrum, geen viergevel villa’s tussen de velden. Het gekende fenomeen van lintbebouwing moet definitief tot het verleden behoren als we de landelijkheid van onze gemeente willen vrijwaren. Dit project voldoet aan die vereisten.


  Bovendien is er in de aanvraag aandacht voor handelskernversterking door twee commerciële ruimtes te voorzien. Dat is goed voor de lokale economie en de vele handelaars en zelfstandigen die onze gemeente rijk is. De ondergrondse parking moet op haar beurt zorgen dat de wooneenheden die bijkomen zich niet vertalen in auto’s langs de steenweg op Elingen.


  De beschikbare oppervlakte om nog uit te breiden zonder veel impact op de open ruimte is in Pepingen zeer beperkt. Volgens ons heeft de bouwheer in dit verhaal de correcte stappen doorlopen om het project kenbaar te maken in de buurt. De recente commotie is opmerkelijk aangezien dit project al bijna een jaar gekend was door een voorstudie en de openbare onderzoeken. Ook de rol van de oppositie is, in het licht van hun verkiezingsprogramma’s, op z’n zachtst gezegd merkwaardig. Allen waren in 2018 immers dezelfde visie toebedeeld.


  Tot slot, waren wij geen voorstander om de schoolkinderen van Harten Troef naar een baan te sturen die gekend is voor doorgaand verkeer. De vernieuwing van de boekhoutstraat met de aanleg van de parking enkele jaren geleden heeft voor een veilige schoolomgeving gezorgd. Die is duidelijk en kan bovendien door de politie worden gecontroleerd. Kinderen nu spreiden over twee locaties, zou net onveilige situaties creëren.“

   

 • Komt er een nieuwe groene long in Pepingen? Komt er een nieuwe groene long in Pepingen?

  Pepingen, 25 november 2020De gemeenteraad van Pepingen zette dinsdagavond het licht op groen om een stuk grond te kunnen verwerven naast de toekomstige KWZI in Bellingen. Indien de grond verworven wordt, hoopt het bestuur om snel te kunnen starten met de aanplanting van een speelbos voor de Pepingse jeugd op de site.

  In februari 2020 kwam er eindelijk schot in de zaak van de waterzuivering in Pepingen en werd de inplanting van een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) in de Kareelstraat te Bellingen goedgekeurd. Het dossier is in volle ontwikkeling en Aquafin werd belast met de aankoop van de grond om met de bouw te kunnen starten. Gedurende de procedure werd duidelijk dat de gemeente eveneens een aanpalend stuk grond zou kunnen verwerven.

  Schepen van landbouw en milieu Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) verduidelijkt: “Het gaat hier om een stuk van ongeveer 12.000m² aan niet-herbestemde landbouwgrond dat achter de toekomstige waterzuiveringsinstallatie en O.C. Ter Loo ligt. Het gemeentebestuur ziet wel mogelijkheden in de verwerving van een strategisch stukje grond waar dan bijvoorbeeld een speelbos zou kunnen worden aangeplant. Uiteraard is het niet de bedoeling om systematisch landbouwgrond op te kopen, maar aangezien het hier om een eerder drassige weide gaat, is het stuk ideaal om te bebossen en konden we deze kans dan ook niet laten liggen.

  Indien de aankoop zou slagen en we een speelbos kunnen aanplanten, slagen we een dubbele slag. In de eerste plaats komen we tegemoet aan de vraag van Natuur en Bos om extra te bebossen en met deze extra groene long onze CO2 uitstoot te verminderen. De verwachting is dan ook dat Pepingen voor de aankoop beroep zal kunnen doen op de subsidie van de Vlaamse overheid die 75% van het aankoopbedrag bedraagt. In de tweede plaats zorgen we voor extra groene speelruimte voor de Pepingse jeugd nabij een school en een orthopedagogisch centrum.”

  Inspraak

  “Aangezien de opportuniteit zich plots voordeed kon het bestuur andere actoren nog niet consulteren en moesten we snel schakelen om de goedkeuring van de gemeenteraad te verkrijgen. De gemeenteraad is nu akkoord gegaan om het schepencollege te mandateren om de grond aan te kopen. In een later stadium trekken we uiteraard nog naar alle betrokkenen om hen te raadplegen over de precieze invulling van de site. Een speelbos kan immers maar één aspect zijn in een groter geheel. De adviesraden voor milieu, landbouw en jeugd, de school Spring in’t Veld, O.C. Ter Loo, de omwonenden en andere belangengroepen zullen hun insteek kunnen geven zodat we ook in Bellingen tot een dynamisch, veilig en groen geheel kunnen komen dat voor iedereen een meerwaarde zal zijn.”, aldus nog schepen Cochez.

   

 • Pepingen verdeelt Corona Noodfonds na dialoog met verenigingen Pepingen verdeelt Corona Noodfonds na dialoog met verenigingen

  Pepingen, 04 augustus 2020Tijdens de gemeenteraad van Pepingen kwam de oppositie op de proppen met een voorstel om het geld van het Noodfonds te verdelen onder de Pepingse verenigingen. Slechts één probleem: de LVB bestuursmeerderheid nam dit dossier sinds het begin van de corona-crisis ter harte en werkt met de administratie al een regeling uit, in dialoog met de verschillende verenigingen.

   

  Geen beslissing in lopend dossier

  De gemeente Pepingen krijgt van de Vlaamse overheid geld uit het Corona Noodfonds om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. In totaal gaat het om ruim 77.000 euro. Sinds de bekendmaking van dit fonds werden er al belangrijke stappen gezet in het dossier naar de verdeling. In de steeds veranderende en zeer onzekere situatie waarin onze maatschappij zich nu bevindt, moeten beleidsbeslissingen worden gebaseerd op objectieve feiten en de specifieke noden van de verschillende doelgroepen. Over het voorstel van de oppositie met betrekking tot dit lopende dossier werd tijdens de gemeenteraad dan ook geen beslissing genomen.

  Burgemeester Eddy Timmermans verduidelijkt de beslissing van de partij: “Achter de schermen werken we samen met de gemeentelijke administratie hard aan dit dossier, maar steeds op basis van objectieve gegevens. Net als de oppositie beseffen we dat onze verenigingen de lijm van ons sociaal weefsel zijn en dat we hen door deze moeilijke periode moeten loodsen. Daarin willen we ook open kaart spelen. Tijdens de gemeenteraad van juni informeerden we de oppositie nog over welke strategie we er op na houden om de verenigingen te ondersteunen in deze crisis. Elk voorstel nemen we zeker in overweging, maar het is nu niet aan de orde om onomkeerbare beslissingen te nemen in een dossier dat nog in volle ontwikkeling is. Bovendien zijn er omwille van de tweede besmettingsgolf opnieuw strengere maatregelen ingevoerd en is er voorlopig nog geen zicht op het einde van de federale fase. Daarmee zijn enkele bepalingen in het voorstel van de oppositie al achterhaald. Nu alle modaliteiten van de verdeling van het Noodfonds snel afkloppen, zou ons in de toekomst dus zuur kunnen opbreken.” 

   

  Geen overhaaste beslissingen

  “In juni bevroegen we de Pepingse verenigingen een eerste maal waarbij we peilden naar de impact van corona op de afgelopen en toekomstige werking van onze verenigingen. Daaruit bleek dat de noden van de vele verenigingen zeer uiteenlopend zijn. Het coronavirus en de maatregelen in de strijd tegen het virus treffen de verenigingen bovendien ook verschillend in hun werking. Sommigen konden reeds (gedeeltelijk) heropstarten, anderen mogen nog niet of kiezen er bewust voor om nog even te wachten om hun activiteiten opnieuw te herbeginnen. Om hen alvast op korte termijn een hart onder de riem te steken, keerden we in juli een eerste schijf aan subsidies uit aan de verenigingen en werden de meest acute praktische noden al aangepakt.”

  “We verkiezen een individuele aanpak op basis van de concrete noden en aparte situaties die zich stellen. Zo hadden we in juni naast de vragenlijst een eerste gesprek met alle verenigingen die zomerkampen of -stages organiseerden om te kijken hoe de gemeente hen financieel en/of logistiek kon bijstaan.”, pikt schepen van cultuur Rudi Seghers in. “Uit het succes en het veilig verloop van de jeugdactiviteiten bleek dat een individuele aanpak inderdaad loont. Een lineaire verdeling van het coronafonds is voor ons dan ook niet aan de orde.”

  “In juni meldden we nog dat we niet over één nacht ijs wilden gaan en de middelen op een objectieve manier willen verdelen, met oog voor acute noden én met oog voor maatregelen met structurele impact. Onze houding blijft onveranderd waardoor we tijdens afgelopen gemeenteraad niet anders konden dan geen beslissing te nemen in dit dossier. Voor alle duidelijkheid: wij gaan het debat niet uit de weg. Het moet alleen gevoerd worden op basis van objectieve feiten en na contact met de verenigingen. Alleen zo kunnen we krachtdadige beslissingen nemen, net zoals de vele vorige maatregelen die we namen om deze crisis te bedwingen.”, besluit schepen Seghers.

 • Positieve jaarrekening bereidt Pepingen voor op de toekomst Positieve jaarrekening bereidt Pepingen voor op de toekomst

  30 juni 2020 - Tijdens de gemeenteraad van juni lag de bespreking van de jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente van 2019 op tafel. “De gemeente en het OCMW stellen het financieel goed en we zijn klaar om de financiële schok die de coronacrisis nog met zich zal meebrengen op te vangen”, aldus schepen van financiën Rudi Seghers.

  Enkele cijfers

  De exploitatierekening van de gemeente Pepingen sluit af met een overschot van 676.003 euro, en dat is bijna de helft beter dan begroot. Er werden 5.664.282 euro ontvangsten gerealiseerd en 4.988.278 euro uitgaven geboekt.

  Het gecumuleerd budgettair resultaat voor de gemeente en het OCMW samen, dat is de gezamenlijke ‘spaarpot’, bedraagt ruim 3 miljoen euro. Opnieuw een resultaat dat boven de verwachtingen was in de begroting.

  Ook de schuldgraad van Pepingen evolueert positief. De openstaande schuld bedraagt €826/inwoner, ruim 20% lager dan het Vlaams gemiddelde.

  De gezonde financiële toestand bracht ruimte voor investeringen, in totaal goed voor 913.388 euro. De meeste investeringen gebeurden in wegen (fietspad Huttestraat), openbare werken en infrastructuur (sanitair schuur) en de vervanging van materieel (aankoop nieuwe tractor).

  Tot slot, kunnen zowel OCMW als gemeente uitpakken met een autofinancieringsmarge die ver boven de verwachtingen uitkomt. De gecumuleerde AFM bedraagt +788.541 euro, dat is 447.943 hoger dan verwacht. De AFM is een handig hulpmiddel om de financiële gezondheid van een lokaal bestuur weer te geven. Dit bewijst dat de Pepingse financiën in evenwicht zijn en zorgt ervoor dat we klaar zijn om onze plannen de komende jaren te realiseren.

  Ademruimte om te investeren

  Volgens schepen van Financiën Rudi Seghers bewijst LVB – Lijst van de Burger met dit resultaat dat het in staat is om zuinig om te springen met de middelen die ter beschikking worden gesteld. Elke uitgave wordt getoetst aan de financiële haalbaarheid. Het eerste jaar van de legislatuur is een planningsjaar en dit mooie resultaat geeft de gemeente Pepingen de nodige ademruimte om ons in staat stellen de dienstverlening naar de burger verder uit te bouwen én de toekomstige financiële schok van de coronacris op te vangen.

  De nodige investeringen aan de bib, het gemeentehuis, de wegen, in fietspaden, in digitalisering, in materiaal, in klimaatmaatregelen,... Al deze projecten zitten momenteel in de planningsfase en zullen de volgende jaren worden uitgewerkt. Dit positieve resultaat van het boekjaar 2019 bewijst dat we op de goede weg zijn en stemt ons hoopvol voor de toekomst. Ook voor het Pepings verenigingsleven, tenslotte het cement van onze gemeente, houden wij de vinger nauw aan de pols en blijft de financiele en logistieke ondersteuning gewaarborgd, zeker in coronatijden.

  Voorzichtigheid blijft echter geboden want het effect van de coronacrisis op de inkomsten en meer bepaald de ontvangsten uit de personenbelasting zullen we pas in 2021 kennen. In dat opzicht mogen we zeker de inspanningen die het OCMW levert rond welzijn niet uit het oog verliezen en zetten we deze verder. Dat zal nodig zijn want er zal zeker een impact van de coronacrisis zijn op bijvoorbeeld de geestelijke gezondheid en de arbeidsmarkt. Hier wil LVB sterk inzetten op preventie: psychologische ondersteuning, bijstaan van zelfstandigen in moeilijkheden, een zorgzaam Pepingen, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, … Kortom, als goede huisvader bereiden we Pepingen voor op een rooskleurige toekomst na deze moeilijke periode.

   

 • Pepingen hijst de regenboogvlag Pepingen hijst de regenboogvlag

   

  Sinds zaterdag wappert er een kleurrijke regenboogvlag aan het Pepingse gemeentehuis. Naar jaarlijkse traditie toont het gemeentebestuur en de Pepingse bevolking zich zo solidair in de strijd tegen holebi-, trans- en interseksefobie.

  Schepen van Welzijn Rudi Seghers: “Er is al een hele weg afgelegd in de voorbije decennia, maar toch is deze strijd nog niet voorbij. Op zondag 17 mei 2020 is het pas 30 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO homoseksualiteit officieel uit de lijst van geestesziekten heeft geschrapt. De regenboogvlag staat voor tolerantie, diversiteit en respect voor iedereen. Waarden die we delen in Pepingen, maar ook hier blijven we alert dat er respect blijft voor ieders achtergrond, voorkeuren of gezindte. Dat is een volgehouden inspanning die natuurlijk verder reikt dan alleen vandaag, maar op deze Internationale Dag tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie – kortweg IDAHOT - brengen we het graag extra onder de aandacht.”

 • Pepingen verdeelt meer dan 4.500 mondmaskers Pepingen verdeelt meer dan 4.500 mondmaskers

   

  Op het Pepingse gemeentehuis gonste het deze vrijdag iets meer dan gewoonlijk van de bedrijvigheid. De drukte was er niet voor niets: tal van vrijwilligers spanden zich samen met het gemeentepersoneel in om meer dan 4.500 mondmaskers te verdelen onder alle inwoners.

  Gemeente Pepingen kocht de mondmaskers aan in een groepsaankoop, samen met Pajotse buurgemeenten Lennik, Herne en Bever. Schepen Saskia Beeckmans: “De voorbije weken hebben tal van mensen zich over de gemeentegrenzen heen ingespannen om deze mondmaskers aan te kopen en tijdig hier te krijgen. Uiteindelijk konden we terecht bij een Vlaams bedrijf uit Merelbeke met een Europese productie, wat meteen het belang van strategische productie onderstreept.”

  “We willen onze vrijwilligers en het gemeentepersoneel danken voor hun inzet van de voorbije dagen. De mondmaskers werden woensdag geleverd, donderdag gesorteerd en klaargemaakt en vrijdag eigenhandig verdeeld over alle Pepingse brievenbussen. Bij deze herbruikbare mondmaskers zit een handige handleiding voor het veilig aan- en uitdoen en het wassen. We kozen voor een kwalitatief model van ademend, hypoallergeen textiel met een hoge beschermingsgraad. In hetzelfde pakket zit de derde corona-nieuwsbrief van Pepingen met meer lokale info.”

  Naast de verdeling van mondmaskers aan alle Pepingse inwoners, werd ook werk gemaakt van de bescherming van zoveel mogelijk kwetsbare en prioritaire doelgroepen. Onder andere dokters, zelfstandig verplegend personeel, zorginstellingen en jeugdinstellingen in Pepingen kregen extra mondmaskers aangeleverd. “Het zijn bijzondere tijden met helaas veel harde en soms ronduit tragische verhalen. Gelukkig zijn er nog zoveel meer mooie, creatieve en hartverwarmende initiatieven en acties. Ook in Pepingen houden we afstand, maar waren we nog nooit zo dichtbij.”

 • KWZI in Bellingen eindelijk goedgekeurd KWZI in Bellingen eindelijk goedgekeurd

  Pepingen, 25 februari 2020 – De Pepingse gemeenteraad zet het licht op groen voor de bouw van een nieuwe kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in de Kareelstraat naast het orthopedagogisch centrum Ter Loo. Eerder raakte al bekend dat het gemeentebestuur het project opnieuw leven wou inblazen, waarvoor ook veel belangstelling kwam van de inwoners. Met deze beslissing van de gemeenteraad is de kogel dan eindelijk door de kerk en zal de waterzuiveringsgraad in Pepingen gevoelig verhoogd worden.

   

  Na jaren van stilstand kent het dossier van de waterzuivering in Pepingen eindelijk opnieuw vooruitgang. LVB – Lijst van de Burger maakte van waterzuivering een speerpunt tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Burgemeester Eddy Timmermans licht toe: “Pepingen was jarenlang bij de slechtste leerlingen van de klas op vlak van waterzuivering. Het dossier kent een lange historiek in de gemeente maar van enige vooruitgang en vastberadenheid was al die tijd weinig sprake. De LVB-ploeg nam het dossier dan ook onmiddellijk ter harte bij de aanvang van onze legislatuur. Als gemeentebestuur moeten we het ook aandurven om moeilijke knopen door te hakken. Met deze beslissing willen we dan ook een duidelijk signaal sturen. De bouw van deze KWZI zal onze waterzuiveringsgraad immers gevoelig verhogen. Tezamen met de reeds geplande installatie in Heikruis en de recente aankoppeling van de rioleringen in het centrum van Pepingen, zal de waterzuiveringsgraad in Pepingen gevoelig stijgen.

   

  De laatste maanden heeft de mogelijke bouw van de KWZI in de Kareelstraat de gemoederen sterk doen opwaaien in Bellingen. Onnodig zo blijkt, want mogelijke negatieve impact op de omgeving blijft zeer beperkt. De positieve effecten op de biodiversiteit zullen net snel zichtbaar worden nadat de installatie in werking treedt. Burgemeester Timmermans maakt zich sterk dat de gemeente hier de juiste beslissing neemt. “In samenspraak met bouwheer Aquafin hebben we de omwonenden en anderen geïnteresseerden zo goed mogelijk proberen informeren over de gevolgen van een dergelijke installatie. Veel van de aanvankelijke bekommernissen verdwenen snel nadat objectieve feiten werden voorgelegd. Daarenboven waren ook de Pepingse adviesraden overwegend positief over de beslissing. De overwegingen en andere adviezen worden zoveel mogelijk opgenomen om tot een snelle uitwerking van het gehele project te kunnen komen.”

 • Bedankt voor alles, Raymond Bedankt voor alles, Raymond

   

   

  Op kerstdag 2019 bereikte ons het droeve nieuws van het plotse overlijden van Raymond Clement. Na vele jaren van zijn onvoorwaardelijke steun, blijven we de warme herinneringen aan zijn vriendschap koesteren. We wensen de hele familie veel sterkte.

  Gunther Roobaert, voorzitter van Open VLD Pepingen en gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de Burger Pepingen: “Dat kerstdag 2019 moest ingeluid worden met een donderslag bij heldere hemel…

  Het ongeloof dat we Raymond moesten afgeven is nog steeds heel groot bij iedereen van LVB Pepingen en Open VLD Pepingen. Hoe het leven op een fractie van een seconde kan veranderen. Het toont hoe fragiel alles is, maar tegelijk ook hoe sterk. Wat Raymond achterlaat, is robuust en duurzaam als het sterkste hout, gewoon door wie hij was en hoe hij omging met mensen. Een maatschappelijk bewust ondernemer en vakman, gekend en gerespecteerd. Liefde voor het vak, liefde voor zijn familie en zijn medemensen. Anderen helpen als handelsmerk. De handen uit de mouwen en ondertussen tevreden zijn met de eenvoudige zaken. Altijd vooruit kijken, met nog honderden bomen aan te planten en eeuwige bouw- en verbouwplannen. Genieten van familie en vrienden om zich heen. Een nalatenschap die kan tellen, maar wat zullen we hem missen.”

  We wensen vanuit LVB – Lijst van de Burger Pepingen en Open VLD Groot-Pepingen veel sterkte aan de hele familie en aan eenieder die Raymond kende. Dat de herinneringen aan zijn warme persoonlijkheid het verlies enigszins mogen verzachten. Jullie kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke steun, net als iedereen op Raymond kon rekenen.

  Raymond, bedankt voor alles. Het was een stille kerst, voor het eerst sinds jaren zonder jouw typische maretak. Het was een voorrecht je gekend te hebben.

   

   

   

 • Waterzuivering, even onschadelijk als noodzakelijk Waterzuivering, even onschadelijk als noodzakelijk

  Op de vorige gemeenteraad ontstond ophef over de locatie van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Bellingen. LVB – Lijst van de Burger Pepingen zet zich af tegen de foutieve informatie die hierover verspreid werd door de Pepingse oppositie. “We roepen de oppositie op om te durven kijken naar de feiten. We doen bewust niet mee met stemmingmakerij. Het beleid dat we voeren, is gebaseerd op feiten, gezond verstand en dialoog. Dat is voor dit waterzuiveringsdossier in de Kareelstraat niet anders.”

  Het waterzuiveringsdossier is in Pepingen een hete aardappel die al veel te lang wordt doorgeschoven. De CD&V-fractie, die vanuit de oppositie het hoge woord voert, heeft het meeste boter op het hoofd: eerst door complete verwaarlozing van het dossier als voormalig gemeentebestuur, later door vertraging van het dossier door de blokkering van de Pepingse politiek.

  Propere beken, gezonde gemeente

  Voor LVB – Lijst van de Burger was en is het duidelijk: propere beken dragen bij tot een gezonde gemeente en zijn dus in ieders belang. Daarom pakten we ook meteen de historische achterstand inzake waterzuivering aan in de vorige legislatuur. Met de realisatie van twee kleine installaties in Heikruis en Bellingen zal Pepingen eindelijk voldoen aan de wettelijke waterzuiveringsnorm. Dat betekent dat in Bellingen het afvalwater van zo’n 1250 personen zal worden gezuiverd, de installatie in Heikruis is goed voor 800 personen. We pleitten van bij het begin voor een dialoog met alle betrokkenen, maar dan wel op basis van juiste informatie en onderbouwde argumenten. Die dialoog werd ook gevoerd – in tegenstelling tot wat de oppositie beweert – in tal van infovergaderingen en zelfs met een trip naar een bestaande installatie.

  Beperkte impact

  Volgens burgemeester Eddy Timmermans (LVB – Lijst van de Burger) blijft de impact van een waterzuivering op zijn omgeving beperkt. “De installatie genereert geen geur- of lawaaihinder en er zijn geen veiligheidsrisico’s. Van verkeershinder is ook geen sprake, want er zal slechts één vrachtwagen elke maand langskomen om slib op te halen, telkens buiten de spitsuren. Beweren dat de installatie kindonvriendelijk of onveilig zou zijn, is dus stemmingmakerij die alles behalve constructief is. De zogenaamde ‘consensus’-locaties waar de oppositie graag mee schermt (zoals de ruilverkaveling achter Hof Terkammen), zijn in werkelijkheid oude voorstellen die de voorbije jaren al meermaals uitvoerig onderzocht én afgekeurd werden door alle bevoegde overheidsinstanties. De keuze van de huidige inplantingsplaats in de Kareelstraat is dus gekozen op basis van objectieve parameters: zo moet de installatie op een laag gelegen locatie in de nabijheid van een grachtensysteem liggen, en dient het zo dicht mogelijk bij een woonkern geplaatst te worden. Een waterzuiveringsinstallatie in open ruimte behoort bijgevolg niet tot de mogelijkheden. Daar is de oppositie nochtans duidelijk van op de hoogte. Het heeft dus geen zin om dit volledige onderzoeksproces nog eens over te doen.”

  Nieuwe infovergadering

  Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met Aquafin opnieuw een infovergadering voor de omwonenden en de adviesraden, en een infovergadering op maat van de school Spring in’t Veld. “We begrijpen de bezorgdheden van buurtbewoners en de organisaties in de buurt, maar deze worden gestimuleerd door onvolledige of foute info.”, aldus nog Pepings burgemeester Timmermans. “Daarom willen we iedereen uitnodigen op deze nieuwe infovergaderingen waarmee we alle incorrecte informatie uit de wereld willen helpen. We bedrijven politiek en nemen beslissingen op basis van feiten en gezond verstand, niet op basis van emotionele chantage veroorzaakt door foute info. Onze doelstelling blijft om Pepingen klaar te maken voor de toekomst, niet om terug te keren naar het verleden. Wij willen vooruit en dat kan op een haalbare, verantwoorde en duurzame manier met deze waterzuivering.

   

 • Gemeenteraad 26 November 2019 Gemeenteraad 26 November 2019

  PERSBERICHT GEMEENTERAAD 26 NOVEMBER 2019               

   

  Hernieuwbare Energie

  Binnenkort zullen enkele gebouwen in Pepingen worden uitgerust met zonnepanelen. “We willen als gemeente het goede voorbeeld geven.”, aldus burgemeester Eddy Timmermans (LVB – Lijst van de Burger), “Daarom lieten we een studie uitvoeren om de haalbaarheid en de financiële implicaties te onderzoeken van zonnepanelen op onze gemeentegebouwen. Enkel de gemeenteloods in de Hoesnaek en het cultureel centrum in Heikruis werden voorlopig positief bevonden. LVB zal verder werk maken van een vergroening van de gemeente , om zo haar steentje bij te dragen aan het klimaat.

  Verkeer & Mobiliteit

  Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werden enkele noemenswaardige ontwikkelingen rond mobiliteit in Pepingen goedgekeurd. Zo wordt de signalisatie in de Kriekelaerestraat in Bellingen aangepast om comform te zijn met de huidige wetgeving, aan de inrichting van de wegenis verandert er verder niets. Ook in Bogaarden wordt een reeds bestaande situatie verduidelijkt met nieuwe wegmarkeringen en signalisatie. De belangrijkste nieuwigheid hier is een oversteekplaats voor voetgangers op de Terkammenstraat ter hoogte van de Huttestraat.

  Op de Steenweg op Bellingen/Trapstraat wordt dan weer nagedacht over nieuwe maatregelen die de veiligheid van de buurtbewoners en automobilisten moeten verhogen. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger), “Eerder gaven we al aan dat we na de oplevering van de werken op de Steenweg verkeersremmende maatregelen zouden aanbrengen. Het was een bewuste keuze van het bestuur om deze niet in de grond in te werken. We kiezen voor een participatieve aanpak waarin we de buurtbewoners zo veel mogelijk inspraak willen geven in de mogelijke maatregelen. We namen daarom reeds contact op met de omwonenden en een expert, zodat we dit project zo snel mogelijk kunnen afwerken.”

  Tot slot keurde de gemeenteraad ook een nieuw project goed voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger), “Met deze maatregel volgen we onze verkiezingsbelofte op om van Pepingen een fietsvriendelijke en –veilige gemeente te maken. De bedoeling van dit project is om plannen op te stellen voor de Molenstraat in Bogaarden, de Molenhofstraat in Heikruis, de Eikstraat in Beert, en de Hondzochtstraat in Bellingen. We beseffen dat dit project nog wat voeten in de aarde zal hebben, maar we hopen met deze studie een duidelijk beeld te krijgen van een veilig Pepingen in de toekomst.”

   

   

   

 • Voetbalclub zet medewerker aan de deur na racistische opmerkingen bij aftrap wedstrijd: "Dit kan niet door de beugel" Voetbalclub zet medewerker aan de deur na racistische opmerkingen bij aftrap wedstrijd: "Dit kan niet door de beugel"

  LVB Pepingen en Open VLD Groot Pepingen betreuren ten zeerste het gebeuren op het terrein van SK Pepingen-Halle van afgelopen weekend. In de sport, in ons verenigingsleven, in het dagelijkse leven in onze gemeente is géén plaats voor racisme. Dat staat haaks op onze waarden.

  Wij keuren te allen tijde het gebruik van racisme, haat en geweld ten aanzien van eender welke persoon in onze samenleving volledig af. Jammer genoeg stellen we mee vast dat dit meer en meer gebeurt, op verschillende sportevenementen van allerlei aard. Daarom spreken we ons mee uit, luid en duidelijk, en hopen mee dat dit beperkt blijft tot een betreurd eenmalig incident in onze gemeente.

  Hier is niets relatiefs aan. Geen verzachtende omstandigheden. Op racisme, haat en intolerantie is er maar één mogelijk antwoord. Vanuit LVB Pepingen, Open VLD Pepingen en als dorpsgenoten zeggen we daarom resoluut en ondubbelzinnig: NEEN tegen racisme. Tolerantie en een open, inclusieve samenleving voor alle burgers, ongeacht afkomst, religie, geaardheid,... : dat is het voorbeeld dat we mee willen uitdragen voor onze jonge sporters en kinderen. Dát is voor ons de toekomst van de politiek in #Pepingen.

  We hebben meer dan voldoende uitdagingen. Laat ons die aanpakken en steeds uitgaan van wat ons verbindt.

  #allemaalBurgersvanPepingen #stopracisme

  Eddy Timmermans Greta Cochez Rudi Seghers Saskia Beeckmans Raymond Raemdonck Gunther Roobaert Gule Dedobbeleer Sander Geerts Guy Derijcke René De Vos Dora De Haseleer

   

   

   

  Over deze website

  NIEUWSBLAD.BE

  Voetbalclub zet medewerker aan de deur na racistische opmerkingen bij aftrap wedstrijd: "Dit kan niet door de beugel"

  Fier als een gieter stond Aletheia de Guzman, voorzitter van CD&V Pepingen, zaterdagavond aan de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen SK Pepingen-Halle en...

   

 • Gratis bloempothouders op Pepingse begraafplaatsen Gratis bloempothouders op Pepingse begraafplaatsen

  In de komende periode staan onze begraafplaatsen in het teken van herdenking van onze dierbaren. Het gemeentebestuur zal in Pepingen gratis bloempothouders ter beschikking stellen op alle Pepingse begraafplaatsen.

   

  Daar komen vaak potten met chrysanten of andere bloemstukken bij kijken. Burgemeester Eddy Timmermans, bevoegd voor de Pepingse begraafplaatsen: “In de komende periode herdenken we onze dierbaren en dat gaat vaak gepaard met de traditionele bloemstukken en potten met chrysanten. We staan voor een modern kerkhovenbeleid, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en noden van rouwende families. Daarom komen we dit jaar tegemoet met gratis bloempothouders voor alle bloemstukken.”

   

  Eddy Timmermans: “Om te voorkomen dat ze omwaaien, worden bloemstukken immers vaak ingegraven. Los van het feit dat dit niet voor iedere dorpsgenoot even makkelijk is, brengt dat echter nog enkele andere onvoorziene gevolgen met zich mee. Zo zijn onze medewerkers nog een hele tijd zoet met het vullen van putten en het herstellen van de ingegroende en in te groenen wandelpaden. Dat willen we voorkomen.”

   

  De bloempothouders zijn niet bedoeld voor eenmalig gebruik. Eddy Timmermans: “Er werden voor dit eerste jaar zo’n 500 exemplaren besteld. We kozen bewust voor een robuust ontwerp dat lang kan meegaan. Geen wegwerp dus, maar duurzaam materialengebruik. Ze zijn uitermate geschikt voor potten met chrysanten. De houders hebben stevige voeten zodat de bloemstukken blijven staan, ook in het gure najaarsweer. De keuze blijft ook vrij om de houder op, voor of naast de graven te zetten.”

   

  De houders kunnen verzameld worden in de plastic bakken aan de ingang van elke begraafplaats. Vanaf half december, wanneer alle bloemstukken uitgebloeid zijn, zal de gemeente de resterende bloempothouders actief inzamelen en bijhouden voor het volgende jaar.

 • Gemeenteraad oktober

  Pepingen treedt toe tot het Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk

  De gemeente Pepingen wordt lid van de vzw Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Schepen van vrijwilligersbeleid Rudi Seghers, “Pepingen heeft een bruisend verenigingsleven en we willen dat graag zou houden en waar mogelijk verder activeren. Onze verenigingen zijn immers het cement van het sociale leven in onze uitgestrekte gemeente. Dankzij onze toetreding tot de vzw Vlaams Steunpunt voor vrijwilligerswerk kunnen we in de toekomst ook een beroep doen op hun expertise in alles wat te maken heeft met vrijwilligersbeleid. Zo kunnen we onze verenigingen verder ondersteunen en onze waardering voor de vele vrijwilligers extra in het daglicht stellen.”

  Samenstelling adviesraden

  Op de gemeenteraad van Pepingen werd ook de samenstelling goedgekeurd van enkele adviesraden, het gaat hier om de Pepingse cultuurraad, de Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de bibliotheekraad.

  Constructieve politiek

  De gemeenteraad keurde voorts unaniem een toegevoegd voorstel goed met betrekking tot parkeerplaatsen voor gehandicapten in de gemeente Pepingen. Schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans, “We vinden toegankelijkheid uiteraard belangrijk, dus waren we het voorstel zeker niet ongenegen. We moeten echter rekening houden met enkele wettelijke en technische beperkingen, daarom kiezen we ervoor om eerst te onderzoeken waar we deze parkeerplaatsen mogelijks kunnen aanmaken. Bovendien moeten we dit ook zien in het kader van reeds lopende dossiers zoals in Bogaarden en Bellingen. Van zodra de technische studie is gebeurd, zal het College van Burgemeester en Schepenen een concreet voorstel van inplanting doen en deze voorleggen aan de gemeenteraad.”

   

 • Gemeenteraad Pepingen 25 Juni 2019 Gemeenteraad Pepingen 25 Juni 2019

   

   

  De laatste gemeenteraad van Pepingen voor het zomerreces zag weer enkele opvallende voorstellen goedgekeurd. Het budget van het vorige boekjaar werd goedgekeurd en enkele strategische beslissingen zullen bepalend zijn voor de toekomst van de plattelandsgemeente.

  De jaarrekeningen voor zowel OCMW als gemeente voor het boekjaar 2018 werden goedgekeurd door hun respectievelijke raden. 2018 kon in beide gevallen positief worden afgesloten, al is de overschot in de kassa gering. LVB – Lijst van de Burger nam enkele gemeenteraden geleden al het initiatief om via een budgetswijziging door te voeren waarin we duidelijk andere accenten willen brengen dan het vorige bestuur. Schepen van Financiën Rudi Seghers, “wij zijn blij dat we met een positief resultaat aan de slag kunnen. De gemeente heeft echter weinig overschot, dus zullen we ook de komende jaren slim en gevat moeten omspringen met de investeringen die we in onze gemeente maken.”
  Er werd  een kleine aanpassing aan het retributiereglement van de gemeente aangebracht. Het gaat om diensten die onze administratie uitvoert naar de bevolking toe waarvoor kleine tegemoetkomingen worden gevraagd. Nogmaals schepen Rudi Seghers, “Dit reglement is al meer dan acht jaar niet meer aangepast geweest en was omwille van indexatie en vernieuwde regelgeving van Binnenlandse Zaken  dringend toe aan een actualisatie. We hebben hiervoor ook gekeken naar wat  onze buurgemeenten hiervoor vragen .”

  Adviesraden

  De Pepingse gemeenteraad installeerde ook opnieuw enkele adviesraden die de komende legislatuur het bestuur zullen meehelpen het beleid uit te tekenen. Schepen van participatie Saskia Beeckmans, “in de eerste plaats willen we alle vrijwilligers nog eens uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. We zeggen al langer dat de adviesraden een cruciale rol voor ons spelen. Die zullen ook mee geïntegreerd en betrokken worden bij een globaal plan voor participatieve politiek in Pepingen. Wij zijn daar volop mee bezig en hopen dit te kunnen lanceren eens we de (financiële) meerjarenplanning van de gemeente afgerond hebben.” Uiteindelijk installeerde de gemeenteraad 4 adviesraden: de landbouwadviesraad, de jeugdraad, de seniorenadviesraad en de sportraad.

  Nieuwe en vernieuwde engagementen van de gemeente

  In navolging van enkele buurgemeenten trad Pepingen op de gemeenteraad van 25 juni ook toe tot het Strategisch Project “Opgewekt Pajottenland”. In dat project verbinden enkele Pajotse gemeentes, de provincie, regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei en Pajopower zich om bewust om te gaan met energie en klimaat. De bedoeling is om tot een duurzame energiemix te komen. Schepen van milieu Greta Cochez, “voor Pepingen is het belangrijk om deel uit te maken van dit project om de vinger aan de pols te houden en in de toekomst mee te kunnen beslissen over onze energietransitie in onze plattelandsgemeente. We staan allen immense uitdagingen te wachten en die kunnen we beter tezamen aanpakken. Met dit engagement bevestigt Pepingen dus dat we naar een groenere toekomst willen voor iedereen.”

  Nog op de gemeenteraad bevestigde de gemeente haar engagement in Woonwinkel Pajottenland. De raadsleden kregen een toelichting tijdens de zitting over de werking en de toekomstplannen van de vzw. “Voor onze inwoners is dit een extra dienst waarvan we zien dat die dankbaar gebruikt wordt. Huurders, verhuurders of Pepingenaren die willen (ver)bouwen kunnen bij de woonwinkel terecht voor technisch advies, voor informatie omtrent subsidies en premies of woonkwaliteit.

  Mobiliteit

  De gemeenteraad van juni 2019 zag ook enkele vragen van de oppositie met betrekking tot mobiliteit. Zo werd er beslist om geen aparte mobiliteitsraad op te richten. De laatste 3 legislaturen bestond deze raad en is deze niet ten volle gebruikt geweest. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans, “Een aantal gemeenteraden geleden werd reeds medegedeeld dat het College van Burgemeester en Schepenen de intentie heeft om thema’s zoals mobiliteit in een overkoepelende adviesraad te laten bespreken waarin alle adviesraden een afvaardiging hebben.”
  Ook over het bushokje in Elingen waar sinds de gemeenteraad in Mei al enige discussie rond is ontstaan wil het LVB bestuur duidelijkheid scheppen. Burgemeester Eddy Timmermans: “De installatie en het onderhoud van (nieuwe) bushokjes wordt financieel gedragen door de gemeente. Wij blijven vasthouden aan een investeringsritme van 1 nieuw hokje per jaar. Aangezien de plannen voor een nieuw hokje in Heikruis al rond waren, gaat dus de prioriteit eerst naar daar. De vernieuwing van het bushokje in Elingen zal worden opgenomen in het budget 2020 en zal dus volgend jaar worden uitgevoerd.”

   

 • Brievenbus Bpost blijft in centrum Heikruis

  Enige tijd geleden liet bpost weten dat het aantal brievenbussen per gemeente zou
  gereduceerd worden. Dat riep echter hier en daar vragen op, zo ook het verdwijnen van de
  brievenbus op de Molenhofstraat, nabij het Heikruise dorpsplein en RVT Mater Dei. Na
  tussenkomst van het gemeentebestuur en van RVT Mater Dei laat bpost nu weten dat die
  brievenbus zal blijven.


  Burgemeester Eddy Timmermans: “De beslissing om de brievenbus in de Molenhofstraat weg te
  nemen was gebaseerd op tellingen van bpost. Blijkbaar werd deze brievenbus minder gebruikt dan de
  brievenbus in de Bautebrugstraat, aan de kruising met de Heikruisesteenweg. Op vraag van RVT
  Mater Dei, van enkele inwoners en van de gemeenteraad richtte het gemeentebestuur daarom eind
  mei een schrijven aan bpost. In een antwoord van 20 juni komen zij nu terug op hun beslissing. Bpost
  neemt onder andere de nabijheid van RVT Mater Dei en van het dorpscentrum mee in overweging.
  Het is nu de brievenbus in de Bautebrugstraat die verdwijnt. De brievenbus in de Molenhofstraat zal
  teruggeplaatst worden.”


  De actie van het gemeentebestuur kwam er onder andere na een vraag vanuit de DVP-fractie. LVB
  Pepingen: “Zoals beloofd bij ons aantreden stelt de LVB-meerderheid zich constructief op, in daden en
  in de dialoog met burgers en met de andere fracties. Hoewel er door oppositie op sociale media
  makkelijk het tegendeel beweerd wordt, onderstrepen we met dit resultaat graag nog eens ons
  engagement voor alle Pepingenaren. Of een voorstel vanuit meerderheid of oppositie komt, heeft
  geen belang. Elk agendapunt, elke vraag en elk voorstel krijgt dezelfde correcte democratische
  behandeling via de gemeenteraad. Dat is wat Pepingen en onze dorpsgenoten verdienen en ook

  zullen krijgen deze legislatuur.”Enige tijd geleden liet bpost weten dat het aantal brievenbussen per gemeente zou
  gereduceerd worden. Dat riep echter hier en daar vragen op, zo ook het verdwijnen van de
  brievenbus op de Molenhofstraat, nabij het Heikruise dorpsplein en RVT Mater Dei. Na
  tussenkomst van het gemeentebestuur en van RVT Mater Dei laat bpost nu weten dat die
  brievenbus zal blijven.
  Burgemeester Eddy Timmermans: “De beslissing om de brievenbus in de Molenhofstraat weg te
  nemen was gebaseerd op tellingen van bpost. Blijkbaar werd deze brievenbus minder gebruikt dan de
  brievenbus in de Bautebrugstraat, aan de kruising met de Heikruisesteenweg. Op vraag van RVT
  Mater Dei, van enkele inwoners en van de gemeenteraad richtte het gemeentebestuur daarom eind
  mei een schrijven aan bpost. In een antwoord van 20 juni komen zij nu terug op hun beslissing. Bpost
  neemt onder andere de nabijheid van RVT Mater Dei en van het dorpscentrum mee in overweging.
  Het is nu de brievenbus in de Bautebrugstraat die verdwijnt. De brievenbus in de Molenhofstraat zal
  teruggeplaatst worden.”
  De actie van het gemeentebestuur kwam er onder andere na een vraag vanuit de DVP-fractie. LVB
  Pepingen: “Zoals beloofd bij ons aantreden stelt de LVB-meerderheid zich constructief op, in daden en
  in de dialoog met burgers en met de andere fracties. Hoewel er door oppositie op sociale media
  makkelijk het tegendeel beweerd wordt, onderstrepen we met dit resultaat graag nog eens ons
  engagement voor alle Pepingenaren. Of een voorstel vanuit meerderheid of oppositie komt, heeft
  geen belang. Elk agendapunt, elke vraag en elk voorstel krijgt dezelfde correcte democratische
  behandeling via de gemeenteraad. Dat is wat Pepingen en onze dorpsgenoten verdienen en ook
  zullen krijgen deze legislatuur.”

 • Pepings gemeentebestuur investeert in patrimonium, duurzaamheid en participatie Pepings gemeentebestuur investeert in patrimonium, duurzaamheid en participatie

  Op de gemeenteraad van dinsdag 23 april 2019 maakte de LVB-meerderheid in het Pepingse gemeentebestuur via een budgetwijziging enkele nieuwe strategische keuzes voor de toekomst van de plattelandsgemeente. Opvallend zijn de investeringen in het gemeentelijk patrimonium én de eerste stappen naar duurzame dienstverlening en energie-efficiënte gebouwen.

  Schepen van Financiën Rudi Seghers: “Na het verkiezingsjaar 2018 moeten alle gemeentebesturen aan de slag om in 2019  een nieuwe strategische meerjarenplanning 2020-2025 op te stellen. Het budget  2019 is eigenlijk een  overgangsbudget, maar we grijpen nu al de kans om via deze budgetwijziging  enkele strategische keuzes te maken. We bewaakten hierbij het financieel evenwicht en hielden rekening met de krappe budgettaire ruimte.

  De budgetwijziging die LVB voorstelde, werd op de gemeenteraad van 23 april goedgekeurd. Daarin werd gekozen om enkele opvallende accenten te (ver)leggen.

  Patrimonium en wegen

  Burgemeester Eddy Timmermans: “Met LVB hechten we veel belang aan het gemeentelijke patrimonium. De rol die dat patrimonium speelt in het bruisende sociale leven in onze gemeente, is niet te onderschatten. Regelmatiger onderhoud loont op lange termijn en het vermijdt zware, onvoorziene kosten.”

  “Zaal De Kring in Bellingen wordt heel vaak gebruikt door onze verenigingen en burgers. We beloofden om als bestuur een partner te zijn voor onze verenigingen en daarom zal deze zaal als eerste een opknapbeurt krijgen. De zaal en de keuken worden opgefrist, de voordeuren worden vervangen en het sanitair wordt vernieuwd. De keuken krijgt o.a. nieuwe friteuses en op termijn wordt ook het toogmeubel aangepakt.”

  “Ook onze bibliotheek in Bellingen is zo’n aangename ontmoetingsplaats voor onze burgers. Toch werden alle investeringen in het gebouw geschrapt door het vorige CD&V-bestuur. LVB is er samen met vele van onze burgers van overtuigd dat onze bib er eentje is om fier op te zijn, zeker nu die nog eigentijdser en doorgedreven digitaal wordt door de samenwerking met Regiobib Pajottenland & Zennevallei. We voorzien daarom een budget voor een aantal broodnodige herstellingen.”

  “De werken aan de Ninoofsesteenweg N28 zijn nu helemaal afgerond.. We kiezen er nu voor om een deel van de niet  opgenomen budgetten te investeren in herstellingswerken aan voet-, fiets- en rijwegen in onze gemeente. Er wordt ook een kleine tractor aangekocht die o.a. kan ingezet worden bij het specifieke onderhoud van het nieuwe fietspad aan de Huttestraat.”

  Samen verduurzamen

  “Het verduurzamen en energie-efficiënter maken van onze gemeentegebouwen was een belangrijke verkiezingsbelofte. We vragen daarom aan netbeheerder Fluvius om alle gemeentelijke gebouwen door te lichten, om te bepalen welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

  Inzetten op duurzaamheid is per definitie investeren in de toekomst. Het voorziene budget van 60.000 euro voor zonnepanelen blijft behouden. De gemeentelijke raadszaal en zaal De Kring zullen voorzien worden van energiezuinige verlichting. LVB trok in de vorige legislatuur al aan de kar voor de eerste elektrische laadpaal in onze gemeente. Vrij uniek in het Pajottenland is de aankoop van een elektrische deelwagen. Die zal overdag gebruikt worden door het gemeentepersoneel maar ook de inwoners zullen er gebruik kunnen van maken.

  “In het kader van die duurzaamheid besliste de gemeenteraad ook om de belasting op de verdeling van reclamedrukwerk te verhogen. Daarmee wordt die aangepast aan de tarieven van de ons omliggende gemeenten. Onze verenigingen en scholen blijven genieten van de bestaande vrijstelling.”

  “Om op alle vlakken papierverspilling tegen te gaan, zal de communicatie tussen de gemeentelijke administratie en de gemeenteraadsleden voortaan ook zoveel mogelijk via tablet – en dus digitaal – gebeuren.”

  Adviesraden

  LVB wil een beleid voeren dat actieve betrokkenheid van haar burgers stimuleert. Hier willen we verder gaan dan enkel de decretale verplichting en inspraak & co-creatie actief bevorderen.

  Schepen Saskia Beeckmans: “Er circuleren heel wat nieuwe vormen van burgerparticipatie, maar met LVB zijn we ervan overtuigd dat we moeten beginnen bij het begin. Onze adviesraden zijn nu al bekende en goed ingeburgerde instrumenten. Daarom besliste de gemeenteraad ook om ze opnieuw samen te stellen. We willen wel voorkomen dat het eilanden worden. Anders dan vroeger, willen we daarom de werking van die afzonderlijke adviesraden op elkaar afstemmen. Zij krijgen de bijkomende opdracht om met elkaar samen te werken en hun participatiemogelijkheden aan te bieden aan de brede bevolking. Om burgerparticipatie te bevorderen, zal er concreet een forum gecreëerd worden om thema’s te bespreken die de brede bevolking en dus alle adviesraden aanbelangen, zoals mobiliteit en duurzaamheid. Samen met de nieuwe adviesraden zullen we op zoek gaan naar de beste methodiek om dit te organiseren in Pepingen.”

  Andere beslissingen

  Pepingen blijft verder veel belang hechten aan gezondheid en gezond leven. Daarom zal het gemeentebestuur opnieuw het charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekenen.

  Pepingen zal deel blijven uitmaken van Het Huis van het Kind Pajottenland. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen gemeente, OCMW en andere organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

  Ook tijdens deze gemeenteraad toonde Pepingen haar solidariteit door op voorstel van CD&V 300 euro over te maken aan het Rode Kruis, naar aanleiding van de verwoestingen door de cycloon Ida in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

   

   

 • Wel ander vragenmoment en energieprojecten, maar geen plagiaat op de gemeenteraad Wel ander vragenmoment en energieprojecten, maar geen plagiaat op de gemeenteraad

  Op de gemeenteraad van dinsdag 26 maart 2019 bogen de Pepingse gemeenteraadsleden zich over heel wat toegevoegde agendapunten vanuit de oppositie (CD&V, DVP en N-VA). De LVB-meerderheid kon met slechts enkele punten instemmen. Eén voorstel bleek volledig geplagieerd.

   

  Op de gemeenteraad werden punten toegevoegd omtrent burgerparticipatie, diverse pilootprojecten, de aanstelling van een GECORO-raad, subsidie voor lokale energieprojecten en het vragenmoment voor burgers.

  Plagiaat

  Gemeenteraadslid Sander Geerts: “Tot onze verbazing moesten we vaststellen dat het agendapunt over burgerparticipatie en inspraak, toegevoegd door de DVP-fractie, volledig geplagieerd bleek van politieke partijen uit andere gemeenten. Daarom kon dit onder geen beding goedgekeurd worden. Plagiaat is strafbaar en het is betreurenswaardig dat men de gemeenteraad probeert te gebruiken om een inbreuk uit te lokken in haar hoofde. Dat getuigt voor ons van weinig respect voor de collega-gemeenteraadsleden en voor onze burgers. Het is bovendien ook jammer dat de overige fracties niet ingingen op onze uitdrukkelijke vraag om dit punt niet goed te keuren om zo een sterk signaal te sturen dat deze praktijken niet kunnen.”

   “De gemeenteraad was bovendien al lang op de hoogte gesteld dat het bestuur al bezig is met het opstellen van een langetermijnvisie over burgerparticipatie en inspraak. We willen hier gaan voor een totaalaanpak, niet voor elk opgelaten ballonnetje. Weloverwogen beslissingen dus en geen losse ideetjes. Daarom kan dit punt nu niet goedgekeurd worden. Het basisidee van participatie en inspraak is uiteraard goed, een groot deel van de suggesties zijn dan ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma van LVB.”

  De LVB-meerderheid weerhield ook het voorstel niet om nu al in een pilootproject voor participatieve gemeenteraden te stappen. Schepen Saskia Beeckmans: “De realiteitszin ontbrak volledig in dit voorstel. Voor een dergelijk pilootproject is er eerder de financiële en administratieve draagkracht van een centrumstad nodig. We zullen daarom wachten op de uitwerking in de (vermoedelijk grotere) steden en leren van hun ervaringen.”

  Het voorstel om in een pilootproject te stappen van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd dan weer niet weerhouden omdat de einddatum al op 31 maart 2019 ligt – veel te kort dag dus om nog een dossier samen te stellen. Bovendien zijn er al een aantal intergemeentelijke initiatieven die eveneens gesubsidieerd zijn, o.a. binnen de Woonwinkel en het Strategisch Projectplan Pajottenland.

  Samenstelling GECORO

  De DVP-fractie stelde ook voor om een nieuwe GECORO-raad op te richten in Pepingen. De oprichting van de GECORO-raad is een decretale verplichting, dit wordt dus opgelegd door de Vlaamse overheid. Het college van Burgemeester en Schepenen was daarom – in samenwerking met de administratie – reeds bezig met de voorbereidingen om deze raad samen te stellen. Ondertussen blijft de huidige GECORO-raad in voege tot de nieuwe wordt opgericht, uiterlijk in juni 2019.

  Lokale energieprojecten

  Het gemeentebestuur zal wel, samen met de milieudienst, onderzoeken of het haalbaar is om in te gaan op een projectoproep van de Vlaamse Regering en één of meerdere lokale energieprojecten kan ingeschreven worden bij het Vlaams Energieagentschap. Projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, groene warmte, elektrische mobiliteit e.d. komen in aanmerking. Hoe meer het project voor CO2-reductie zorgt, hoe meer kans het maakt.

  Greta Cochez, schepen van milieu: “Het college van burgemeester en schepenen neemt in deze al het voortouw. We gaven aan Fluvius al de opdracht om een audit te doen van het energiebeheer inde gemeentelijke gebouwen. Daar zullen we energiebesparende maatregelen aan koppelen. De resultaten van de audit zullen we opnemen in het subsidiedossier voor lokale energieprojecten.”

  Verplaatsen vragenmoment

  Dat LVB – Lijst van de Burger gaat voor positieve samenwerking in de gemeenteraad, bleek verder bij de steun aan het toegevoegde punt van N-VA. Op hun vraag wordt het vragenmoment van inwoners verplaatst naar het begin van de gemeenteraad. Zeker nu de gemeente- en OCMW-raad samenvallen, kan dit voor lange vergaderingen zorgen. Om de drempel te verlagen voor vragen uit het publiek, zal het vragenmoment voortaan starten om 19.30u, met een maximale duur van 30 minuten. “Er zit heel wat betrokkenheid en engagement in de Pepingse burgers. Met de verplaatsing van dit vragenmoment hopen we nog meer mondige burgers te verwelkomen in de Pepingse raadzaal”, besluit Saskia Beeckmans, schepen voor participatie.

   

   

 • Gemeente Pepingen tekent SAVE charter Gemeente Pepingen tekent SAVE charter

  Op de gemeenteraad van dinsdag 26 maart 2019 keurde de LVB – Lijst van de Burger meerderheid samen met de andere partijen het SAVE Charter van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen goed. Dit charter streeft naar meer verkeersveiligheid in Belgische steden en gemeenten. Het punt kwam op de agenda op voordracht van de oppositie.

   

  OVK is een lotgenotenvereniging van nabestaanden van jonge verkeersslachtoffers. Er zijn vandaag zo’n 1.800 leden uit 700 getroffen families. Naast het begeleiden van nabestaanden zet deze vzw zich actief in voor meer verkeersveiligheid in Belgische steden en gemeenten. Dat doen ze o.a. met het SAVE-charter.

   

  Het charter omvat zeven SAVE-doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen de gemeente kunnen bevorderen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

  2. De implementatie van het STOP-principe.

  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.

  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.

  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.

  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.

  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

   

  Saskia Beeckmans, schepen voor mobiliteit en verkeersveiligheid: “De LVB-meerderheid deelt de bezorgdheid van vzw OVK, van onze gemeenteraadsleden in meerderheid en oppositie én van onze burgers voor een veiliger verkeer. Dat was bovendien een duidelijk aandachtspunt bij onze Pepingenaren dat naar boven kwam tijdens onze Burgercafés en in de Grote Pepingse Enquête. Hun streven kan dus op onze steun rekenen.”

   

  Het agendapunt werd eerst op de agenda van de gemeenteraad van februari geplaatst. Schepen Saskia Beeckmans: “Uiteraard primeert voor ons het belang van verkeersveiligheid, zeker voor kinderen en jongeren. Onze visie op mobiliteit en verkeersveiligheid kadert vandaag echter in het grotere geheel van de mobiliteitsregio. Alle acties gebeuren in samenspraak met o.a. de politiezone. We gaan dus liever niet over één nacht ijs en verschoven het punt daarom naar de gemeenteraad van maart. Verkeersveiligheid is immers te belangrijk om enkel naar de vorm te kijken, ook de inhoud telt. Daarom was het ook nuttig en nodig om een vertegenwoordiger van vzw OVK te horen op de gemeenteraad. Dankzij deze extra informatie kunnen we volmondig instemmen met dit voorstel en het charter ondertekenen.”

   

  Het voorstel kwam vanuit de CD&V-fractie. Schepen Beeckmans is tevreden met de gang van zaken: “Constructieve samenwerking was ons uitgangspunt van bij het begin van deze legislatuur. Daar gaan we dan ook voor. Pepingen verdient dat.”

   

  De ondertekening van het charter gaat gepaard met een jaarlijkse bijdrage van 100 euro aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Met de ondertekening sluit Pepingen zich aan bij meer dan honderd Belgische steden, gemeenten en politiezones die dit charter al eerder ondertekenden.

   

 • Burgemeester Timmermans bij Radio 2 Burgemeester Timmermans bij Radio 2

  Op donderdag 31 januari was burgemeester Eddy Timmermans te gast bij Radio 2 Vlaams-Brabant.
  Presentator Jeroen Guns polste tijdens de Burgemeestersmarathon naar de mens achter de sjerp en naar de plannen voor de komende legislatuur.

  Bekijk hieronder de filmpjes:


   

 • Gemeente Pepingen investeert in nieuwe graafmachine en ontwikkelingshulp Gemeente Pepingen investeert in nieuwe graafmachine en ontwikkelingshulp

  Tijdens de Pepingse gemeenteraad van dinsdag 29 januari beslisten de raadsleden om te investeren in een nieuwe graafmachine voor de gemeentearbeiders, alsook om Oxfam te steunen in haar missie om de hongersnood in Jemen aan te pakken.

  De huidige graafmachine van de gemeentediensten is nu reeds enkele maanden onherstelbaar kapot en was dus dringend aan vervanging toe. In samenspraak met het personeel dat de machine zal moeten hanteren, koos de gemeente voor een compact en bedrijfsklaar model.

  We willen met LVB – Lijst van de Burger blijven investeren in de machines en het materieel van onze gemeentediensten om hen zo efficiënt mogelijk te kunnen laten werken. Bovendien waren de gemeentearbeiders zelf vragende partij voor dit type graafmachine.”, aldus burgemeester Eddy Timmermans. “Goed materieel is de basis van goed werk. Dat hebben onze werklui de laatste dagen en weken des te meer bewezen wanneer ze onze wegen veilig en sneeuwvrij maakten tijdens de winterprik. Waarvoor we hen graag nog eens uitdrukkelijk willen bedanken.”.

  Nog op de gemeenteraad keurde de LVB fractie een toegevoegd punt van de oppositie goed om €300,00 te doneren aan Oxfam Solidariteit. Schepen Rudi Seghers is blij dat de raad dit punt unaniem aanvaardde: "In Jemen heerst momenteel de grootste humanitaire crisis ter wereld. Maar liefst 14 miljoen mensen staan er op de rand van hongersnood door het aanhoudende conflict, door luchtaanvallen en door importbeperkingen. Oxfam Solidariteit biedt er vitale hulp. Er worden drinkbaar water en hygiënekits verdeeld, men installeert toiletten om ziektes te voorkomen en men biedt financiële steun zodat gezinnen voedsel kunnen kopen. De beslissing om deze organisatie eenmalig te steunen, past in de lange traditie van solidariteit die gemeente Pepingen heeft met de meest kwetsbaren in binnen- en buitenland. Als schepen van Ontwikkelingshulp ben ik dan ook tevreden dat alle raadsleden dit constructieve voorstel steunden."

 • Gemeenteraadsleden en schepenen leggen eed af in Pepingen. Gemeenteraadsleden en schepenen leggen eed af in Pepingen.

  Maandagavond legden ook in Pepingen alle gemeenteraadsleden en schepenen hun eed af. Burgemeester Eddy Timmermans (LVB – Lijst van de Burger) kan nu echt van start gaan met zijn nieuwe bestuursploeg. Op 14 oktober haalde zijn LVB immers de absolute meerderheid met 8 van de 15 zitjes in de gemeenteraad. Greta Cochez, Saskia Beeckmans en Rudi Seghers worden schepenen, Saskia Beeckmans wordt tevens voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad.

  Andere leden van de OCMW- en gemeenteraad voor LVB zijn Raymond Raemdonck, Gunther Roobaert, Gule Dedobbeleer en Sander Geerts. Voor CD&V zetelen Luc Decrick, André De Roubaix, Peter Van Cutsem, Patrick Van Bellinghen en Suzanne De Cort. Gerda Claeys zetelt voor N-VA en Kristof De Cuyper voor de nieuwe partij DVP.

  VNLR staand: Luc Decrick, Kristof De Cuyper, Patrick Vanbellinghen, Gerda Claeys, Gule Dedobbeleer, Gunther Roobaert, Peter Van Cutsem, André De Roubaix, Suzanne De Cort, Sander Geerts.
  zittend: Greta Cochez, Eddy Timmermans, Saskia Beeckmans, Rudi Seghers, Raymond Raemdonck.

   

  Aansluitend op de gemeenteraad legden ook de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de eed af. Rudi Seghers werd hier verkozen als voorzitter en zetelt dus als derde schepen in het College van Burgemeester en Schepenen. Voor het bijzonder comité verbonden LVB en N-VA hun lijsten. Daarmee hebben ze tezamen 4 zitjes in het comité, CD&V heeft twee zetels. Voor LVB/N-VA zetelen René De Vos, Guy Derijcke, Dora De Haseleer en Katrien Landuyt. Voor CD&V Marleen Pierreux en Anita Deleener die Luc Decrick vanaf februari 2019 opvolgt.

   

  VNLR staand: Katrien Landuyt, Anita Deleener, Guy Derijcke.
  Zittend: René De Vos, Dora De Haseleer, Rudi Seghers, Marleen Pierreux.

   

  Eddy aan het woord:

  Bedankt beste voorzitter,
  Geachte publiek, dorpsgenoten, collega’s en mensen van de pers,
   
  Bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond. Nu de nieuwe
  gemeenteraad- en OCMW-raadsleden, voorzitter en leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, de voorzitter van de gemeenteraad, de
  leden van de politieraad en het schepencollege gekozen en geïnstalleerd zijn, kunnen we van start gaan. Voor sommigen is het nieuw, voor anderen een verderzetting van hun inzet. Ik ben ook bijzonder blij met de jonge gezichten die we vandaag voor het eerst in de gemeenteraad mogen verwelkomen. Samen met de aanwezige ervaring zal dat mijns inziens een mooie en diverse mix vormen en tegelijk de beste garantie dat alle Pepingenaren vertegenwoordigd worden. De gekozen vertegenwoordigers in deze gemeenteraad vormen misschien een divers geheel, maar er is één duidelijk doel, nl. Pepingen verder op weg helpen en sterk maken voor de toekomst. Een toekomst die uitpuilt van de nieuwe uitdagingen. Hier en nu begint het werk om van Pepingen het dorp van onze dromen te maken, samen met alle aanwezigen, alle overtuigingen en alle burgers van ons dorp.
   
  Als kleine gemeente zijn de taken zeker niet minder belangrijk. We moeten starten met een schepenambt minder, wat toch wel doorweegt op het takenpakket. Maar we zijn er van overtuigd dat we een realistisch én ambitieus resultaat zullen kunnen neerzetten, aan de hand van ons programma én met de hulp en inspraak van ons gemeentebestuur, onze adviesraden, onze verenigingen en onze burgers. Onze deur blijft open staan voor alle ideeën, vragen en initiatieven. In de komende zes jaar reken ik op ieders engagement en keiharde inzet om het vertrouwen van onze burgers te blijven verdienen. Voor onze gemeenteraadsvoorzitter de vergadering mag afsluiten, wil ik
  jullie allen een gezond en gelukkig 2019 toewensen. Laat er ons een jaar van dialoog, samenwerking en vooruitgang van maken. Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar één ding staat vast: in Pepingen start vandaag een supergemotiveerd gemeentebestuur dat staat te popelen om onze gemeente op de kaart te zetten.
   
  Dank u wel.
   

   

   

 • LVB steunt Dopjesactie LVB steunt Dopjesactie

  Het hele jaar door worden in Pepingen plastic dopjes verzameld, en niet zomaar. Voor het 5de jaar op rij gaat de opbrengst van de Dopjesactie naar het Belgische Centrum voor Blindegeleidehonden vzw. Al van bij het prille begin van de Dopjesactie steken de besturen van LVB – Lijst van de Burger, Vrije Gepensioneerdenbond Pepingen en Open VLD Pepingen op dit weekend graag een handje toe. Zowat 8 ton dopjes werden gesorteerd.

  Voor het 5de jaar op rij zet LVB Pepingen mee de schouders onder de 5de Dopjesactie ten voordele van het Belgische Centrum voor Blindegeleidehonden vzw. Deze actie kende op 15 en 16 december opnieuw haar hoogtepunt met een heuse 24-uren sorteermarathon. De uitdaging? Nog minstens 8.000kg gebruikte plastic dopjes verzamelen en sorteren, ofwel voldoende om de opleiding van 1 puppy tot blindegeleidehond te sponsoren.

   

  Warm hart

  Al het hele jaar door verzamelen we met LVB Pepingen zoveel mogelijk dopjes in. Onder andere in de gemeentezalen en culturele centra van Pepingen kan je ze het hele jaar door kwijt, maar ook bij verschillende organisaties zoals het Woonzorgcentrum Henri Vander Stokken. LVB Pepingen steunt de Dopjesactie al van bij het prille begin vijf jaar geleden. Toekomstig schepen en voorzitter van de gemeenteraad Saskia Beeckmans: “We kennen Pepingen als een gemeente met een warm hart. Dat zien we zeker rond de kerstperiode en de Warmste Week, maar komt nog meer tot uiting in alle inspanningen doorheen het jaar. Deze sorteermarathon is misschien het hoogtepunt, maar we willen iedereen bedanken die gedurende 365 dagen zijn spreekwoordelijke duit in het zakje deed.“

  Gezellige bedoening

  Toekomstig burgemeester Eddy Timmermans: “Eind november lanceerden we nog een ultieme oproep aan alle Pepingenaren om hun dopjes binnen te brengen. Verzamelpunt was zaal De Kring in Bellingen op zaterdag 15 december, waar op dat moment het Kerstfeest van de Vrije Gepensioneerdenbond Pepingen doorging. Deze laatste lading voegden we bij de rest. Zo konden we met een aanzienlijk aantal dopjes arriveren voor onze shift op de sorteermarathon in Horta Ternat. Traditioneel nemen we de uiterst vroege shift van de sorteermarathon, omdat er daar in verhouding minder kandidaten zijn. Fantastisch dat Horta hier jaarlijks een hangar voor ter beschikking stelt. We waren uiteraard ook tevreden dat andere politieke fracties ingingen op onze oproep en daags ervoor hun medewerking bekend maakten. Voor ons temeer een bewijs dat er in de toekomstige gemeenteraad opnieuw positief kan samengewerkt worden aan goede ideeën.”

   

  “Het is bovendien altijd een heel gezellig weekend. Vooral in de vroege uurtjes! Dat is voor ons natuurlijk ook een argument om hier al voor de vijfde keer met plezier aan deel te nemen.” besluit Eddy Timmermans.

   

 • Voorstelling nieuw gemeentebestuur Voorstelling nieuw gemeentebestuur

  LVB heeft zaterdag zijn nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Eddy Timmermans wordt burgemeester. Het college van burgemeester en schepenen zal verder bestaan uit Rudi Seghers, Greta Leroy-Cochez en Saskia Beeckmans.

  "Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober behaalde LVB 8 van de 15 zetels in Pepingen. Een sterk signaal van de Pepingse kiezers, waardoor we vandaag met veel plezier en met volle goesting de bestuursploeg voorstellen die de komende zes jaar het gemeentebeleid zal uitzetten. Dat zal de focus leggen op participatie, mobiliteit, ondernemerschap, duurzaamheid, landelijk karakter, verantwoorde financiën en een bruisend sociaal leven. Door de absolute meerderheid die LVB bij de verkiezingen behaalde, is er geen coalitievorming in de gemeenteraad. De voormalige coalitiepartners LVB en N-VA hebben echter hun wens uitgedrukt om een goede samenwerking te behouden. De bedoeling is uiteraard om die goede samenwerking uit te breiden met alle partijen die zich constructief opstellen voor de toekomst van Pepingen." aldus toekomstig burgemeester Eddy Timmermans.

  Eddy Timmermans wordt als burgemeester bevoegd voor algemene coördinatie, burgerlijke stand, bevolking, ruimtelijke ordening, openbare werken, huisvesting, personeel, politie en integrale veiligheid, brandweer, begraafplaatsen, feesten en ontvangsten, gemeentelijk patrimonium, erediensten en kerken.

  Rudi Seghers wordt naast schepen ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Als schepen wordt hij bevoegd voor financiën, cultuur en bibliotheek, welzijn, sociaal beleid en OCMW-dienstverlening (integratie, gezondheid, ouderenzorg, armoedebestrijding, betaalbaar en aangepast wonen, integratie gemeente-OCMW, thuisdiensten), kinderdagverblijf, erfgoed, vrijwilligersbeleid, ontwikkelingshulp.

  Greta Cochez Leroy neemt landbouw, milieu & duurzaamheid, middenstand, tewerkstelling, plattelandsbeleid, dierenwelzijn, seniorenactiviteiten en toerisme onder haar vleugels.

  Saskia Beeckmans wordt niet alleen schepen maar ook voorzitter van de gemeenteraad. Zij krijgt als bevoegdheden jeugd, onderwijs, sport, AGB, digitalisering & communicatie, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie toegewezen.

  Gemeenteraad

  Naast de leden van het College van Burgemeester en Schepenen zetelen Raymond Raemdonck, Gule Dedobbeleer, Gunther Roobaert en Sander Geerts in de gemeenteraad.

  Bijzonder Comité Sociale Dienst

  Voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst zal LVB in deze legislatuur René De Vos , Dora De Haseleer en Guy Derijcke afvaardigen. "LVB sluit in dit Comité ook een overeenkomst met N-VA Pepingen, waarmee de loyale en collegiale samenwerking uit de vorige legislatuur bestendigd wordt." aldus Timmermans.

  Naast de voorstelling van de bestuursploeg werd ook het programma voor de komende legislatuur toegelicht.

  "Vlotte mobiliteit in al zijn vormen wordt zeker één van de grote uitdagingen. In de eerste plaats besteden we aandacht aan veilige omstandigheden voor fietsers en voetgangers. Dat zullen we vorm geven in een integraal mobiliteits- en cameraplan. Dat laatste is ook nuttig voor een echt veiligheidsbeleid, niet alleen in onze gemeente maar in de hele regio. Pepingen zal daar een inhaalbeweging maken. Het behoud en het koesteren van het landelijke karakter van Pepingen is voor ons een evidentie. Landbouw en milieu worden daar de gangmakers. We willen daarom het energiezuiniger maken van onze eigen gemeentegebouwen en werkmateriaal op de agenda zetten. De zwerfvuilproblematiek blijven we aanpakken, zowel repressief als preventief met o.a. sensibilisering en een laagdrempelig containerpark. Pepingen kon altijd rekenen op sterke ondernemers. Vaak zijn ze al jarenlang gewaardeerde werkgevers en sponsors van de vele socio-culturele activiteiten. Samen met hen willen we van Pepingen een gemeente blijven maken waar het aangenaam wonen, werken en ondernemen is.  Vanuit de gemeente willen we een ondersteunende partner zijn voor onze verenigingen en vrijwilligers. De drempel naar dat sociale leven mag zo laag mogelijk, zodat zelfs de kwetsbaarste groepen eraan kunnen deelnemen. We willen daarom structurele en financiële samenwerkingen uitbouwen, denk maar aan de UiTPAS. Daarom is het ook belangrijk dat we aandacht hebben voor betaalbaar wonen, zodat zowel onze jongeren als onze ouderen in hun Pepingen kunnen blijven. Ook mobiliteit speelt een rol, door de mobiliteitsarmoede aan te pakken. De integratie van gemeente en OCMW kan wat ons betreft een positief verhaal worden. De middelen voor sociaal beleid en preventie houden we op peil voor een efficiënte en toegankelijke dienstverlening. Dat zijn natuurlijk maar een paar van de aandachtspunten waarmee we Pepingen als bruisende, sociale en inclusieve gemeente de toekomst tegemoet willen laten gaan. Dat alles willen we ruggensteunen door een sterk financieel beleid. Vanaf 2019 maken we dan ook werk van een verantwoord en realistisch meerjarenplan 2020-2025, waarbij we rekening houden met de ambities én de draagkracht van onze gemeente. Na die analyse van de financiële situatie, de mogelijkheden, de lopende projecten en op te starten dossiers willen we onze adviesraden, verenigingen en inwoners actief betrekken.”

  De installatie van de nieuwe gemeenteraad zal gebeuren op maandag 7 januari 2019.

   

   

 • Open VLD Pepingen organiseert Mossel- & Biefstuk Frietkermis (10, 11, 12 November 2018) Open VLD Pepingen organiseert Mossel- & Biefstuk Frietkermis (10, 11, 12 November 2018)

 • LVB behaalt de meerderheid in Pepingen LVB behaalt de meerderheid in Pepingen

  Artikel door Michiel Elinckx, Het Laatste Nieuws, 14 oktober 2018.
   

  Eddy Timmermans wordt de nieuwe burgemeester van Pepingen. Het LVB-kopstuk behaalt met zijn partij een score van 41 procent. CD&V wordt naar de oppositiebanken verwezen.


  De politieke onbestuurbaarheid zinderde nog na in Pepingen. De kiezer heeft CD&V afgestraft voor het politiek debacle van de voorbije jaren. De christendemocraten verliezen 15 procent ten opzichte van 2012. Een duidelijk signaal van de kiezer. “Dat is inderdaad niet het resultaat waar we op gehoopt hadden”, zegt CD&V-sterkhouder en burgemeester Luc Decrick. “De kiezer heeft beslist, daar moeten we ons bij neerleggen. Eddy Timmermans heeft zich in een slachtofferrol gehuld en dat heeft gewerkt. Het worden zes jaar in de oppositie.” LVB-lijsttrekker Eddy Timmermans riep zich uit tot de winnaar van de verkiezingen. LVB haalt acht zetels binnen - goed voor een totale meerderheid. “Gerechtigheid is geschied”, aldus Timmermans. “De voorbije jaren werd onze partij heel wat onrecht aangedaan. We hebben eindelijk onze revanche. Dit is de overwinning van de hele ploeg. Zij hebben er altijd voor gestreden.” Met welke partij LVB een coalitie sluit, wordt de komende weken beslist.

  Naast LVB is er nog een andere winnaar: DVP. De partij behaalt 10,7 procent. Daarmee heeft de nieuwbakken partij meer stemmen dan N-VA, die op 9,2 procent strandt. “We zijn natuurlijk zeer tevreden”, zegt lijsttrekker Kristof De Cuyper. “Of we in de coalitiegesprekken willen meegaan? Dat is de keuze van LVB. Als zij met ons willen praten, gaan we zeker luisteren. Met onervaren personen hebben wij iets moois neergezet.”

  Groen grijpt net naast een zetel met 8,4 procent. 

   

  [bron: Michiel Elinckx, Het Laatste Nieuws, 14 oktober 2018.]

1 | 2 >>

Nieuws

 • 04-02-2018 11:05

  Treedt Pepingen toe tot de statiegeldalliantie ?

  Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem, dat lokale overheden bovendien op kosten jaagt. LVB – Lijst van de Burger vraagt daarom op de extra gemeenteraad om gemeente Pepingen te laten toetreden tot de Statiegeldalliantie, die streeft naar statiegeld op blikjes en plastic drankflessen.

  Rudi Seghers, gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de Burger: “Elk jaar geven Vlaamse gemeenten meer dan 100 miljoen euro uit om zwerfvuil te bestrijden en verwerken. Zo’n 40% van dat zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Gemeente Pepingen spant zich samen met onze scholen, verenigingen en individuele burgers nu al uitgebreid in om zwerfvuil te bestrijden. Kijk maar naar onze geweldige Mooimakers – de zwerfvuilmeters en –peters die vrijwillig een oogje in het zeil houden voor afvalvrije straten. In samenwerking met afvalintercommunale Intradura kunnen onze burgers nu ook hun harde plastic en plastic folies gratis kwijt op het containerpark. LVB – Lijst van de Burger ziet bij onze bevolking een duidelijke vraag naar een structurele oplossing voor zwerfvuil, naar meer bescherming van het milieu en dieren en naar een beter hergebruik van materialen. Daarom willen we Pepingen laten toetreden tot de Statiegeldalliantie.

  “Die alliantie van meer dan 100 lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven, intercommunales en milieuorganisaties oefent druk uit op de Vlaamse regering om in 2018 statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flessen. Met statiegeld is men sneller geneigd om blikjes en plastic flesjes terug in te leveren. Gevolg: minder zwerfafval, minder opruimkosten, minder dierenleed en betere recycling van waardevolle materialen. In de meer dan 37 landen en regio’s waar het al ingevoerd werd, tekent men voor blikjes en PET-flessen recyclagecijfers op van meer dan 90 procent. We hopen dat deze oproep eerst in onze eigen gemeenteraad gevolg krijgt, en later bij onze buurgemeenten en collega’s in de afvalintercommunale Intradura. De zwerfvuilproblematiek stopt immers niet aan onze gemeentegrenzen. LVB wil gaan voor een eerlijke, structurele en indien mogelijk intergemeentelijke aanpak van zwerfafval. Zo vrijwaren we het mooie van onze fantastische streek – uiterst geliefd bij wandelaars en fietsers – en behouden we in Pepingen het Pajottenland werkelijk op zijn mooist.”

   

 • 02-02-2018 06:22

  LVB Nieuwsbrief

 • 06-01-2018 17:59

  Naar moderne kerkhoven, ook in Pepingen?

   

  LVB-Lijst van de Burger Pepingen vraagt aan het huidige gemeentebestuur om een einde te maken aan de onverschilligheid inzake de Pepingse kerkhoven. Al meer dan een jaar is het wachten op de geplande ontruiming van een aantal graven. Spelen met de gevoelens van rouwende families, vindt LVB, en bovendien geen toonbeeld van een modern kerkhovenbeleid.

  Al meer dan twee jaar vindt men in Pepingen aanplakbiljetten op de kerkhoven die aankondigen dat er bepaalde graven zullen ontruimd worden. Eddy Timmermans (LVB): “De betrokken families bereiden zich al meer dan een jaar voor op de ontruiming. Dat zo’n emotionele gebeurtenis onnodig uitgesteld wordt zonder communicatie, getuigt van zeer weinig respect.”

   

  Veranderende noden

  De beslissing om de graven te ontruimen, werd in 2015 al door LVB in het schepencollege genomen. Timmermans: "Onze kerkhoven zijn openbare plaatsen voor collectieve en individuele rouw, die met verve onderhouden worden door onze technische dienst. Iedere Pepingse burger moet er terecht kunnen om dierbaren te herdenken, en dit op de manier die de familie of de overledene zelf gepast acht. Die wensen en noden van rouwende families veranderen stilaan, en daarom namen we in 2015 al de eerste stappen naar een moderner kerkhovenbeleid. Een aantal graven, waarvan de concessies zijn verlopen, zouden worden ontruimd. Onze huidige infrastructuur is nl. nog niet aangepast aan o.a. het stijgende aantal crematies. De vrijgekomen ruimte zou dan ook gebruikt worden voor het inrichten van o.a. een strooiweide, kleinere grafkelders voor urnes en voor verdere ingroening. Zo’n proces is altijd delicaat en daarom werden de families met het nodige respect en ruim op voorhand op de hoogte gebracht. Zo heeft iedereen de kans om aandenkens te verwijderen. Vele graven liggen er nu dan ook ongemerkt bij.”

   

  Gebrek aan politieke wil?

  Dat de ontruiming een jaar na het verstrijken van de termijn nog steeds niet gebeurd is, is volgens LVB te wijten aan het gebrek aan politieke wil. Timmermans: “Vorig jaar kon bij het verstrijken van de afgesproken termijn geen aannemer aangesteld worden. Door de politieke blokkade die de CD&V-gemeenteraadsleden en schepen Lacres opwierpen in de gemeenteraad, werden alle agendapunten weggestemd of niet behandeld. Door de uitgavebeperking kon ook niet voldoende budget vrijgemaakt worden. Dit is een zoveelste voorbeeld van hoe de dienstverlening aan de bevolking werd aangetast en nog steeds wordt aangetast door die kunstmatige onbestuurbaarheid.”

   

  “Het is jammer om te zien dat het nieuwe bestuur wel ambitieus is als het aankomt op mandaten voor zichzelf, maar bij effectieve dienstverlening vooral uitblinkt in onverschilligheid en verdere stilstand. De plannen zijn nochtans klaar en liggen al meer dan een jaar te wachten op uitvoering. De prioriteiten liggen blijkbaar bij andere prestigeprojecten.”

   

  Stop de onverschilligheid

  LVB – Lijst van de Burger wil in Pepingen nog verder gaan. TImmermans: “De strooiweides waren maar een eerste deel van onze plannen. Zo denken we ook aan een plaats voor de herdenkingsplaatjes van de ontruimde graven, of een gedenkteken op elk kerkhof voor zgn. ‘sterrenkindjes’, zodat ouders die een ongeboren kindje verliezen ook een tastbare plaats krijgen om te rouwen. Ook die mensen blijven nu in de kou staan. We vragen aan het nieuwe gemeentebestuur eenvoudigweg om de opgestarte plannen af te werken. De focus moet liggen op dienstverlening aan de Pepingse burgers en niet op ondemocratische prestigeprojecten. De gewenste ‘rust en stabiliteit’ mag niet verward worden met de huidige onverschilligheid. De Pepingse burgers verdienen een modern kerkhofbeleid.”

 • 06-11-2017 17:54

  Jaarrekening 2016 klopt in Pepingen

   

  LVB-N-VA tevreden, maar hekelen het schrappen van investeringen in de toekomst

   

  Op de gemeenteraad van 24 oktober 2017 werd de Pepingse Gemeenterekening goedgekeurd, zoals vastgelegd in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

   

  De coalitie LVB-NVA, verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente Pepingen vanaf 1 januari 2013, is verheugd dat de jaarrekening 2016 een positief resultaat op kasbasis van 879.325,13 euro vertoont. De vrije cash flow (autofinancieringsmarge) 2016 is positief en dit voor een bedrag van 930.183,85 euro. Pepingen stapte onder LVB-N-VA in 2014 in de Beleids- en Beheerscyclus voor gemeenten. Al van bij het begin slaagde Pepingen erin om voor deze twee belangrijke indicatoren – het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge – altijd positief te scoren. Dat is ooit anders geweest!

   

  Pepingen is ook na 4 jaar LVB-N-VA bestuur een financieel solide gemeente met een solvabiliteit (indicator van de financiële onafhankelijkheid) van bij de 70% en een liquiditeit (mate waarin de korte termijnschulden kunnen betaald worden) van bij de 1,50. Ook dat is ooit anders geweest!

   

   

  Positief, ondanks hindernissen

  Van de totale uitgaven 2016 ten bedrage van 5.7410130,86 werd 1.008.530,60 of 17,57% besteed aan prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze prioritaire beleidsdoelstellingen betreffen bijna uitsluitend investeringen. Ook voor de meeste Vlaamse gemeenten valt dit % tussen 15% en de 20%.

   

  Met het belang van de Pepingse burger voor ogen – nl. een gezonde gemeente die denkt op lange termijn – is het LVB-N-VA-bestuur er dus op korte tijd toch in geslaagd om een meer dan behoorlijk resultaat neer te zetten en Pepingen terug op een traject van goed bestuur te zetten. En dit onder de permanente obstructie vanuit de toenmalige CD&V-oppositie, onder meer door het losweken van een schepen uit de coalitie, door agendapunten, budgetten, meerjarenplannen en investeringen telkenmale af te voeren of weg te stemmen, door de vertragende procedures om de kunstmatige onbestuurbaarheid te laten bevestigen, door het invoeren van de voorlopige twaalfden, noem maar op.

   

  Gevolgen voor investeringen in Pepingen

  De gevolgen van de gevoerde obstructie zijn gelukkig gering gebleven voor de exploitatieresultaten 2013-2016, maar de gevolgen voor wat betreft de investeringsrealisaties 2013-2016 zijn significant.

   

  Voor de komende jaren blijft LVB-N-VA hoopvol, maar het uitgestippelde en uitgebalanceerde traject naar 2019 en verder wordt nu en route gewijzigd door het nieuwe CD&V-bestuur, waardoor het evenwicht ver zoek is. Geen rust en stabiliteit in de gemeentelijke financiën, maar danige chaos. Investeringen worden geschrapt of doorgeschoven naar volgende legislaturen, om ruimte te maken voor prestigeprojecten waar niet eens de meerderheid van de Pepingse bevolking akkoord mee is. LVB-N-VA blijven deze mismeestering van de Pepingse financiën hekelen en pleiten ervoor om eindelijk terug te investeren in de kerntaak van de gemeente, nl. dienstverlening aan de bevolking.

   

 • 25-10-2017 19:37

  Burgercafés

  Zo, het 3de #Burgercafé zit erop! Een gezellige afsluiter, daar in De Bascule, met opnieuw interessante gesprekken en nieuwe standpunten en argumenten. De betrokkenheid onder de #BurgersvanPepingen is hartverwarmend! We gaan met plezier aan de slag met de bijna 100 ideeën en suggesties die jullie ons bezorgden via deze Burgercafés, en met de vele andere voorstellen via de enquête en via de talloze gesprekken. Dank! #hetwerkbegintnupas #ditsmaaktnaarmeer #totbinnenkort #dialoog #participatie

  Wow, de voorbije twee Burgercafés sprokkelden de aanwezige #BurgersvanPepingen al zo'n 60 positieve ideeën bij elkaar. Op naar de magische kaap van 100 prachtideeën voor Pepingen op het 3de Burgercafé - Laat je stem horen! in De Bascule. Tot vanavond! #datbelooft #benieuwd #ambianceverzekerd

  Een aangename en gezellige babbelavond op het 1ste Pepingse Burgercafé in 't Schoolhuys. Dank aan alle aanwezigen! Resultaat van de avond: Een 30-tal post-its boordevol goede ideeën, al enkele concrete toekomstdromen en een levendig & interessant debat onder dorpsgenoten. Dat belooft voor het 2de Burgercafé - Laat je stem horen! op dinsdag 10 oktober in Het Dravershof, Pepingen. Tot dan!

 • 04-10-2017 19:22

  De Grote PEPINGSE enquête is terug Enquete

  Foto Felix Merckx
   

   LVB – Lijst van de Burger lanceert opnieuw De Grote Pepingse Enquête, een uitgebreide bevraging van de Pepingse bevolking over de gemeente, het beleid en de toekomst. LVB wil hiermee polsen wat er leeft bij de bevolking en een luisterend oor bieden. De vragenlijst kan tussen 12 en 30 september op papier of online ingevuld worden. Alle inzendingen blijven anoniem.

  Voorzitter René De Vos: “Wie anders dan haar eigen inwoners, weet wat er goed is en wat er beter kan in een gemeente. Deze Grote Pepingse Enquête is een positieve actie die we voor het eerst in 2012 lanceerden en op veel bijval kon rekenen. De vragenlijst werd nu gevoelig uitgebreid en kan ook voor het eerst online ingevuld worden. We nodigen iedereen uit om vrij zijn of haar mening neer te pennen: jong en oud, nieuwkomers en jarenlange inwoners, verenigingsmensen of niet. Zo willen we met alle inwoners samen nadenken over de toekomst van de gemeente. De suggesties nemen we mee in onze plannen voor 2018 en voor het toekomstige beleid in de gemeente.”

  Deze enquête is een eerste deel in het plan van LVB-Lijst van de Burger om burgerparticipatie en democratische inspraak terug naar Pepingen te brengen.

  Burgercafés in oktober
  Voor LVB stopt de dialoog met de Pepingenaren niet bij de enquête. De Vos: "In oktober organiseren we drie Burgercafés, telkens in een andere Pepingse buurt.

  Wie " zijn pracht van een gedacht " liever rechtstreeks bespreekt met andere inwoners, kan daar dus terecht voor een gezellige babbel met elkaar en met de raadsleden. Ze bieden een hapje en een drankje aan.

  De Burgercafés zullen doorgaan in de loop van de maand oktober, waarvan de eerst op dinsdag 3 oktober 2017 in't Schoolhuys Bogaarde omstreeks 19 uur , de andere zullen later meegedeeldworden. Geen inschrijvingen vooraf, kom gerust langs!

  De enquête valt vandaag 12 september in iedere Pepingse bus. Wie toch geen exemplaar heeft ontvangen, kan een seintje geven via Greta Cochez ( 0498 73 41 45 – greta.cochez@telenet.be ) of René De Vos (devos.rene2@skynet.  De enquête kan ook online ingevuld worden: neem een kijkje op www.lvb-pepingen.be of op https://nl.surveymonkey.com/r/DeGrotePepingseEnquete.

  Verslag van Editie Pajot

 • 12-09-2017 17:17

  Val op in het verkeer met de LVB-sleutelhanger

   

  Nu het nieuwe schooljaar van start gegaan is, gaan opnieuw heel wat lagere en middelbare schoolkinderen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school. Een goede zichtbaarheid is cruciaal voor elke zachte weggebruiker, niet in het minst voor onze jongste Pepingenaren.

  LVB-Lijst van de Burger deelt daarom op maandagochtend 4 september aan alle Pepingse schoolpoorten zo’n 1.000 fluorescerende sleutelhangers uit aan leerlingen en ouders. Die kunnen aan jassen, boekentassen of rugzakken bevestigd worden en verhogen zo de zichtbaarheid in het verkeer.

  “Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor een gezond en duurzaam alternatief om naar school te komen. Met onze sleutelhangers willen we die keuze verder aanmoedigen, maar ook het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer onderstrepen”, zegt René De Vos, voorzitter van LVB-Lijst van de Burger. “We ondersteunen graag mee de aandacht die in onze gemeente geschonken wordt aan verkeersveiligheid en onderschrijven de lange traditie die Pepingen heeft op vlak van verkeerseducatieve en sensibiliserende campagnes, o.a. via de scholen. Onlangs nog werden de Pierre Pencil-palen ingehuldigd aan de basisscholen en kende de Koning Boudewijnstichting 5.000 euro toe aan onze scholen voor de campagne ‘Pepingen komt duurzaam naar school’. Beide zijn projectvoorstellen volledig voorbereid door het LVB-N-VA-bestuur en de mobiliteitsambtenaar, en ingediend door het huidige bestuur. We zijn blij om te zien dat die inspanningen verder gezet worden.”

  “Voor deze sleutelhanger-actie hebben we bewust de drukte van de eerste schooldag laten voorbijgaan. Op maandagochtend 4 september delen we de sleutelhangers uit aan de leerlingen in de Pepingse basisscholen in Heikruis, Bellingen en Pepingen. Op dinsdag- en woensdagochtend krijgen ook de middelbare schoolstudenten in onze gemeente een exemplaar. ”

  Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Eddy Timmermans, gemeenteraadslid voor LVB-Lijst van de Burger, via 0471 38 32 25 of eddy.timmermans1@pandora.be.

   

 • 04-09-2017 10:51

  Gemeenteraad 09/08/17

  Op de gemeenteraad van 09.08.2017 hebben de fracties LvB – en de Nva een toegevoegd punt ingediend.

  Er wordt voorgesteld om een principebeslissing te nemen.   Met name om opcentiemen op de onroerende voorheffing  ten bate van de gemeente te verminderen , zodoende dat de onroerende voorheffing dezelfde fiscale druk zou opleveren als in het aanslagjaar 2017 en bij voorkeur nog minder.Het is immers zo dat het takenpakket van de provincies wordt afgeslankt en wordt doorgeschoven naar het Vlaams Gewest en naar de gemeenten.  De provincies krijgen bijgevolg ook minder inkomsten.Er gebeurt een gedeeltelijke integratie van de provinciale onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing.  Deze belasting stijgt hiermee van 2,5 % naar 3,98 %
  Daar de gemeentelijke opcentiemen worden geheven op de Vlaamse basisbelasting heeft dit ook tot gevolg dat onroerende voorheffing zal stijgen.De overheid geeft dan de gemeente ook de raad om de nodige maatregelen te treffen om hun opcentiemen om te rekenen teneinde tenminste dezelfde fiscale druk te behouden, zo niet stijgt de fiscale druk.Lvb en NV. A hebben daarom een toegevoegd punt op de gemeente agenda laten plaatsen, zodat de er een principebeslissing genomen wordt zodat in ieder geval de fiscale druk niet zou  vermeerderen.
  Bovendien zijn de LvB en de NV.A van mening dat er tegelijkertijd eens goed  onderzocht dient te worden of de gemeentelijke opcentiemen in Pepingen niet kunnen verminderd worden.Immers onder het huidig CD&V – SP;A bestuur worden er verschillende  investeringen en projecten doorgeschoven, afgeschaft of verminderd;   Er komt bijgevolg ruimte vrij om een vermindering door te voeren van de gemeentelijke opcentiemen, of om dit tenminste  eens goed te bestuderen en een beslissing te nemen.Het is namelijk zo dat de studiekosten van de Sporthal, - die er momenteel niet komt – worden doorgeschoven naar 2019 (na de verkiezingen )hetgeen een belangrijke besparing is van ongeveer 365.000 euro
  Het project van de houtzagerij:  hier namen Cd&v en Peter Lacres in de gemeenteraad  van juli 2017 de principiele beslissing om deze te verkopen.  Hier komen dan ook belangrijke bedragen vrij, oa voor werken in uitvoering ( 1.800.000 euro ) en studiekosten.De bibliotheek in Bellingen: daar beslisten cd&v en peter lacres dat er geen herinrichting plaatsvindt. Ook hier komt ruimte vrij komt voor een eventuele verlaging van de opcentiemen
  Tot slot , in de zoveelste doorschuif, werd de aankoop van een tractor ( 60.000 euro ) ook verschoven naar 2018
  De gemeentelijke opcentiemen kunnen jaarlijks veranderd worden.  Het is dan ook tijd om de koe bij de horens te vatten en tenminste er voor te zorgen dat er geen verhoging komt,  of na studie een verminderingvan de opcentiemen in Pepingen door te voeren.

  CD&v en Peter Lacres wensten hier echter niet op in te gaan en stemden tegen het voorstel.

 • 10-08-2017 18:42

  Mater Dei Heikruis krijgt bouwvergunning met voorwaarden

   

  Dat het nieuwe bestuur na lang beraad tot dezelfde conclusie is gekomen als het LVB-N-VA bestuur een jaar eerder, toont dat het behoud van deze gebouwen binnen het algemeen belang ligt in de gemeente. Bij voorkeur krijgt ook de rest van het gebouw een opwaardering en herbestemming en moet er niets plat gegooid worden, maar dat behoort allicht tot de kunst van het compromis. Maar het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur voor haar eigen beslissing een vervaldatum instelt. Binnen 3 jaar is dit gebouw even historisch waardevol en even dorpszichtbepalend.

  Deze beslissing creëert dus geen zekerheid voor onze burgers, De Heikruise bevolking blijft achter met een nieuwe ‘misschien’..

  Het Pepingse bestuur lijkt opnieuw te vervallen in de kwalijke gewoonte om moeilijke beslissingen voor zich uit te schuiven en te schuilen achter dure en tijdrovende studies. We zagen het al eerder bij het beheer van de financiën, het dossier waterzuivering, …  Hoog tijd om de daadkracht en het (misplaatste) zelfvertrouwen waarmee het vorige bestuur aan de kant geschoven werd, ook door te trekken naar het beleid, zodat het tenminste de Pepingse burgers ten goede komt.

  Plannen voor nieuwbouw klooster Mater Dei

  "Binnenkort kan het college van burgemeester en schepenen van Pepingen beslissen over de toekomst van Heikruis, één van onze meest typische dorpsgezichten in Groot-Pepingen. Dan komt het dossier van WZC Mater Dei immers op tafel. Zoals bekend, wil de directie van het woonzorgcentrum het volledige klooster en de kapel slopen, om in de tuin ernaast een modern zorgcentrum uit te bouwen. De vraag naar zorg neemt alsmaar toe en vanuit LVB juichen we dan ook toe dat men overweegt om te investeren in kwalitatieve zorg in onze gemeente.

  Het hoeft echter geen betoog dat de huidige plannen een enorme impact  hebben op de uitstraling van Heikruis. Het klooster bepaalt immers al bijna twee eeuwen het uitzicht van het dorp en mag gerust een landmark genoemd worden, gekoesterd door vele generaties dorpsgenoten en toeristen. 

  De LVB-bestuursploeg vroeg bij de eerste vergunningsaanvraag dan ook een wijziging van de plannen, zodat minstens de hoge voorbouw en de kapel kan behouden blijven. Bij voorkeur wordt dit geïntegreerd in het nieuwe zorgconcept, zodat men ook minder open ruimte van de tuin hoeft in te nemen. 

  Nu de nieuwe bouwaanvraag op tafel komt van het college, heeft het nieuwe bestuur een unieke kans om te bepalen hoe we onze gemeente achterlaten voor de volgende generaties. Blijven we onze geschiedenis koesteren - door moderne zorg en respect voor erfgoed slim te integreren - of vegen we alles weg met één pennentrek? LVB pleit hier voor een doordachte en creatieve aanpak van het gemeentebestuur, in dialoog met de directie en de inwoners. Steeds meer stemmen gaan op om dit erfgoed te redden.  Naast de directie en de inbreng van dure consultants voor een masterplan, moeten ook de verzuchtingen van bezorgde burgers gehoord worden. En bovenal: ook het gezond verstand moet een aandeel krijgen."

  https://www.petities24.com/red_het_klooster_van_heikruis

 • 01-04-2017 09:20

  LvB- en N-VA Pepingen breken lans voor inspraak van bevolking

   

  Vanavond werd de voorzitter van de gemeenteraad in Pepingen
  schriftelijk op de hoogte gebracht dat zowel de LvB- als de N-VA-fractie weg
  zal blijven van de geplande gemeenteraad. Hier zal een nieuw college van
  burgemeester en schepenen aangesteld worden en beide fracties willen zo een
  symbolische daad stellen tegen de huidige politieke ontwikkeling.

  De beide fracties nemen de mandaten die de kiezer hen
  toewees heel ernstig en hebben dus een goede reden voor deze actie: "We hebben
  sinds 1 januari 2013 met hart en ziel gewerkt voor onze gemeente. Ondanks de
  moeilijke omstandigheden bleven we onze taken verzorgen, met bovendien tal van
  toekomstplannen. We vinden het pijnlijk om te zien hoe de stem die de Pepingse kiezer
  uitbracht in 2012, al maandenlang totaal niet gerespecteerd wordt door de
  nieuwe meerderheid van de Lacres - CD&V-fractie. In 2012 kozen de Pepingse
  burgers duidelijk voor het gemeenschappelijke project van LvB- en N-VA. Een legitiem
  en geloofwaardig college van burgemeester en schepenen werd samengesteld.
  Ondanks alle moeilijkheden, veroorzaakt door een zware erfenis uit de vorige
  legislatuur, door het inconsistent gedrag van schepen Lacres en door de
  moedwillige en maandenlange obstructie vanuit de CD&V-fractie in de
  gemeenteraad, werd er toch voortgang gemaakt in de belangrijke dossiers in de
  gemeente. We zijn bijzonder teleurgesteld dat het vuile politieke  spelletje van de voorbije maanden enkel
  resulteert in:

   


  • de aanstelling van
        twee personen in het college die in 2012 niet verkozen werden voor de
        gemeenteraad, met name Luc Decrick (280 voorkeurstemmen) en Suzanne De
        Corte (219 voorkeurstemmen). Dit zonder tussenkomst of inspraak van de
        Pepingse kiezer.

  • het belonen van
        schepen Peter Lacres (amper 155 voorkeurstemmen) voor het nemen van een
        180° bocht tijdens de legislatuur. Die bocht heeft voor meer problemen
        gezorgd dan zijn 'politiek lichtgewicht' waard is. Men steekt eigenhandig
        pluimen op zijn hoed die hij niet verdiend heeft.

  • de aankondiging in
        de media dat men projecten wil realiseren die de Pepingse kiezer in 2012
        duidelijk afgewezen heeft, m.n. de verhuis van de bibliotheek, het
        prestigeproject Zagerij,... Deze wens werd wel opgepikt door de LvB- en
        N-VA-fracties."

  De LvB
  - en N-VA-fracties zijn van mening dat dit een duidelijk staaltje is van oude
  politieke cultuur waar de bevolking - terecht - afkeer van heeft gekregen. "De
  verkiezingen zijn hét moment waarop de kiezer werkelijke macht uitoefent in de
  keuze van uit te voeren projecten. Hier worden ze herleid tot een te negeren
  evenement. De kiezer is met een dergelijke manier van politiek voeren niet meer
  gediend. Meer zelfs, de opkomst van burgerbewegingen bewijst dat men komaf wil maken
  met dit soort achterkamerpolitiek. Ook in Pepingen moet er werkelijke inspraak
  van de kiezer zijn. LvB- en N-VA breken met deze actie dan ook een lans voor die
  reële inspraak."

  De LvB- en N-VA-fracties geven verder in hun schrijven mee
  dat de nieuwe meerderheid nu al pluimen op haar hoed wil steken die de hare
  niet zijn. "De nieuwe meerderheid maakt zich alle agendapunten van onze
  fracties eigen. Agendapunten die zij nota bene zelf maandenlang afvoerden om de
  onbestuurbaarheid in stand te houden", klinkt het. "Dit is een brutale poging
  om te pronken met het werk van LvB- en N-VA-schepenen die hier een maandenlange
  voorbereiding in staken. Onze fracties zetten zich af tegen deze oude politieke
  cultuur. We laten ons niet de mond snoeren om dit soort wanpraktijken aan de
  kaak te stellen. Bovendien wordt het huishoudelijk reglement nu al geschonden.
  Dit stipuleert dat een gemeenteraad gehouden wordt op de derde dinsdag van de
  maand, aangezien een gemeenteraad op vrijdag op termijn onwerkbaar is. Na een
  lange werkweek krijgen familiale activiteiten eerder een plaats. Een slecht
  begin voor deze nieuwbakken meerderheid."

  LvB en NvA zullen hun rol nu vanuit de oppositie vervullen.
  Zij zullen blijven waken over het belang van de Pepingenaar met dezelfde passie
  als voorheen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 8
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen