Nieuwsberichten

 • Bibliotheek in Bellingen wordt uitgebouwd tot een aangename kennis- en ontmoetingsplek Bibliotheek in Bellingen wordt uitgebouwd tot een aangename kennis- en ontmoetingsplek

  Op de gemeenteraadszitting van 30 mei werd de voorontwerpstudie van de nieuwe bibliotheek goedgekeurd. De nieuwe verbinding met het nabijgelegen CC Bellingen geeft meer ruimte voor alle (nieuwe) activiteiten en het geheel krijgt een grondige duurzame update. “De uitbouw van een toonaangevende bib in Bellingen is een jarenlang streefdoel van beleidsploeg LVB – Lijst van de Burger en past in onze toekomstvisie om via investeringen alle Pepingse dorpskernen levendig te houden.”

  De bestaande bibliotheek in Bellingen – gekenmerkt door een open, luchtige ruimte met veel licht - is in haar huidige vorm in gebruik sinds 1993. Schepen van Cultuur en Bibliotheek Rudi Seghers: “Na bijna 30 jaar intensief gebruik dringen investeringen aan het gebouw zich stilaan op, zowel organisatorisch als op bouwtechnisch vlak. Het gebouw en de inrichting van de huidige bibliotheek beantwoorden niet langer meer aan de nieuwe functies waaraan een bibliotheek vandaag de dag dient te voldoen, waaronder haar maatschappelijke basisfunctie als ‘ontmoetingsplaats’. Dit ontbreekt op heden quasi volledig omdat de bestaande infrastructuur zich hiertoe nog niet of onvoldoende leende. Het nieuwe ontwerp dat tijdens de gemeenteraadszitting van 30 mei werd goedgekeurd, maakt daarin het verschil en zet sterk in op die sociale functie.”

  “Daarom kiezen we ook bewust voor de uitbouw van de bib in Bellingen. We hebben in Pepingen een bruisend verenigingsleven en levendige dorpskernen en daarin willen we verder investeren. Dit past ook in onze visie rond zorgzame buurten. De bib bevindt zich bovendien op wandelafstand van basisschool Spring In ’t Veld en van orthopedagogisch centrum Terloo.”

  Meer dan een bibliotheek

  “We kiezen bewust ook voor de herinrichting van de volledige site, inclusief het zaaltje naast de bib en de omliggende tuin. Een bibliotheek wordt immers steeds meer gezien als een verblijfs- en ontmoetingsplek waar het aangenaam verpozen is voor diverse doelgroepen en waar kinderen zo snel en zoveel mogelijk in contact kunnen komen met boeken, taal en cultuur. Tussen de bib en het zaaltje van CC Bellingen komt daarom een aangenaam en luchtig verbindingsgebouw. Er is aandacht voor inclusie en daarom wordt het vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het verbindingsgebouw zal het nieuwe onthaal zich bevinden, samen met enkele rustige leesplekjes. De kinder- en jeugdafdeling van de bib zal fors uitgebreid worden en ruimte bieden voor het aanleren van digitale vaardigheden. Er komt ook een game-hoek bij en ook de nieuwe Digiplek en Digidokter krijgt er een vaste stek.”

  Multifunctionele ontmoetingsplek

  “Het zaaltje naast de bib wordt onder handen genomen en zal als multifunctionele ontmoetingsplek verder gebruikt kunnen worden door onze verenigingen. Tal van activiteiten van de bib kunnen voortaan daar doorgaan, denk maar aan vormingen, lezingen, computercursussen, enz. Door de verbinding naar de omliggende tuin wordt er nog een extra rustgevende ervaring toegevoegd aan het lezen van een boek of aan een activiteit.”

  In het gebouw naast de bib komen ook de burelen van de bibliotheekmedewerkers en van de dienst Vrije Tijd van gemeente Pepingen. “Door deze beide diensten samen te brengen mikken we op efficiëntie in de werking. Beide diensten delen een stuk van hun opdracht, namelijk zorgen voor een kwaliteitsvolle en laagdrempelige invulling van de vrije tijd. Het feit dat de personeelsleden fysiek worden samengebracht zal inspirerend werken.”

  Duurzame impuls

  “De nieuwe site zal duurzame, alternatieve vervoersvormen zoals de fiets stimuleren. Er wordt een grote fietsenstalling voorzien. De dorpskern van Bellingen zal een zone 30 worden, zoals aangekondigd in het recente Pepingse mobiliteitsplan. Op de aanrijroutes vanuit Pepingen en Bellingen komen er trajectcontroles. Waar nog geen fietspaden gepland worden, worden fietssuggestiestroken aangelegd.”

  De volledige site wordt gefaseerd aangepakt en zal voldoen aan de huidige EPB-normen (Energie Prestatie Binnenklimaat). “De gevels van de volledige site worden geïsoleerd. Het zaaltje naast de bib krijgt een volledig nieuw, geïsoleerd dak. We kiezen ook voor geothermie, dat het gebouw het meest efficiënt en duurzaam verwarmd door warmte te onttrekken aan de grond. Dat is een investering, maar het loont op de lange termijn.”

  Voorbeeldfunctie

  De integrale visie op de volledige site, de aandacht voor duurzaamheid en de gestegen grondstofprijzen werden ingecalculeerd in het meerjarenplan en worden nauwgezet opgevolgd in de voorbereiding en uitvoering. Rudi Seghers: “De totale kostprijs voor de renovatie van de bib, het zaaltje naast de bib en de voorziene nieuwbouw kan zo gebracht worden op 1.768.595 euro. Dat is een groot bedrag, maar ligt nog steeds veel lager dan de kosten om alles te centraliseren in hoofdgemeente Pepingen. De site laten verloederen of maar half aanpakken zou een gemiste kans zijn. Hier nemen we als gemeente een voorbeeldfunctie op wat betreft invulling, beheer en duurzaamheid van openbare gebouwen. Als beleidsploeg zien we dit als een investering in de toekomst, in de sociale cohesie van onze dorpskernen, in cultuur en de leefbaarheid van onze gemeente.”

 • OCMW-raad Pepingen verhoogt premies voor onthaalouders OCMW-raad Pepingen verhoogt premies voor onthaalouders

  De vraag naar kinderopvang neemt almaar toe, terwijl steeds meer kinderverzorgers en onthaalouders afhaken door allerlei factoren. Tijdens de zitting van de OCMW-raad van 30 mei 2023 werd beslist om de aanmoedigingspremies voor onthaalouders fors op te trekken.

  Schepen van Welzijn Rudi Seghers verduidelijkt: “Aan de ene kant neemt de vraag naar kinderopvang overal toe. Aan de andere kant leggen negatieve en ongenuanceerde berichten op sociale media en in de pers heel wat bijkomende druk op kinderverzorgers in het algemeen en onthaalouders in het bijzonder. Bovendien kampen onthaalouders nog met een gebrekkig statuut en met de stijging van de energieprijzen. Toch zetten onthaalouders zich elke dag met veel passie in voor de zorg en ontwikkeling van onze kinderen, ook in onze gemeente Pepingen.”

  Daarom plaatste beleidsploeg LVB – Lijst van de Burger het punt op de agenda van de OCMW-raad en werd beslist om de aanmoedigingspremies voor onthaalouders fors op te trekken. Rudi Seghers: “Daarmee willen we onze erkentelijkheid tonen voor de huidige onthaalouders. Anderzijds willen we hiermee startende onthaalouders verder aanmoedigen en een duwtje in de rug geven.”

  “De starterspremie wordt verdubbeld en gaat van 500 euro naar 1000 euro. De verwarmingspremie wordt ook verdubbeld en stijgt van 250 euro naar 500 euro. De tweejaarlijkse speelgoedpremie wordt vervangen door een jaarlijkse werkingspremie en zal 150 euro bedragen.”

 • Pepingen pakt verkeersveiligheid aan met nieuw mobiliteitsplan Pepingen pakt verkeersveiligheid aan met nieuw mobiliteitsplan

  De gemeenteraad van Pepingen keurde het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente goed. Daarmee pakt het gemeentebestuur de verkeersveiligheid in de hele gemeente aan op een structurele manier. “We maken onze plattelandsgemeente verkeersveiliger en leefbaarder samen met onze inwoners, voor alle inwoners”. Het bestuur voert nog dit jaar verschillende aanpassingen uit. Er volgt een infomoment voor inwoners op donderdag 27 april 2023 in de zaal De Kring in Bellingen om 20u. Daar zal ook De Lijn een toelichting geven over het nieuwe flex-systeem dat een deel van het busvervoer zal vervangen.

  Aan het Pepingse mobiliteitsplan is 2 jaar gewerkt. Schepen Saskia Beeckmans, bevoegd voor mobiliteit: “Dit mobiliteitsplan is bedoeld om de verkeersveiligheid structureel en op lange termijn aan te pakken, met tastbare en zichtbare aanpassingen in het straatbeeld. Daar wilden we onze burgers en adviesraden maximaal bij betrekken. In verschillende participatierondes kregen de centrale doelstellingen stilaan vorm, rekening houdend met alle ideeën en bezorgdheden. De bevindingen van alle proefopstellingen van verkeersveilige maatregelen die we de voorbije jaren uittesten werden ook in rekening gebracht. Het biedt bovendien een aanvulling op het regionale mobiliteitsplan.”

  Één visie met duidelijke doelstellingen

  “We willen Pepingen klaar maken voor de toekomst. Het mobiliteitsplan bundelt waar we naartoe willen met de lokale mobiliteit. De vijf centrale doelstellingen zijn de verbetering van infrastructuur, een inhaalbeweging voor fietsers, inzetten op veilige schoolomgevingen, consistente snelheidsregimes en stappen zetten naar meer duurzame mobiliteit.”

  “Op donderdag 27 april 2023 in de zaal De Kring zullen we onze inwoners uitgebreid informeren over alle aspecten van het plan. De eerste aanpassingen zullen snel volgen. De belangrijkste is daarbij waarschijnlijk de uitrol van trajectcontroles. Maar ook eenvoudige aanpassingen en maatregelen zoals signalisatie op het wegdek van snelheidsregimes kunnen snel uitvoering krijgen. Grotere ingrepen en werken op langere termijn vergen natuurlijk meer middelen en werklast, maar die voorzien we in een haalbaar traject in de komende jaren. We hebben nu één duidelijk kader met onze intenties op langere termijn. Het plan wordt bovendien jaarlijks geëvalueerd en de doelstellingen worden elke drie jaar bijgestuurd indien nodig.”

  Inhaalbeweging ingezet

  Het mobiliteitsplan hoeft gelukkig niet van nul opgestart te worden. Een aantal maatregelen gingen al van start of heeft het gemeentebestuur al in voorbereiding. Saskia Beeckmans: “De infrastructuur werd al verbeterd en daar gaan we mee verder met onder meer de uitbouw van verschillende Mobipunten en fietsenstallingen. De inhaalbeweging voor fietsers zetten we in met nieuwe fietspaden o.a. in de Eikstraat in Beert en de Molenhofstraat in Heikruis (de plannen daarvoor liggen klaar), met fietssuggestiestroken zoals in de Hondzochtstraat en met de invoering van fietsstraten. In de schoolomgevingen werden in het verleden al maatregelen uitgevoerd. Dat wordt verder aangevuld met fietsstraten en verbeterde voetpaden. We gaan voor duidelijk aangegeven en logische snelheidszones die o.a. met trajectcontroles worden gehandhaafd. Op vlak van duurzame mobiliteit werden al de eerste twee elektrische deelwagens in Pepingen gerealiseerd. Dat aantal willen we verder opkrikken, samen met het aantal publieke laadpalen. Verkeersarmoede trachten we via deelmobiliteit weg te werken.”

  (meer op volgende pagina)

  Snelheidsremmers en vier trajectcontroles

  “We zetten in de hele gemeente in op het verlagen van de snelheden en het handhaven van de wettelijke snelheidslimieten. Trager verkeer is aangenamer en veiliger. Het ontmoedigt bovendien sluipverkeer. Daarom wordt in alle dorpskernen zone 30 ingevoerd en wordt waar nodig snelheidsremmende maatregelen uitgerold. Denk daarbij aan verkeersremmers, asverschuivingen, extra signalisatie en sensibilisering.”

  “Daar blijft het niet bij. De verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt structureel verbeterd door de snelheidslimieten in probleemzones te handhaven met trajectcontroles. In een eerste fase worden daarom vier trajectcontroles uitgerold in de Hondzochtstraat, Nieuwe Baan, Trapstraat en Steenweg op Bellingen. Deze zijn nog dit jaar operationeel. Na een positieve evaluatie kunnen nog nieuwe trajecten worden toegevoegd.”

  Voor de trajectcontroles sloot de gemeente een concessieovereenkomst met de gespecialiseerde firma TaaS (Trajectcontrole as a Service). Snelheidsovertredingen in deze zones worden gesanctioneerd met een GAS-boete. De sanctionerende ambtenaren van intercommunale Haviland staan in voor de administratieve verwerking. Saskia Beeckmans: “Het systeem boekt heel goede tot spectaculaire resultaten in onze buurgemeenten. De snelheden gaan effectief en langdurig omlaag. Het liefst zien we natuurlijk helemaal geen boetes. Pas dan is ons opzet echt geslaagd. Bovendien hebben we vanuit Pepingen ervoor geijverd dat in het hele Pajottenland dergelijke trajectcontroles kunnen uitgerold worden waardoor er een grotere pakkans ontstaat in de hele zone en de politie zich met de nieuwe mobiele camera’s kan focussen op de andere zones.”

 • Eerste hemelwater- en droogteplan maakt Pepingen weerbaarder tegen gevolgen klimaatverandering Eerste hemelwater- en droogteplan maakt Pepingen weerbaarder tegen gevolgen klimaatverandering

   De gemeenteraad keurde op 25 april het eerste hemelwater- en droogteplan van Pepingen goed. Het werd opgemaakt in samenwerking met Fluvius, een specifieke werkgroep en de Pepingse adviesraden en het legt vast hoe de gemeente op lange termijn zal omgaan met hemelwater. Er werd een uitgebreid stappenplan ontwikkeld dat toont hoe men de huidige en toekomstige wateroverlast en verdroging per deelzone zal tegengaan.

  Schepen van Milieu en Duurzaamheid Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) licht toe: “Dit plan is een duidelijke leidraad voor het duurzame waterbeleid op lange termijn in de hele gemeente. Het zegt hoe en waar we concreet de gevolgen van wateroverlast en verdroging zullen aanpakken. Het maakt Pepingen een pak robuuster tegen de gevolgen van de klimaatverandering en het beschermt zo onze burgers en onze natuur.”

  De inventarisatie van knelpunten en toekomstige knelpunten startte al in juli 2020. Greta Cochez: “Dat resulteert nu in een omvangrijk rapport dat de hele gemeente opdeelt in 19 deelzones. Elke deelzone heeft nu een gedetailleerde omschrijving en een duidelijk stappenplan met de prioriteiten op korte en lange termijn. Per deelzone weten we nu bv. waar de rioleringsknelpunten liggen, waar er erosiegevoeligheid is, waar er kans is op verdroging van de bodem, waar er extra infiltratie- of buffermogelijkheden zijn.  We houden rekening met de bestaande grachten en waterlopen, met de grondwaterstand, met de aanwezige en geplande infrastructuur, met de lopende ruimte- en milieuplannen op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau en met voorspellende datamodellen van o.a. VMM. Het plan legt ook vast wie welke rol opneemt bij een eventuele crisis. Elke vijf jaar volgt er een evaluatie en bijsturing van het plan.”

  Meer dan 100 actiepunten

  In totaal werden meer dan 100 actiepunten opgelijst die op termijn uitgerold worden in het beleid en op het terrein. Greta Cochez: “Het gaat dan over zowel technische, beleids- als sensibiliserende maatregelen. Op beleidsvlak engageert de gemeente zich o.a. om in te zetten op ontharding en hemelwateropvang, op hergebruik en infiltratie, op extra buffercapaciteit en op verhoogde aandacht bij vergunningen. Dat is voor de eigen gebouwen, het publiek openbaar domein en toekomstige projecten, en dat zullen we ook met sensibiliseringscampagnes stimuleren bij onze inwoners. Onze landbouwers stimuleren we nu al om samen met ons prioritair erosiemaatregelen te nemen. In de Plutsingenstraat kwam er zo recent nog een nieuwe houthakseldam. De bestaande overstromingsgebieden beschermen we maximaal. Andere technische maatregelen gaan dan bv. over de aanleg van bufferbekkens, het verdere onderhoud van onze waterlopen, aanpassen en verbreden van duikers en de aanleg van nieuwe riolering. Dat laatste zal steeds gecombineerd worden met de geplande (her)aanleg van wegenis en geplande projecten van Aquafin. Ook de aanleg van de huidige waterzuiveringsinstallaties en het aansluiten van de riolering daarop wordt in rekening gebracht.”

  Geen ver-ons-bed-show meer

  Greta Cochez: “Dit hemelwater- en droogteplan was een belangrijk streefdoel van onze LVB-beleidsploeg. Wereldwijd gaan de alarmbellen al jaren af. Voor Europa was de zomer van 2022 de heetste die ooit geregistreerd werd, met alle gevolgen vandien: kurkdroge akkers, bosbranden, smeltende gletsjers,... Tegelijk staan de beelden van de overstromingen in de Maas- en Vesdervallei van 2021 nog op ieders netvliezen gebrand. Die combinatie van waterschaarste en watersnood is al lang niet meer zeldzaam. Het toont de kracht van hemelwater en het belang om er vanuit de overheid een langetermijnbeleid rond te voeren.”

  “Het heeft dus geen zin om daar lokaal onze ogen voor te sluiten. Integendeel, als plattelandsgemeente moeten en kunnen we juist veel doen. Het is geen ver-van-ons-bed-show meer. Ook in Pepingen moeten we onze natuur beschermen en zo de leefbaarheid bewaken voor onze burgers, gezinnen, landbouwers en ondernemers. Het sluit bovendien naadloos aan bij onze inspanningen rond bv. erosiebestrijding en onze engagementen in het Burgemeestersconvenant en het Klimaatpact.”

  Samen aan de slag

  Gemeente Pepingen stelde dit hemelwater- en droogteplan op onder begeleiding van Fluvius. In januari werd een ontwerp van het plan al toegelicht aan o.a. de landbouwraad, milieuraad, GECORO en de gemeenteraadsleden. Greta Cochez: “We willen Pepingen klaar maken voor de toekomst, samen met onze inwoners, adviesraden, verenigingen en andere actoren als Aquafin, provincie Vlaams-Brabant en VMM. Die betrokkenheid zorgt voor een breder draagvlak en een beter resultaat.”

  In het kader van de Vlaamse Blue Deal moet elke gemeente uiterlijk eind 2024 zo’n plan hebben. Het is een belangrijke voorwaarde om aanspraak te maken op toekomstige subsidies voor de uitwerking van alle maatregelen. Greta Cochez: “We zijn trots dat Pepingen als één van de eerste gemeenten in de regio na Sint-Pieters-Leeuw een dergelijk uitgewerkt plan kan voorleggen, maar we kijken vooral uit naar de uitrol. Een dossier dat stof ligt te vergaren in de kast beschermt onze burgers niet. Op de vorige gemeenteraad werden overigens de nieuwe samenstellingen van de Pepingse landbouw- en milieuraden goedgekeurd. We kijken uit naar de nieuwe samenwerking. Het is nu de bedoeling om de voorgestelde maatregelen volgens prioriteit naar de gemeenteraad te brengen en nadien in alle deelzones uit te rollen op het terrein.”

  Het volledige plan wordt binnenkort gepubliceerd op www.pepingen.be.

   

  Op de foto: Schepen van Milieu Greta Cochez bij de nieuwe houthakseldam in de Plutsingenstraat

 • Geen geforceerde politieke gemeentefusie zonder daagvlak bij de burgers Geen geforceerde politieke gemeentefusie zonder daagvlak bij de burgers

  LVB was aanwezig op de extra gemeenteraad om het gesprek te voeren, alhoewel het om een voorbarige en opportunistische poging van cd&v  om een  fusie te forceren en dit  zonder voorafgaande inspraak van de bevolking.

  LVB staat achter de bekendmaking van de bestuurskrachtanalyse via de gemeenteraad en legt de nadruk op feit dat LVB al bezig was met burgerparticipatie samen met De Wakkere Burger vzw.

  LVB neemt haar beleidsverantwoordelijkheid op en stemde 'nee' om nu onder druk  een intentieverklaring te ondertekenen om samen met Gooik, Herne en Galmaarden één gemeente te vormen. Dit is het paard voor de kar spannen.   

  In  ieder geval ziet LVB de toekomst van Pepingen  binnen het Pajottenland en de landelijke gebieden.

  Er wordt onnodig paniek gezaaid door te stellen dat fusies zouden worden opgelegd. Dergelijke plannen staan vandaag niet op de politieke agenda en zelfs de huidige voorzitter van Cd&V nationaal heeft zich uitgesproken tegen gedwongen fusies.

  LVB kiest er voor om voorzichtig en doordacht te zijn door druk te blijven zetten om de financiering van de plattelandsgemeenten te herzien, door te blijven pleiten voor een systeem waarin plattelandsgemeenten hun DNA niet verliezen (lees: de nabijheid tussen bestuur en bevolking niet verliezen) en door in gesprek te gaan met de bevolking .

  Een doorgedreven professionele samenwerking behoort immers ook tot de mogelijkheden en moet verder onderzocht worden.

  De bestuurskrachtmeting toont aan dat Pepingen vandaag bestuurlijk en financieel gezond is.  Een politieke fusie die geen échte grondige meerwaarde betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten is een maat voor niets.

  Het debat met de burger  dient eerst gevoerd te worden.

 • Pepingen stapt nog niet mee in gemeentefusie Pepingen stapt nog niet mee in gemeentefusie

  De Pepingse beleidsploeg LVB - Lijst van de Burger neemt nota van de intentie van de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne om te fusioneren. De bestuurskrachtanalyse die werd uitgevoerd in de Pajotse gemeenten is voor LVB alles behalve voldoende overtuigend om nu reeds de piste van deze fusie te bewandelen.

  Een doorgedreven professionele samenwerking behoort immers ook tot de mogelijkheden en moet verder onderzocht worden. Vandaag werken de gemeenten overigens al zeer goed samen op gemeenschappelijke thema’s zoals jeugd, sport, milieu, landbouw, mobiliteit, …

  Beperkt financieel voordeel

  In ieder geval geven de eerste indicaties niet aan dat voor de uitgestrekte plattelandsgemeenten een fusie een financieel voordeel zal opleveren. Het effect van de ‘bonus’ is na gemiddeld één legislatuur verdwenen. De beperkte middelen van de plattelandsgemeenten blijven beperkt, ook na een fusie. De kern van de zaak wordt zo uit de weg gegaan. Het gesprek over de financiering van de kleine gemeenten vanuit de middelen van de hogere overheid wordt immers nog steeds niet gevoerd.

  Eerst burgers betrekken

  Het cijferverhaal van de bestuurskrachtanalyse houdt op geen enkele manier rekening met de mening van de Pajotse bevolking. Voor LVB Pepingen moet hier eerst de burgers gehoord worden. Onze vragen over de nabijheid tussen inwoners en bestuur blijven onbeantwoord en onze hoop op een hoger voorzieningenniveau van de gemeente (in geval van fusie) is niet aangetoond.

  We investeren vandaag heel veel in onze dorpskernen om daar de sociale cohesie te versterken. We zijn niet zeker dat onze Pepingse gemeenten in een groter geheel voldoende gewaardeerd zullen worden.

  De analyse toonde aan dat de onbestuurbaarheid die in de vorige legislatuur is gecreëerd er voor Pepingen heel hard heeft ingehakt. Investeringen en personeelsaanwervingen lagen toen 4 jaar lang stil. We werken vandaag nog steeds aan de inhaalbeweging, met succes overigens. Pepingen is vandaag bestuurlijk en financieel gezond. Een politieke fusie die geen échte grondige meerwaarde betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten is een maat voor niets.

  Geen gelijkwaardige partner

  Storend in het verhaal is hoe de fuserende gemeenten niet geïnteresseerd lijken in de mening van Pepingen. Het was niet Pepingen die de boot afhield, integendeel. De 3 gemeenten namen vorig jaar al de vlucht vooruit en maakten hun intentie tot fuseren met 3 wereldkundig nog vóór Pepingen geconsulteerd werd en zelfs nog vóór er een bestuurskrachtmeting was. Galmaarden, Herne en Gooik stellen dat zij nu al dezelfde richting varen, hetzelfde DNA hebben en niet aan Blind Getrouwd meedoen. Dit alles doet ons vermoeden dat dit fusieverhaal vooral een politiek-strategische keuze en niet wetenschappelijk onderbouwd. Het zijn 3 gemeenten met een absolute CD&V-meerderheid en men hoopt dit ook zo te houden.

  We vinden het een verontrustende evolutie dat er blijkbaar zelfs niet geluisterd moet worden naar de eerdere bemerkingen van Pepingen. Ziet men Pepingen dan überhaupt wel als een gelijkwaardige partner of enkel als een vazal die het met de kruimels mag doen? Dit is een zeer spijtige zaak, niet alleen voor Pepingen maar voor het hele Pajottenland. Dit dossier is te belangrijk om zomaar over één nacht ijs te gaan. Daarom willen we het debat ook in de gemeenteraad voeren en met de burger.

  We spreken hier immers over het al dan niet voortbestaan van onze gemeente. Is dat geen debat waard?

 • Sportaanbod in Pepingen breidt uit met nieuwe multisportomgeving Sportaanbod in Pepingen breidt uit met nieuwe multisportomgeving

  Op de Pepingse gemeenteraad van 28 februari 2023 werd een toevoeging goedgekeurd aan de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en vzw SK Pepingen-Halle. Die maakt het mogelijk om op de site in Pepingen op het huidige gravelterrein van de voetbalclub, een nieuwe multisport-omgeving te realiseren. Die zal ruimte bieden aan o.a. padel, beachvolleybal en outdoor fitness. Het schepencollege van Pepingen keurde eerder al een omgevingsvergunning voor dit initiatief goed.

  Schepen van Sport Saskia Beeckmans: “De sportvraag is danig geëvolueerd de laatste jaren en als gemeente is het belangrijk om daarop in te spelen. De uitbreiding van deze overeenkomst is het startpunt voor de uitbouw van een bijkomend gevarieerd sportaanbod in Pepingen dat ook voor de sporter die niet in clubverband sport toegankelijk is. We bieden voortaan ook ruimte aan nieuwe en populaire sporten zoals padel in open lucht. Daar is het terrein aansluitend op de huidige voetbalterreinen ideaal voor. Zo zetten we eindelijk ook een stap vooruit in het lange debat over een Pepingse sporthal. Het heeft geen zin om de gemeente in een pak schulden te stoppen nu duidelijk is dat private partners niet geïnteresseerd zijn om te investeren in een overdekte sporthal op deze site. De beperkte oppervlakte en het grote aanbod van overdekte sporthallen in de buurt zal daar zeker een rol in spelen. Met SK Pepingen-Halle en de BV Haylie als gemotiveerde partners is er nu een realistisch en veelzijdig project op maat van onze plattelandsgemeente, op een site die al jaren niet meer gebruikt wordt. Deze multisport-omgeving sluit dan ook mooi aan bij de bestaande sportinfrastructuur en biedt een echte meerwaarde voor sporters in Pepingen en omstreken.”

  Als alles volgens plan gaat zullen de padelterreinen in mei van dit jaar speelklaar. De overige terreinen zullen in mei van volgend jaar klaar zijn.

 • Pepingen neemt nieuwe stap richting propere beken Pepingen neemt nieuwe stap richting propere beken

  Op de gemeenteraad van 28 februari 2023 werd in Pepingen groen licht gegeven voor de aankoop van de laatste terreinen voor de realisatie van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Heikruis.

  Schepen van Milieu Greta Cochez: “De waterzuiveringsgraad in Pepingen is met een kleine 14% al jarenlang één van de laagste van Vlaanderen. Een belangrijk punt van onze LVB-beleidsploeg was om de historische achterstand weg te werken die onze gemeente opliep door de complexiteit van verspreide bewoning, het landschap, de financiering en het bestuurlijk getalm met draagvlak en vergunningen. We zijn heel tevreden dat er in de nabije toekomst een serieuze verbetering op komst is. Naast de wettelijke verplichting zijn er de bewezen voordelen van zuivere waterlopen voor mens en milieu. In propere beken kan de natuurlijke biotoop en de biodiversiteit zich herstellen en volop ontwikkelen.”

  De kleinschalige waterzuiveringsinstallaties en collectoren (aanvoerrioleringen) zullen gebouwd worden door Aquafin. In Heikruis zullen de werken starten in de zomer van 2023. Voor Bellingen is de ontwerpfase lopende, de uitvoering wordt gepland in de loop van 2024.

  Hogere rioleringsgraad

  Burgemeester Eddy Timmermans: “Om het vuile water ook effectief in de installaties te krijgen, zal gemeente Pepingen ook de rioleringsgraad gevoelig verhogen in samenwerking met rioolbeheerder Fluvius en Aquafin. Concreet voorziet Fluvius rioleringsprojecten waarop burgers rechtstreeks aansluiten in de Weverkeits, Eeckhoudtstraat, Neerstraat, Trapstraat, Cantepréstraat, Hoesnaek en Kamstraat. Aquafin zal collectoren aanleggen in de Terheugenstraat, Molenhofstraat, Neerstraat, Kriekelaerestraat, Mortagnestraat, Terkammenstraat en Huttestraat. Hierdoor zullen we de minimale rioleringsgraad van 36% al bereiken tegen eind 2025.”

   

  Missing links in Beert en Elingen

  “Voor ons blijft het niet bij de projecten in Heikruis en Bellingen. We willen Pepingen klaar maken voor de toekomst. Op termijn willen we de riolerings- en waterzuiveringsgraad in de hele gemeente op niveau krijgen. We doen daarom het nodig om samen met Aquafin en Fluvius zicht te krijgen op de mogelijkheden voor verzameling en zuivering van afvalwater in deelgemeenten Beert en Elingen. Zo krijgen we op het hele Pepingse grondgebied een merkelijk betere kwaliteit van onze waterlopen.”

   

  Op de foto: Schepen van Milieu Greta Cochez en schepen van Financiën en Welzijn Rudi Seghers.

 • Pepingen behoudt landelijk karakter en open ruimte, maar laat marge voor betaalbaar wonen en ondernemen Pepingen behoudt landelijk karakter en open ruimte, maar laat marge voor betaalbaar wonen en ondernemen

  De ruimtelijke toekomst van Groot-Pepingen is er eentje als bruisende plattelandsgemeente: dat geeft de beleidsploeg van LVB Pepingen aan in het goedgekeurde advies op het provinciale Beleidsplan Ruimte. Een leefbaar, dynamisch dorp met respect voor het landelijk karakter, de natuur en de open ruimte.

  Provincie Vlaams-Brabant zet via het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant de hoofdlijnen uit voor het ruimtelijk beleid. Daarvoor ging ze net als in alle gemeenten in overleg met de beleidsploeg.

  Burgemeester Eddy Timmermans, bevoegd voor ruimtelijke ordening: “Ons uitgangspunt voor onze plattelandsgemeente is en blijft dat we overal het landelijk karakter willen behouden. Als bruisende gemeente willen we wel de nodige ademruimte laten voor betaalbaar wonen, kernversterking en de ontwikkeling van kleinschalige activiteiten, zowel van ondernemers als van landbouwers.”

  “Dat pleidooi is men bij de provincie gevolgd. We zijn tevreden dat open ruimte, leefbaarheid en landschappelijke kwaliteit de belangrijkste leidraden blijven. Daar dragen we nu trouwens al aan bij met o.a. een nieuw speelbos, waterzuivering en erosiebestrijding.”

  Eigen keuzes maken

  “Deelgemeenten Bellingen en Heikruis werden geselecteerd als ‘landelijke dorpskernen’. Dat biedt de mogelijkheid om op lange termijn het landelijk karakter en de open ruimte te bewaren door een zeer selectieve woonverdichting in de bestaande kernen. Dat is een geleidelijk proces dat verantwoord en met gezond verstand moet gebeuren. De roep vanuit de oppositie dat er nu appartementsblokken of grote bouwprojecten komen is pure paniekzaaierij. Het gaat om richtlijnen, er wordt niet in detail bepaald hoe en waar men mogelijk mag of zal bouwen. De gemeente kan en zal steeds haar eigen keuzes blijven maken.”

  “Hoofdgemeente Pepingen is geselecteerd als een ‘hoogdynamische woonkern – kerndorp’. Het is logisch dat in het hoofddorp de dynamiek tussen wonen, werken en algemene voorzieningen optimaal moet opgevangen worden. Daar blijft ook de ruimte om te ondernemen behouden in de bestaande ambachtenzones voor kleinschalige bedrijven. Daar is wel degelijk vraag naar bij verschillende lokale ondernemers en zelfstandigen. Een job in de buurt is bv. ook bereikbaar met de fiets, wat weer voordelen oplevert voor mobiliteit en milieu.”

  Leefbaar, open dorp

  “Van het gemeentebestuur mogen er binnen deze selecties terecht verantwoorde keuzes verwacht worden. Die maken we ook: bij elk voorstel houden we rekening met tal van factoren zoals bevolkingsaangroei en mobiliteit. Te allen tijde staat onze ruimtelijke visie op landelijkheid, wonen en ondernemen voorop. We hebben ons verzet tegen een selectie die elke ontwikkeling onmogelijk zou maken. We zien Pepingen dan ook als een leefbaar, open dorp. Daar zetten we echt op in, want ons dorp is er niet alleen voor de gegoede happy few. LVB Pepingen is vastberaden om ervoor te zorgen dat ook onze jeugd en jonge gezinnen nog in eigen dorp kunnen blijven wonen, werken en ondernemen.”

 • Gemeenteraad Pepingen 28.2.2023 in kort  / gemeenteraad in het teken van milieu, noodhulp en sport Gemeenteraad Pepingen 28.2.2023 in kort / gemeenteraad in het teken van milieu, noodhulp en sport

  ·     Een motie voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele werd behandeld en goedgekeurd.

  ·     Er wordt opnieuw een overstromingsgevoelig perceel in de Plutsingenstraat aangepakt binnen de erosiebestrijding   met subsidies van de Provincie, die 90% van de kosten zal betalen.

  ·     Campagne Maand van de Markt wordt hernomen na het succes van vorig jaar.

  ·     Er werd een noodhulp van € 1.000 toegekend aan het Consortium 1212 in het kader van de aardbeving in Turkije en Syrië.

  ·     De overeenkomsten met de VZW SK Pepingen-Halle werden aangepast om een multisport-omgeving mogelijk te maken met padel, beachvolleybal, outdoor fitness.

  ·     De laatste terreinen werden aangekocht om de KWZI Pepingen-Heikruis mogelijk te maken. Daarmee namen we de laatste horde voor waterzuivering en meer propere beken.

   

  ·     Het advies van het college op het Beleidsplan Ruimte van de Provincie werd goedgekeurd. Daarmee wenst de LVB-beleidsploeg de ruimtelijke toekomst van Groot-Pepingen voldoende dynamisch te houden met respect voor het landelijk karakter, de natuur en de open ruimte. Waar mogelijk wordt ingezet op selectieve inbreiding van woningbouw in woonkernen. Ruimte om te ondernemen blijft behouden in de bestaande ambachtenzones voor kleinschalige bedrijven. Daarmee wordt ook geen grootschalige verappartementisering mogelijk maar blijven we wel de mogelijkheid behouden om betaalbaar wonen te realiseren. We hopen daarmee dat onze jeugd in eigen streek zal kunnen blijven.
   

  ·     De besteding van de overige middelen van het Vlaams noodfonds, zo’n € 2.000, wil de oppositie exclusief toebedelen aan de niet-gemeentelijke zalen. LVB voorzag echter al in de gemeentelijke budgetten middelen voor deze zalen, o.a. met een indexering van de tussenkomst voor deze zalen en een extra budgettering van € 10.000, waardoor dit punt overbodig is en niet goedgekeurd werd.
   

  De oppositie wenste de milieubelasting af te schaffen. Echter wanneer we de rekening maken tussen de kosten van vuilnisophaling en recyclagepark en de opbrengsten van de milieubelasting betaalt de gemeente daarbovenop nog € 149.237,32.
  De milieubelasting werd indertijd door de gemeente -waaronder ook de oppositiepartijen- ingevoerd om nu juist de kosten van vuilnisophaling en recyclagepark mee te bekostigen.
  De nieuwe prijzen van de vuilniszakken gaan m.a.w. de kosten niet dragen en zijn bovendien geen extra inkomen doordat de restafvalzak minder gebruikt wordt ten voordele van de goedkopere PMD-zak. Het voorstel werd daarom niet goedgekeurd

 • Pepingen blijft inzetten op energiezuinig en kwaliteitsvol wonen Pepingen blijft inzetten op energiezuinig en kwaliteitsvol wonen

   Schepen van Welzijn,  Rudi Seghers :

  Ook  in 2023  zullen de inwoners een  beroep kunnen blijven  doen op een  BENOvatiecoach van Klimaatpunt VZW . Hij zal uitleggen hoe je de woning  energiezuiniger maken,  welke de prioriteiten zijn, hoe groot die investeringen zijn, welke lokale aannemers dit kunnen uitvoeren,  welke premies er bestaan enz.

  De kostprijs voor deze begeleiding stijgt maar de stijging zal door de gemeente ten laste genomen worden. Voor een inwoner van Pepingen blijft de tussenkomst  dus 100 euro, de gemeente legt 250 euro  bij. Klimaatpunt  betaalt echter die €100 terug van zodra één BENOvatie werd uitgevoerd . Pepingen kocht opnieuw een pakket van 10 begeleidingen aan.

  De gemeente Pepingen blijft dus verder inzetten op energiezuinig en kwaliteitsvol wonen.

  Zo kregen vorig jaar  4 Pepingenaren een renovatielening van 30.000 euro met uitgestelde  terugbetaling. Dat was een samenwerking tussen gemeente Pepingen , de woonwinkel en de Provincie Vlaams-Brabant. 11 Pepingenaren lieten zich in 2022 begeleiden door een BENOvatiecoach. Mooie getallen voor een kleine gemeente.

 • Eén duurzame aanpak van hartveiligheid in Pepingen Eén duurzame aanpak van hartveiligheid in Pepingen

  Als beleidsploeg van LVB – Lijst van de Burger Pepingen willen we kort reageren op de uitlatingen omtrent de AED-toestellen die een verkeerd beeld ophangen van de huidige situatie in onze gemeente.

   

  Het welzijn, de bescherming en de veiligheid van onze burgers staat met stip op één voor LVB - Lijst van de Burger. Vandaar ons engagement om van Pepingen een Hartveilige gemeente te maken. Maar de oppositie lijkt te vergeten dat snelle oplossingen zelden duurzame oplossingen zijn. De LVB-beleidsploeg spande zich de voorbije jaren als eerste in om de vele verschillende AED-opstellingen en onderhoudsmogelijkheden op één lijn te krijgen.

   

  Schepen van Welzijn, Rudi Seghers: “Tijdens corona viel het verenigingsleven bovendien volledig stil en na corona waren er leveringsproblemen omwille van de oorlog in Oekraïne en de grondstoffenschaarste. In ieder geval heeft de gemeente voor de deelgemeenten zonder AED-toestel zelf een toestel aangekocht. Zo wordt er in Bellingen (De Kring), Heikruis (Cultureel Centrum) en Bogaarden (’t Schoolhuys) op korte termijn een AED-toestel geplaatst. Het toestel in Elingen wordt door de gemeente overgenomen. Resultaat: één duidelijke en duurzame aanpak, gelijk en fair in elke deelgemeente, met een opleiding zodat men correct kan reageren in een noodsituatie.”

 • Gemeenteraad Pepingen 24.01.2023 Gemeenteraad Pepingen 24.01.2023

  Aanpassingen aan verkeersreglement en afvalbeleid

  Op de gemeenteraad in Pepingen van dinsdag 24 januari 2023 werden twee wijzigingen in het aanvullend reglement voor de politie goedgekeurd. Op de Plaats in Heikruis was de huidige locatie voor de parkeerplaats voor mindervaliden wettelijk niet meer conform. Deze wordt verplaatst worden naar de bestaande parkeerstroken. Ook de verkeerssignalisatie wordt aangepast aan de huidige regelgeving.

  Op vraag van het schepencollege van Pepingen voerde Saintes (Tubize) eerder al een tonnagebeperking in voor de Rue Jean Duc, die aansluit op de Hondzochtstraat in Bellingen. Op de gemeenteraad werd vanavond dezelfde tonnagebeperking voor de straat goedgekeurd langs de kant van Pepingen. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans: “De voorbije jaren pakken we in de gemeente stelselmatig de pijnpunten aan op vlak van verkeersveiligheid. De bezorgdheden van onze inwoners zijn daarbij belangrijk, na verschillende participatierondes zal binnenkort dan ook het allereerste Pepingse mobiliteitsplan voorgesteld worden. Een tonnagebeperking is één van de instrumenten die we ter beschikking hebben en kadert in dit geval in onze bredere strijd tegen sluipverkeer en de overlast die dat met zich meebrengt.”

   

  Restafvalzakken

  Afvalintercommunale Intradura stelde een prijsindexatie van de huidige restafvalzakken voor, omwille van de steeds hoger oplopende kosten door inflatie, indexering en stijgende grondstofprijzen. Schepen van Milieu Greta Cochez: “We kunnen moeilijk om de realiteit van de inflatie heen: overal stijgen de kosten door o.a. duurdere grondstoffen en indexering. Dat heeft helaas ook gevolgen voor de afvalophaling en -verwerking, wat toch een cruciaal onderdeel van een goed milieubeleid is.” Op voorstel van het schepencollege verklaart de Pepingse gemeenteraad zich daarom principieel akkoord met een prijswijziging, op voorwaarde dat de andere 18 deelnemende buurgemeenten ook akkoord gaan. Tot nu toe is er echter nog geen unanimiteit tussen de gemeenten en blijft de prijs ongewijzigd.

 • De Pepingse gemeenteraad van 22 februari 2022  De Pepingse gemeenteraad van 22 februari 2022

   Vaste duurzame oplossingen in plaats van mobiele fietsnadarhekken

  In zitting van de gemeenteraad van 22 februari 2022 besliste het bestuur van LVB – Lijst van de Burger om niet in te gaan op de suggestie van de verenigde oppositie van Pepingen om ‘fietsnadarhekken’ aan te kopen. Schepen Saskia Beeckmans (LVB) licht toe dat het bestuur wil inzetten op duurzame oplossingen op weloverwogen plaatsen in de gemeente: “Naar aanleiding van de participatieve fietssessies in het kader van het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan heb ik het item van de fietsenstallingen op de agenda gezet van de laatste sessie. Daaruit zijn een aantal voorstellen gekomen voor vaste fietsenstallingen/-beugels op een aantal plaatsen, waaronder de gemeentelijke zalen in de dorpskernen.”

   

  “Het is dus een bewuste keuze van het bestuur om de publieke middelen eerder te investeren in vaste fietsenstallingen in plaats van mobiele constructies. Deze laatste zijn immers geen meerwaarde omdat vandaag reeds met nadarhekken een afgezoomde fietsenstalling wordt gemaakt die voldoet. Daarenboven zijn de zalen sowieso al de voornaamste plaatsen waar activiteiten van verenigingen plaatsvinden. LVB onderschrijft de nakende modal shift die door Vlaanderen wordt opgelegd. We zien in dat verhaal meer heil in stevige duurzame oplossingen.”

   

  Wel enthousiasme voor “gele doos”

  Nog tijdens de gemeenteraad ontstond enigszins commotie omdat de verenigde oppositie een punt toevoegde over de zogenaamde “gele doos”. Op vraag van LVB werd er geen beslissing genomen. Schepen van welzijn licht toe: “Het voorstel was al achterhaald want het onderzoek is reeds een paar maanden bezig.”

   

  In de gele doos stopt men belangrijke medische en andere gegevens over zichzelf, die nuttig kunnen zijn voor hulpdiensten in een noodsituatie. De gele doos wordt bewaard in de koelkast, een makkelijke vindplaats voor hulpdiensten. Deze actie richt zich in eerste instantie op oudere personen of personen met een zorgnood. 

   

  Schepen Seghers vervolgt: “Op voorstel van de ouderenadviesraad van eind september werd dit punt door de afgevaardigde van de gemeente aangekaart op de zorgraad van de eerstelijnszone waar Pepingen deel van uitmaakt. Andere eerstelijnszones, brandweer, artsen… werden gepolst naar interesse en mogelijkheden.  Het dossier werd bovendien ook al behandeld door het college en is dus in volle ontwikkeling. Eens volledig uitgewerkt kan het dossier ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het verwijt dat de oppositie niet wist dat het college met dit dossier bezig was raakt kant noch wal. Dit dossier volgt een natuurlijk verloop en wordt op deskundige wijze verder uitgewerkt door de diensten Wij zijn in ieder geval blij dat we nu al weten alle gemeenteraadsleden dit voorstel genegen zijn.”

 • Gemeenteraad van 25.5.2021 Gemeenteraad van 25.5.2021

  Op de Pepingse gemeenteraad van mei werd de gemeenteraadscommissie financiën opgericht om de financiële dossiers te bespreken en de gemeenteraad voor te bereiden. Voorzitter van de raad is Sander Geerts, tevens gemeenteraadsvoorzitter.  Voor het overige zit René Devos, Rudi Seghers en Gunther Roobaert in deze commissie voor LVB. De oppositie droeg geen enkele kandidaat voor, hoewel ze bij wijze van toegevoegde punten zelf vroegen om gemeenteraadscommissies op te richten.

  Daarnaast werd een samenwerkingsovereenkomst inzake de feitelijke en financiële organisatie van de vaccinatiecentra Zennevallei. Burgemeester Eddy Timmermans zal voor de gemeente Pepingen aanwezig zijn in het bestuursorgaan. Daarmee geeft de gemeente het belang aan van de vaccinatiecampagne.

  Verder werd een aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer voor de Kareelstraat goedgekeurd. Omdat aan de zaal De Kring een tweede elektrische laadpaal werd geïnstalleerd door Fluvius worden twee parkeerplaatsen voorzien als oplaadzone aan de laadpaal. De gemeente wil in de komende jaren verder inzetten op de omschakeling naar groene stroom.

  LVB - Lijst van de Burger ging niet in op vraag van de oppositie om bijkomende commissies voor mobiliteit en duurzaamheid op te richten. Deze materies zitten al vervat in een participatietraject die in de aanpassing van het mobiliteitsplan zitten. Binnen het plan van Opgewekt Pajottenland zijn de gemeenteraadsleden en de bevolking bovendien al betrokken bij de besprekingen rond een duurzame toekomst voor de gemeente. Nog meer vergaderen lijkt ons dus niet opportuun en zou opnieuw een zware last leggen bij de administratie.

  Wat betreft de CO²-meters die de gemeente zou moeten aankopen, kan LVB zich niet vinden in het voorstel. Er zijn in de gemeente al 6 CO²-meters aangekocht in het kader van het noodfonds. Deze worden aan de verenigingen ter beschikking gesteld en zullen voornamelijk in de gemeentelijke zalen worden gebruikt.

  LVB is van mening dat wat de klaslokalen aangaat, dit geen flankerende onderwijsmaatregel is en dat de Minister van Onderwijs daar zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. De gemeente kan daar onmogelijk in voorzien.

  Tot slot, is er volgens LVB - Lijst van de Burger géén nood aan bijkomende tenten. Die stelling dat dit wel zo zou zijn is niet gestaafd.  Wel zullen er vermoedelijk zeilen van de bestaande tenten moeten hersteld of vervangen worden. Die tenten hebben immers sinds vorig jaar constant buiten gestaan in kader van de coronamaatregelen. LVB Wil verder investeren om de basisbehoeften te voorzien en het materiaal veilig en in goede staat te houden. Meer tenten vereist bovendien ook meer taken bij de reeds overbelaste technische dienst. Verenigingen die nog meer materiaal nodig hebben, kunnen dan best een beroep doen op de lokale Pepingse zelfstandigen die dit materiaal eveneens aanbieden. Deze kosten komen ook in aanmerking voor de subsidie van het noodfonds. LVB kiest ervoor om de budgetten anders in te vullen en te investeren in een degelijk mobiel afwasmachine dat na de corona-tijden veel belangrijker zal zijn om de verenigingen te ondersteunen.

 • Sander Geerts volgt Saskia Beeckmans op als voorzitter van gemeente- en OCMW-raad Pepingen Sander Geerts volgt Saskia Beeckmans op als voorzitter van gemeente- en OCMW-raad Pepingen

  Tijdens de gemeenteraad van april 2021 zal Saskia Beeckmans de voorzittershamer doorgeven aan Sander Geerts (LVB - Lijst van de Burger). Het jongste raadslid van Pepingen zal vanaf nu dus de debatten tijdens de gemeente- en OCMW-raad leiden en de orde handhaven tijdens de zittingen.

  “Na ongeveer 2,5 jaar is het tijd om kansen te geven aan een nieuwe jonge voorzitter. We waren één van de weinig gemeenten met een vrouwelijke voorzitter, nu worden één van de weinige gemeenten met een twintiger als voorzitter. We blijven dus vernieuwend in Pepingen.”, aldus de uittredende voorzitter Saskia Beeckmans.

  “We hebben Sander zien groeien als fractievoorzitter van de LVB-ploeg en zagen een grote leergierigheid. Als Schepen van Jeugd ben ik dan ook zeer blij dat de volledige ploeg onmiddellijk akkoord ging om de jeugd kansen te geven die ze spijtig genoeg niet altijd krijgt in het politieke wereldje. De hele LVB-ploeg is overtuigd dat Sander de capaciteiten heeft om deze taak, die zeker in Corona-tijden zeer uitdagend is, uitstekend uit te voeren.

   

  Vertrouwen in lokale democratie versterken

   

  "Ik wil mij in de eerste plaats inzetten om vanuit deze nieuwe rol het vertrouwen in de lokale democratie versterken of te herwinnen. We trachten de betrokkenheid van alle Pepingenaren in de werking van het lokaal bestuur te verhogen en de drempels te verlagen. De komende maanden zetten we bijvoorbeeld verder in op de digitalisering van de werking van de gemeenteraad om deze toegankelijker te maken. Het belooft in ieder geval een uitdagende maar bovenal boeiende taak te worden en ik ben dankbaar dat de voltallige LVB-ploeg mij deze kans wil geven.", aldus de toekomstige voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

   

 • Kinderen afzetten en ophalen wordt veiliger in centrum Pepingen Kinderen afzetten en ophalen wordt veiliger in centrum Pepingen

   De Pepingse gemeenteraad keurde dinsdag een aantal voorstellen goed om de mobiliteit te verbeteren en Pepingen verkeersveiliger te maken. “We zorgen ervoor dat de kinderen van de Pinokkio crèche en de Kinderschuur veilig kunnen worden afgezet op opgehaald en voorts voeren we opnieuw verkeersremmende maatregelen in op de Hondzochtstraat”, aldus schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger).

  De Ninoofsesteenweg is in Pepingen de belangrijkste as voor doorgaand verkeer. In en rond het dorpscentrum is het er tijdens de spits steeds druk. Naast de vele handelaars zorgen ook de school, de voor- en naschoolse opvang en de crèche voor heel wat drukte en soms voor gevaarlijke toestanden. Ouders parkeren of staan stil met de wagen op plaatsen die hiervoor niet bedoeld zijn. Om deze situatie te legaliseren en normaliseren, werd in samenspraak met de politiezone een Kiss & Ride zone ingericht aan de Kinderschuur en op het gemeenteplein nabij crèche Pinokkio. Nog op het gemeenteplein worden naast de houtzagerij en achter de politiepost telkens twee plaatsen voorzien voor kort parkeren die een kort bezoek aan het gemeentehuis of de crèche moeten vergemakkelijken.

  Voor de Hondzochtstraat werd ook een nieuw verkeersreglement goedgekeurd waarbij de bloembakken opnieuw hun plaats zullen krijgen op tussen de Kapellestraat en de Nieuwe baan. “De verkeersmetingen van 2020 toonden zelfs uitschieters waarbij tot wel 161 km/u werd gereden. Het is dus absoluut noodzakelijk om met deze maatregelen de verkeersveiligheid op de Hondzochtstraat te verhogen. Het mobiliteitsplan dat met een gespecialiseerd bureau zal worden uitgewerkt, zal binnen afzienbare tijd andere maatregelen lanceren in straten met dezelfde problematiek.”, zo besluit LVB schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans.

   

   

 • LVB verdedigt kernversterking in Pepingen LVB verdedigt kernversterking in Pepingen

  Burgemeester Eddy Timmermans van meerderheidspartij LVB - Lijst van de Burger, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, reageert:

   

  “Net als de hogere overheid streeft LVB ernaar om de open ruimte in onze landelijke gemeente maximaal te beschermen. De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid hebben, bijvoorbeeld met de ‘Bouwshift’, hun ruimtelijke visie zeer duidelijk gesteld. Wij onderschrijven die. Daartegenover staat evenwel kernversterking in het centrum. 


  We pleiten al langer voor betaalbare woningen in Pepingen, zonder daarvoor te moeten inboeten op onze karakteristieke landelijkheid. Een privaat project als hetgeen dat voorligt, past in die visie. Kleinere woonentiteiten in het centrum, geen viergevel villa’s tussen de velden. Het gekende fenomeen van lintbebouwing moet definitief tot het verleden behoren als we de landelijkheid van onze gemeente willen vrijwaren. Dit project voldoet aan die vereisten.


  Bovendien is er in de aanvraag aandacht voor handelskernversterking door twee commerciële ruimtes te voorzien. Dat is goed voor de lokale economie en de vele handelaars en zelfstandigen die onze gemeente rijk is. De ondergrondse parking moet op haar beurt zorgen dat de wooneenheden die bijkomen zich niet vertalen in auto’s langs de steenweg op Elingen.


  De beschikbare oppervlakte om nog uit te breiden zonder veel impact op de open ruimte is in Pepingen zeer beperkt. Volgens ons heeft de bouwheer in dit verhaal de correcte stappen doorlopen om het project kenbaar te maken in de buurt. De recente commotie is opmerkelijk aangezien dit project al bijna een jaar gekend was door een voorstudie en de openbare onderzoeken. Ook de rol van de oppositie is, in het licht van hun verkiezingsprogramma’s, op z’n zachtst gezegd merkwaardig. Allen waren in 2018 immers dezelfde visie toebedeeld.


  Tot slot, waren wij geen voorstander om de schoolkinderen van Harten Troef naar een baan te sturen die gekend is voor doorgaand verkeer. De vernieuwing van de boekhoutstraat met de aanleg van de parking enkele jaren geleden heeft voor een veilige schoolomgeving gezorgd. Die is duidelijk en kan bovendien door de politie worden gecontroleerd. Kinderen nu spreiden over twee locaties, zou net onveilige situaties creëren.“

   

 • Komt er een nieuwe groene long in Pepingen? Komt er een nieuwe groene long in Pepingen?

  Pepingen, 25 november 2020De gemeenteraad van Pepingen zette dinsdagavond het licht op groen om een stuk grond te kunnen verwerven naast de toekomstige KWZI in Bellingen. Indien de grond verworven wordt, hoopt het bestuur om snel te kunnen starten met de aanplanting van een speelbos voor de Pepingse jeugd op de site.

  In februari 2020 kwam er eindelijk schot in de zaak van de waterzuivering in Pepingen en werd de inplanting van een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) in de Kareelstraat te Bellingen goedgekeurd. Het dossier is in volle ontwikkeling en Aquafin werd belast met de aankoop van de grond om met de bouw te kunnen starten. Gedurende de procedure werd duidelijk dat de gemeente eveneens een aanpalend stuk grond zou kunnen verwerven.

  Schepen van landbouw en milieu Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) verduidelijkt: “Het gaat hier om een stuk van ongeveer 12.000m² aan niet-herbestemde landbouwgrond dat achter de toekomstige waterzuiveringsinstallatie en O.C. Ter Loo ligt. Het gemeentebestuur ziet wel mogelijkheden in de verwerving van een strategisch stukje grond waar dan bijvoorbeeld een speelbos zou kunnen worden aangeplant. Uiteraard is het niet de bedoeling om systematisch landbouwgrond op te kopen, maar aangezien het hier om een eerder drassige weide gaat, is het stuk ideaal om te bebossen en konden we deze kans dan ook niet laten liggen.

  Indien de aankoop zou slagen en we een speelbos kunnen aanplanten, slagen we een dubbele slag. In de eerste plaats komen we tegemoet aan de vraag van Natuur en Bos om extra te bebossen en met deze extra groene long onze CO2 uitstoot te verminderen. De verwachting is dan ook dat Pepingen voor de aankoop beroep zal kunnen doen op de subsidie van de Vlaamse overheid die 75% van het aankoopbedrag bedraagt. In de tweede plaats zorgen we voor extra groene speelruimte voor de Pepingse jeugd nabij een school en een orthopedagogisch centrum.”

  Inspraak

  “Aangezien de opportuniteit zich plots voordeed kon het bestuur andere actoren nog niet consulteren en moesten we snel schakelen om de goedkeuring van de gemeenteraad te verkrijgen. De gemeenteraad is nu akkoord gegaan om het schepencollege te mandateren om de grond aan te kopen. In een later stadium trekken we uiteraard nog naar alle betrokkenen om hen te raadplegen over de precieze invulling van de site. Een speelbos kan immers maar één aspect zijn in een groter geheel. De adviesraden voor milieu, landbouw en jeugd, de school Spring in’t Veld, O.C. Ter Loo, de omwonenden en andere belangengroepen zullen hun insteek kunnen geven zodat we ook in Bellingen tot een dynamisch, veilig en groen geheel kunnen komen dat voor iedereen een meerwaarde zal zijn.”, aldus nog schepen Cochez.

   

 • Pepingen verdeelt Corona Noodfonds na dialoog met verenigingen Pepingen verdeelt Corona Noodfonds na dialoog met verenigingen

  Pepingen, 04 augustus 2020Tijdens de gemeenteraad van Pepingen kwam de oppositie op de proppen met een voorstel om het geld van het Noodfonds te verdelen onder de Pepingse verenigingen. Slechts één probleem: de LVB bestuursmeerderheid nam dit dossier sinds het begin van de corona-crisis ter harte en werkt met de administratie al een regeling uit, in dialoog met de verschillende verenigingen.

   

  Geen beslissing in lopend dossier

  De gemeente Pepingen krijgt van de Vlaamse overheid geld uit het Corona Noodfonds om de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen. In totaal gaat het om ruim 77.000 euro. Sinds de bekendmaking van dit fonds werden er al belangrijke stappen gezet in het dossier naar de verdeling. In de steeds veranderende en zeer onzekere situatie waarin onze maatschappij zich nu bevindt, moeten beleidsbeslissingen worden gebaseerd op objectieve feiten en de specifieke noden van de verschillende doelgroepen. Over het voorstel van de oppositie met betrekking tot dit lopende dossier werd tijdens de gemeenteraad dan ook geen beslissing genomen.

  Burgemeester Eddy Timmermans verduidelijkt de beslissing van de partij: “Achter de schermen werken we samen met de gemeentelijke administratie hard aan dit dossier, maar steeds op basis van objectieve gegevens. Net als de oppositie beseffen we dat onze verenigingen de lijm van ons sociaal weefsel zijn en dat we hen door deze moeilijke periode moeten loodsen. Daarin willen we ook open kaart spelen. Tijdens de gemeenteraad van juni informeerden we de oppositie nog over welke strategie we er op na houden om de verenigingen te ondersteunen in deze crisis. Elk voorstel nemen we zeker in overweging, maar het is nu niet aan de orde om onomkeerbare beslissingen te nemen in een dossier dat nog in volle ontwikkeling is. Bovendien zijn er omwille van de tweede besmettingsgolf opnieuw strengere maatregelen ingevoerd en is er voorlopig nog geen zicht op het einde van de federale fase. Daarmee zijn enkele bepalingen in het voorstel van de oppositie al achterhaald. Nu alle modaliteiten van de verdeling van het Noodfonds snel afkloppen, zou ons in de toekomst dus zuur kunnen opbreken.” 

   

  Geen overhaaste beslissingen

  “In juni bevroegen we de Pepingse verenigingen een eerste maal waarbij we peilden naar de impact van corona op de afgelopen en toekomstige werking van onze verenigingen. Daaruit bleek dat de noden van de vele verenigingen zeer uiteenlopend zijn. Het coronavirus en de maatregelen in de strijd tegen het virus treffen de verenigingen bovendien ook verschillend in hun werking. Sommigen konden reeds (gedeeltelijk) heropstarten, anderen mogen nog niet of kiezen er bewust voor om nog even te wachten om hun activiteiten opnieuw te herbeginnen. Om hen alvast op korte termijn een hart onder de riem te steken, keerden we in juli een eerste schijf aan subsidies uit aan de verenigingen en werden de meest acute praktische noden al aangepakt.”

  “We verkiezen een individuele aanpak op basis van de concrete noden en aparte situaties die zich stellen. Zo hadden we in juni naast de vragenlijst een eerste gesprek met alle verenigingen die zomerkampen of -stages organiseerden om te kijken hoe de gemeente hen financieel en/of logistiek kon bijstaan.”, pikt schepen van cultuur Rudi Seghers in. “Uit het succes en het veilig verloop van de jeugdactiviteiten bleek dat een individuele aanpak inderdaad loont. Een lineaire verdeling van het coronafonds is voor ons dan ook niet aan de orde.”

  “In juni meldden we nog dat we niet over één nacht ijs wilden gaan en de middelen op een objectieve manier willen verdelen, met oog voor acute noden én met oog voor maatregelen met structurele impact. Onze houding blijft onveranderd waardoor we tijdens afgelopen gemeenteraad niet anders konden dan geen beslissing te nemen in dit dossier. Voor alle duidelijkheid: wij gaan het debat niet uit de weg. Het moet alleen gevoerd worden op basis van objectieve feiten en na contact met de verenigingen. Alleen zo kunnen we krachtdadige beslissingen nemen, net zoals de vele vorige maatregelen die we namen om deze crisis te bedwingen.”, besluit schepen Seghers.

 • Positieve jaarrekening bereidt Pepingen voor op de toekomst Positieve jaarrekening bereidt Pepingen voor op de toekomst

  30 juni 2020 - Tijdens de gemeenteraad van juni lag de bespreking van de jaarrekeningen van het OCMW en de gemeente van 2019 op tafel. “De gemeente en het OCMW stellen het financieel goed en we zijn klaar om de financiële schok die de coronacrisis nog met zich zal meebrengen op te vangen”, aldus schepen van financiën Rudi Seghers.

  Enkele cijfers

  De exploitatierekening van de gemeente Pepingen sluit af met een overschot van 676.003 euro, en dat is bijna de helft beter dan begroot. Er werden 5.664.282 euro ontvangsten gerealiseerd en 4.988.278 euro uitgaven geboekt.

  Het gecumuleerd budgettair resultaat voor de gemeente en het OCMW samen, dat is de gezamenlijke ‘spaarpot’, bedraagt ruim 3 miljoen euro. Opnieuw een resultaat dat boven de verwachtingen was in de begroting.

  Ook de schuldgraad van Pepingen evolueert positief. De openstaande schuld bedraagt €826/inwoner, ruim 20% lager dan het Vlaams gemiddelde.

  De gezonde financiële toestand bracht ruimte voor investeringen, in totaal goed voor 913.388 euro. De meeste investeringen gebeurden in wegen (fietspad Huttestraat), openbare werken en infrastructuur (sanitair schuur) en de vervanging van materieel (aankoop nieuwe tractor).

  Tot slot, kunnen zowel OCMW als gemeente uitpakken met een autofinancieringsmarge die ver boven de verwachtingen uitkomt. De gecumuleerde AFM bedraagt +788.541 euro, dat is 447.943 hoger dan verwacht. De AFM is een handig hulpmiddel om de financiële gezondheid van een lokaal bestuur weer te geven. Dit bewijst dat de Pepingse financiën in evenwicht zijn en zorgt ervoor dat we klaar zijn om onze plannen de komende jaren te realiseren.

  Ademruimte om te investeren

  Volgens schepen van Financiën Rudi Seghers bewijst LVB – Lijst van de Burger met dit resultaat dat het in staat is om zuinig om te springen met de middelen die ter beschikking worden gesteld. Elke uitgave wordt getoetst aan de financiële haalbaarheid. Het eerste jaar van de legislatuur is een planningsjaar en dit mooie resultaat geeft de gemeente Pepingen de nodige ademruimte om ons in staat stellen de dienstverlening naar de burger verder uit te bouwen én de toekomstige financiële schok van de coronacris op te vangen.

  De nodige investeringen aan de bib, het gemeentehuis, de wegen, in fietspaden, in digitalisering, in materiaal, in klimaatmaatregelen,... Al deze projecten zitten momenteel in de planningsfase en zullen de volgende jaren worden uitgewerkt. Dit positieve resultaat van het boekjaar 2019 bewijst dat we op de goede weg zijn en stemt ons hoopvol voor de toekomst. Ook voor het Pepings verenigingsleven, tenslotte het cement van onze gemeente, houden wij de vinger nauw aan de pols en blijft de financiele en logistieke ondersteuning gewaarborgd, zeker in coronatijden.

  Voorzichtigheid blijft echter geboden want het effect van de coronacrisis op de inkomsten en meer bepaald de ontvangsten uit de personenbelasting zullen we pas in 2021 kennen. In dat opzicht mogen we zeker de inspanningen die het OCMW levert rond welzijn niet uit het oog verliezen en zetten we deze verder. Dat zal nodig zijn want er zal zeker een impact van de coronacrisis zijn op bijvoorbeeld de geestelijke gezondheid en de arbeidsmarkt. Hier wil LVB sterk inzetten op preventie: psychologische ondersteuning, bijstaan van zelfstandigen in moeilijkheden, een zorgzaam Pepingen, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, … Kortom, als goede huisvader bereiden we Pepingen voor op een rooskleurige toekomst na deze moeilijke periode.

   

 • Pepingen hijst de regenboogvlag Pepingen hijst de regenboogvlag

   

  Sinds zaterdag wappert er een kleurrijke regenboogvlag aan het Pepingse gemeentehuis. Naar jaarlijkse traditie toont het gemeentebestuur en de Pepingse bevolking zich zo solidair in de strijd tegen holebi-, trans- en interseksefobie.

  Schepen van Welzijn Rudi Seghers: “Er is al een hele weg afgelegd in de voorbije decennia, maar toch is deze strijd nog niet voorbij. Op zondag 17 mei 2020 is het pas 30 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO homoseksualiteit officieel uit de lijst van geestesziekten heeft geschrapt. De regenboogvlag staat voor tolerantie, diversiteit en respect voor iedereen. Waarden die we delen in Pepingen, maar ook hier blijven we alert dat er respect blijft voor ieders achtergrond, voorkeuren of gezindte. Dat is een volgehouden inspanning die natuurlijk verder reikt dan alleen vandaag, maar op deze Internationale Dag tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie – kortweg IDAHOT - brengen we het graag extra onder de aandacht.”

 • Pepingen verdeelt meer dan 4.500 mondmaskers Pepingen verdeelt meer dan 4.500 mondmaskers

   

  Op het Pepingse gemeentehuis gonste het deze vrijdag iets meer dan gewoonlijk van de bedrijvigheid. De drukte was er niet voor niets: tal van vrijwilligers spanden zich samen met het gemeentepersoneel in om meer dan 4.500 mondmaskers te verdelen onder alle inwoners.

  Gemeente Pepingen kocht de mondmaskers aan in een groepsaankoop, samen met Pajotse buurgemeenten Lennik, Herne en Bever. Schepen Saskia Beeckmans: “De voorbije weken hebben tal van mensen zich over de gemeentegrenzen heen ingespannen om deze mondmaskers aan te kopen en tijdig hier te krijgen. Uiteindelijk konden we terecht bij een Vlaams bedrijf uit Merelbeke met een Europese productie, wat meteen het belang van strategische productie onderstreept.”

  “We willen onze vrijwilligers en het gemeentepersoneel danken voor hun inzet van de voorbije dagen. De mondmaskers werden woensdag geleverd, donderdag gesorteerd en klaargemaakt en vrijdag eigenhandig verdeeld over alle Pepingse brievenbussen. Bij deze herbruikbare mondmaskers zit een handige handleiding voor het veilig aan- en uitdoen en het wassen. We kozen voor een kwalitatief model van ademend, hypoallergeen textiel met een hoge beschermingsgraad. In hetzelfde pakket zit de derde corona-nieuwsbrief van Pepingen met meer lokale info.”

  Naast de verdeling van mondmaskers aan alle Pepingse inwoners, werd ook werk gemaakt van de bescherming van zoveel mogelijk kwetsbare en prioritaire doelgroepen. Onder andere dokters, zelfstandig verplegend personeel, zorginstellingen en jeugdinstellingen in Pepingen kregen extra mondmaskers aangeleverd. “Het zijn bijzondere tijden met helaas veel harde en soms ronduit tragische verhalen. Gelukkig zijn er nog zoveel meer mooie, creatieve en hartverwarmende initiatieven en acties. Ook in Pepingen houden we afstand, maar waren we nog nooit zo dichtbij.”

 • KWZI in Bellingen eindelijk goedgekeurd KWZI in Bellingen eindelijk goedgekeurd

  Pepingen, 25 februari 2020 – De Pepingse gemeenteraad zet het licht op groen voor de bouw van een nieuwe kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) in de Kareelstraat naast het orthopedagogisch centrum Ter Loo. Eerder raakte al bekend dat het gemeentebestuur het project opnieuw leven wou inblazen, waarvoor ook veel belangstelling kwam van de inwoners. Met deze beslissing van de gemeenteraad is de kogel dan eindelijk door de kerk en zal de waterzuiveringsgraad in Pepingen gevoelig verhoogd worden.

   

  Na jaren van stilstand kent het dossier van de waterzuivering in Pepingen eindelijk opnieuw vooruitgang. LVB – Lijst van de Burger maakte van waterzuivering een speerpunt tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Burgemeester Eddy Timmermans licht toe: “Pepingen was jarenlang bij de slechtste leerlingen van de klas op vlak van waterzuivering. Het dossier kent een lange historiek in de gemeente maar van enige vooruitgang en vastberadenheid was al die tijd weinig sprake. De LVB-ploeg nam het dossier dan ook onmiddellijk ter harte bij de aanvang van onze legislatuur. Als gemeentebestuur moeten we het ook aandurven om moeilijke knopen door te hakken. Met deze beslissing willen we dan ook een duidelijk signaal sturen. De bouw van deze KWZI zal onze waterzuiveringsgraad immers gevoelig verhogen. Tezamen met de reeds geplande installatie in Heikruis en de recente aankoppeling van de rioleringen in het centrum van Pepingen, zal de waterzuiveringsgraad in Pepingen gevoelig stijgen.

   

  De laatste maanden heeft de mogelijke bouw van de KWZI in de Kareelstraat de gemoederen sterk doen opwaaien in Bellingen. Onnodig zo blijkt, want mogelijke negatieve impact op de omgeving blijft zeer beperkt. De positieve effecten op de biodiversiteit zullen net snel zichtbaar worden nadat de installatie in werking treedt. Burgemeester Timmermans maakt zich sterk dat de gemeente hier de juiste beslissing neemt. “In samenspraak met bouwheer Aquafin hebben we de omwonenden en anderen geïnteresseerden zo goed mogelijk proberen informeren over de gevolgen van een dergelijke installatie. Veel van de aanvankelijke bekommernissen verdwenen snel nadat objectieve feiten werden voorgelegd. Daarenboven waren ook de Pepingse adviesraden overwegend positief over de beslissing. De overwegingen en andere adviezen worden zoveel mogelijk opgenomen om tot een snelle uitwerking van het gehele project te kunnen komen.”

 • Bedankt voor alles, Raymond Bedankt voor alles, Raymond

   

   

  Op kerstdag 2019 bereikte ons het droeve nieuws van het plotse overlijden van Raymond Clement. Na vele jaren van zijn onvoorwaardelijke steun, blijven we de warme herinneringen aan zijn vriendschap koesteren. We wensen de hele familie veel sterkte.

  Gunther Roobaert, voorzitter van Open VLD Pepingen en gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de Burger Pepingen: “Dat kerstdag 2019 moest ingeluid worden met een donderslag bij heldere hemel…

  Het ongeloof dat we Raymond moesten afgeven is nog steeds heel groot bij iedereen van LVB Pepingen en Open VLD Pepingen. Hoe het leven op een fractie van een seconde kan veranderen. Het toont hoe fragiel alles is, maar tegelijk ook hoe sterk. Wat Raymond achterlaat, is robuust en duurzaam als het sterkste hout, gewoon door wie hij was en hoe hij omging met mensen. Een maatschappelijk bewust ondernemer en vakman, gekend en gerespecteerd. Liefde voor het vak, liefde voor zijn familie en zijn medemensen. Anderen helpen als handelsmerk. De handen uit de mouwen en ondertussen tevreden zijn met de eenvoudige zaken. Altijd vooruit kijken, met nog honderden bomen aan te planten en eeuwige bouw- en verbouwplannen. Genieten van familie en vrienden om zich heen. Een nalatenschap die kan tellen, maar wat zullen we hem missen.”

  We wensen vanuit LVB – Lijst van de Burger Pepingen en Open VLD Groot-Pepingen veel sterkte aan de hele familie en aan eenieder die Raymond kende. Dat de herinneringen aan zijn warme persoonlijkheid het verlies enigszins mogen verzachten. Jullie kunnen rekenen op onze onvoorwaardelijke steun, net als iedereen op Raymond kon rekenen.

  Raymond, bedankt voor alles. Het was een stille kerst, voor het eerst sinds jaren zonder jouw typische maretak. Het was een voorrecht je gekend te hebben.

   

   

   

 • Waterzuivering, even onschadelijk als noodzakelijk Waterzuivering, even onschadelijk als noodzakelijk

  Op de vorige gemeenteraad ontstond ophef over de locatie van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Bellingen. LVB – Lijst van de Burger Pepingen zet zich af tegen de foutieve informatie die hierover verspreid werd door de Pepingse oppositie. “We roepen de oppositie op om te durven kijken naar de feiten. We doen bewust niet mee met stemmingmakerij. Het beleid dat we voeren, is gebaseerd op feiten, gezond verstand en dialoog. Dat is voor dit waterzuiveringsdossier in de Kareelstraat niet anders.”

  Het waterzuiveringsdossier is in Pepingen een hete aardappel die al veel te lang wordt doorgeschoven. De CD&V-fractie, die vanuit de oppositie het hoge woord voert, heeft het meeste boter op het hoofd: eerst door complete verwaarlozing van het dossier als voormalig gemeentebestuur, later door vertraging van het dossier door de blokkering van de Pepingse politiek.

  Propere beken, gezonde gemeente

  Voor LVB – Lijst van de Burger was en is het duidelijk: propere beken dragen bij tot een gezonde gemeente en zijn dus in ieders belang. Daarom pakten we ook meteen de historische achterstand inzake waterzuivering aan in de vorige legislatuur. Met de realisatie van twee kleine installaties in Heikruis en Bellingen zal Pepingen eindelijk voldoen aan de wettelijke waterzuiveringsnorm. Dat betekent dat in Bellingen het afvalwater van zo’n 1250 personen zal worden gezuiverd, de installatie in Heikruis is goed voor 800 personen. We pleitten van bij het begin voor een dialoog met alle betrokkenen, maar dan wel op basis van juiste informatie en onderbouwde argumenten. Die dialoog werd ook gevoerd – in tegenstelling tot wat de oppositie beweert – in tal van infovergaderingen en zelfs met een trip naar een bestaande installatie.

  Beperkte impact

  Volgens burgemeester Eddy Timmermans (LVB – Lijst van de Burger) blijft de impact van een waterzuivering op zijn omgeving beperkt. “De installatie genereert geen geur- of lawaaihinder en er zijn geen veiligheidsrisico’s. Van verkeershinder is ook geen sprake, want er zal slechts één vrachtwagen elke maand langskomen om slib op te halen, telkens buiten de spitsuren. Beweren dat de installatie kindonvriendelijk of onveilig zou zijn, is dus stemmingmakerij die alles behalve constructief is. De zogenaamde ‘consensus’-locaties waar de oppositie graag mee schermt (zoals de ruilverkaveling achter Hof Terkammen), zijn in werkelijkheid oude voorstellen die de voorbije jaren al meermaals uitvoerig onderzocht én afgekeurd werden door alle bevoegde overheidsinstanties. De keuze van de huidige inplantingsplaats in de Kareelstraat is dus gekozen op basis van objectieve parameters: zo moet de installatie op een laag gelegen locatie in de nabijheid van een grachtensysteem liggen, en dient het zo dicht mogelijk bij een woonkern geplaatst te worden. Een waterzuiveringsinstallatie in open ruimte behoort bijgevolg niet tot de mogelijkheden. Daar is de oppositie nochtans duidelijk van op de hoogte. Het heeft dus geen zin om dit volledige onderzoeksproces nog eens over te doen.”

  Nieuwe infovergadering

  Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met Aquafin opnieuw een infovergadering voor de omwonenden en de adviesraden, en een infovergadering op maat van de school Spring in’t Veld. “We begrijpen de bezorgdheden van buurtbewoners en de organisaties in de buurt, maar deze worden gestimuleerd door onvolledige of foute info.”, aldus nog Pepings burgemeester Timmermans. “Daarom willen we iedereen uitnodigen op deze nieuwe infovergaderingen waarmee we alle incorrecte informatie uit de wereld willen helpen. We bedrijven politiek en nemen beslissingen op basis van feiten en gezond verstand, niet op basis van emotionele chantage veroorzaakt door foute info. Onze doelstelling blijft om Pepingen klaar te maken voor de toekomst, niet om terug te keren naar het verleden. Wij willen vooruit en dat kan op een haalbare, verantwoorde en duurzame manier met deze waterzuivering.

   

 • Gemeenteraad 26 November 2019 Gemeenteraad 26 November 2019

  PERSBERICHT GEMEENTERAAD 26 NOVEMBER 2019               

   

  Hernieuwbare Energie

  Binnenkort zullen enkele gebouwen in Pepingen worden uitgerust met zonnepanelen. “We willen als gemeente het goede voorbeeld geven.”, aldus burgemeester Eddy Timmermans (LVB – Lijst van de Burger), “Daarom lieten we een studie uitvoeren om de haalbaarheid en de financiële implicaties te onderzoeken van zonnepanelen op onze gemeentegebouwen. Enkel de gemeenteloods in de Hoesnaek en het cultureel centrum in Heikruis werden voorlopig positief bevonden. LVB zal verder werk maken van een vergroening van de gemeente , om zo haar steentje bij te dragen aan het klimaat.

  Verkeer & Mobiliteit

  Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werden enkele noemenswaardige ontwikkelingen rond mobiliteit in Pepingen goedgekeurd. Zo wordt de signalisatie in de Kriekelaerestraat in Bellingen aangepast om comform te zijn met de huidige wetgeving, aan de inrichting van de wegenis verandert er verder niets. Ook in Bogaarden wordt een reeds bestaande situatie verduidelijkt met nieuwe wegmarkeringen en signalisatie. De belangrijkste nieuwigheid hier is een oversteekplaats voor voetgangers op de Terkammenstraat ter hoogte van de Huttestraat.

  Op de Steenweg op Bellingen/Trapstraat wordt dan weer nagedacht over nieuwe maatregelen die de veiligheid van de buurtbewoners en automobilisten moeten verhogen. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger), “Eerder gaven we al aan dat we na de oplevering van de werken op de Steenweg verkeersremmende maatregelen zouden aanbrengen. Het was een bewuste keuze van het bestuur om deze niet in de grond in te werken. We kiezen voor een participatieve aanpak waarin we de buurtbewoners zo veel mogelijk inspraak willen geven in de mogelijke maatregelen. We namen daarom reeds contact op met de omwonenden en een expert, zodat we dit project zo snel mogelijk kunnen afwerken.”

  Tot slot keurde de gemeenteraad ook een nieuw project goed voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger), “Met deze maatregel volgen we onze verkiezingsbelofte op om van Pepingen een fietsvriendelijke en –veilige gemeente te maken. De bedoeling van dit project is om plannen op te stellen voor de Molenstraat in Bogaarden, de Molenhofstraat in Heikruis, de Eikstraat in Beert, en de Hondzochtstraat in Bellingen. We beseffen dat dit project nog wat voeten in de aarde zal hebben, maar we hopen met deze studie een duidelijk beeld te krijgen van een veilig Pepingen in de toekomst.”

   

   

   

 • Voetbalclub zet medewerker aan de deur na racistische opmerkingen bij aftrap wedstrijd: "Dit kan niet door de beugel" Voetbalclub zet medewerker aan de deur na racistische opmerkingen bij aftrap wedstrijd: "Dit kan niet door de beugel"

  LVB Pepingen en Open VLD Groot Pepingen betreuren ten zeerste het gebeuren op het terrein van SK Pepingen-Halle van afgelopen weekend. In de sport, in ons verenigingsleven, in het dagelijkse leven in onze gemeente is géén plaats voor racisme. Dat staat haaks op onze waarden.

  Wij keuren te allen tijde het gebruik van racisme, haat en geweld ten aanzien van eender welke persoon in onze samenleving volledig af. Jammer genoeg stellen we mee vast dat dit meer en meer gebeurt, op verschillende sportevenementen van allerlei aard. Daarom spreken we ons mee uit, luid en duidelijk, en hopen mee dat dit beperkt blijft tot een betreurd eenmalig incident in onze gemeente.

  Hier is niets relatiefs aan. Geen verzachtende omstandigheden. Op racisme, haat en intolerantie is er maar één mogelijk antwoord. Vanuit LVB Pepingen, Open VLD Pepingen en als dorpsgenoten zeggen we daarom resoluut en ondubbelzinnig: NEEN tegen racisme. Tolerantie en een open, inclusieve samenleving voor alle burgers, ongeacht afkomst, religie, geaardheid,... : dat is het voorbeeld dat we mee willen uitdragen voor onze jonge sporters en kinderen. Dát is voor ons de toekomst van de politiek in #Pepingen.

  We hebben meer dan voldoende uitdagingen. Laat ons die aanpakken en steeds uitgaan van wat ons verbindt.

  #allemaalBurgersvanPepingen #stopracisme

  Eddy Timmermans Greta Cochez Rudi Seghers Saskia Beeckmans Raymond Raemdonck Gunther Roobaert Gule Dedobbeleer Sander Geerts Guy Derijcke René De Vos Dora De Haseleer

   

   

   

  Over deze website

  NIEUWSBLAD.BE

  Voetbalclub zet medewerker aan de deur na racistische opmerkingen bij aftrap wedstrijd: "Dit kan niet door de beugel"

  Fier als een gieter stond Aletheia de Guzman, voorzitter van CD&V Pepingen, zaterdagavond aan de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen SK Pepingen-Halle en...

   

 • Gratis bloempothouders op Pepingse begraafplaatsen Gratis bloempothouders op Pepingse begraafplaatsen

  In de komende periode staan onze begraafplaatsen in het teken van herdenking van onze dierbaren. Het gemeentebestuur zal in Pepingen gratis bloempothouders ter beschikking stellen op alle Pepingse begraafplaatsen.

   

  Daar komen vaak potten met chrysanten of andere bloemstukken bij kijken. Burgemeester Eddy Timmermans, bevoegd voor de Pepingse begraafplaatsen: “In de komende periode herdenken we onze dierbaren en dat gaat vaak gepaard met de traditionele bloemstukken en potten met chrysanten. We staan voor een modern kerkhovenbeleid, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en noden van rouwende families. Daarom komen we dit jaar tegemoet met gratis bloempothouders voor alle bloemstukken.”

   

  Eddy Timmermans: “Om te voorkomen dat ze omwaaien, worden bloemstukken immers vaak ingegraven. Los van het feit dat dit niet voor iedere dorpsgenoot even makkelijk is, brengt dat echter nog enkele andere onvoorziene gevolgen met zich mee. Zo zijn onze medewerkers nog een hele tijd zoet met het vullen van putten en het herstellen van de ingegroende en in te groenen wandelpaden. Dat willen we voorkomen.”

   

  De bloempothouders zijn niet bedoeld voor eenmalig gebruik. Eddy Timmermans: “Er werden voor dit eerste jaar zo’n 500 exemplaren besteld. We kozen bewust voor een robuust ontwerp dat lang kan meegaan. Geen wegwerp dus, maar duurzaam materialengebruik. Ze zijn uitermate geschikt voor potten met chrysanten. De houders hebben stevige voeten zodat de bloemstukken blijven staan, ook in het gure najaarsweer. De keuze blijft ook vrij om de houder op, voor of naast de graven te zetten.”

   

  De houders kunnen verzameld worden in de plastic bakken aan de ingang van elke begraafplaats. Vanaf half december, wanneer alle bloemstukken uitgebloeid zijn, zal de gemeente de resterende bloempothouders actief inzamelen en bijhouden voor het volgende jaar.

 • Gemeenteraad oktober

  Pepingen treedt toe tot het Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk

  De gemeente Pepingen wordt lid van de vzw Vlaams steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Schepen van vrijwilligersbeleid Rudi Seghers, “Pepingen heeft een bruisend verenigingsleven en we willen dat graag zou houden en waar mogelijk verder activeren. Onze verenigingen zijn immers het cement van het sociale leven in onze uitgestrekte gemeente. Dankzij onze toetreding tot de vzw Vlaams Steunpunt voor vrijwilligerswerk kunnen we in de toekomst ook een beroep doen op hun expertise in alles wat te maken heeft met vrijwilligersbeleid. Zo kunnen we onze verenigingen verder ondersteunen en onze waardering voor de vele vrijwilligers extra in het daglicht stellen.”

  Samenstelling adviesraden

  Op de gemeenteraad van Pepingen werd ook de samenstelling goedgekeurd van enkele adviesraden, het gaat hier om de Pepingse cultuurraad, de Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de bibliotheekraad.

  Constructieve politiek

  De gemeenteraad keurde voorts unaniem een toegevoegd voorstel goed met betrekking tot parkeerplaatsen voor gehandicapten in de gemeente Pepingen. Schepen van mobiliteit Saskia Beeckmans, “We vinden toegankelijkheid uiteraard belangrijk, dus waren we het voorstel zeker niet ongenegen. We moeten echter rekening houden met enkele wettelijke en technische beperkingen, daarom kiezen we ervoor om eerst te onderzoeken waar we deze parkeerplaatsen mogelijks kunnen aanmaken. Bovendien moeten we dit ook zien in het kader van reeds lopende dossiers zoals in Bogaarden en Bellingen. Van zodra de technische studie is gebeurd, zal het College van Burgemeester en Schepenen een concreet voorstel van inplanting doen en deze voorleggen aan de gemeenteraad.”

   

1 | 2 >>

Nieuws

 • 04-02-2018 11:05

  Treedt Pepingen toe tot de statiegeldalliantie ?

  Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem, dat lokale overheden bovendien op kosten jaagt. LVB – Lijst van de Burger vraagt daarom op de extra gemeenteraad om gemeente Pepingen te laten toetreden tot de Statiegeldalliantie, die streeft naar statiegeld op blikjes en plastic drankflessen.

  Rudi Seghers, gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de Burger: “Elk jaar geven Vlaamse gemeenten meer dan 100 miljoen euro uit om zwerfvuil te bestrijden en verwerken. Zo’n 40% van dat zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Gemeente Pepingen spant zich samen met onze scholen, verenigingen en individuele burgers nu al uitgebreid in om zwerfvuil te bestrijden. Kijk maar naar onze geweldige Mooimakers – de zwerfvuilmeters en –peters die vrijwillig een oogje in het zeil houden voor afvalvrije straten. In samenwerking met afvalintercommunale Intradura kunnen onze burgers nu ook hun harde plastic en plastic folies gratis kwijt op het containerpark. LVB – Lijst van de Burger ziet bij onze bevolking een duidelijke vraag naar een structurele oplossing voor zwerfvuil, naar meer bescherming van het milieu en dieren en naar een beter hergebruik van materialen. Daarom willen we Pepingen laten toetreden tot de Statiegeldalliantie.

  “Die alliantie van meer dan 100 lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven, intercommunales en milieuorganisaties oefent druk uit op de Vlaamse regering om in 2018 statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flessen. Met statiegeld is men sneller geneigd om blikjes en plastic flesjes terug in te leveren. Gevolg: minder zwerfafval, minder opruimkosten, minder dierenleed en betere recycling van waardevolle materialen. In de meer dan 37 landen en regio’s waar het al ingevoerd werd, tekent men voor blikjes en PET-flessen recyclagecijfers op van meer dan 90 procent. We hopen dat deze oproep eerst in onze eigen gemeenteraad gevolg krijgt, en later bij onze buurgemeenten en collega’s in de afvalintercommunale Intradura. De zwerfvuilproblematiek stopt immers niet aan onze gemeentegrenzen. LVB wil gaan voor een eerlijke, structurele en indien mogelijk intergemeentelijke aanpak van zwerfafval. Zo vrijwaren we het mooie van onze fantastische streek – uiterst geliefd bij wandelaars en fietsers – en behouden we in Pepingen het Pajottenland werkelijk op zijn mooist.”

   

 • 02-02-2018 06:22

  LVB Nieuwsbrief

 • 06-01-2018 17:59

  Naar moderne kerkhoven, ook in Pepingen?

   

  LVB-Lijst van de Burger Pepingen vraagt aan het huidige gemeentebestuur om een einde te maken aan de onverschilligheid inzake de Pepingse kerkhoven. Al meer dan een jaar is het wachten op de geplande ontruiming van een aantal graven. Spelen met de gevoelens van rouwende families, vindt LVB, en bovendien geen toonbeeld van een modern kerkhovenbeleid.

  Al meer dan twee jaar vindt men in Pepingen aanplakbiljetten op de kerkhoven die aankondigen dat er bepaalde graven zullen ontruimd worden. Eddy Timmermans (LVB): “De betrokken families bereiden zich al meer dan een jaar voor op de ontruiming. Dat zo’n emotionele gebeurtenis onnodig uitgesteld wordt zonder communicatie, getuigt van zeer weinig respect.”

   

  Veranderende noden

  De beslissing om de graven te ontruimen, werd in 2015 al door LVB in het schepencollege genomen. Timmermans: "Onze kerkhoven zijn openbare plaatsen voor collectieve en individuele rouw, die met verve onderhouden worden door onze technische dienst. Iedere Pepingse burger moet er terecht kunnen om dierbaren te herdenken, en dit op de manier die de familie of de overledene zelf gepast acht. Die wensen en noden van rouwende families veranderen stilaan, en daarom namen we in 2015 al de eerste stappen naar een moderner kerkhovenbeleid. Een aantal graven, waarvan de concessies zijn verlopen, zouden worden ontruimd. Onze huidige infrastructuur is nl. nog niet aangepast aan o.a. het stijgende aantal crematies. De vrijgekomen ruimte zou dan ook gebruikt worden voor het inrichten van o.a. een strooiweide, kleinere grafkelders voor urnes en voor verdere ingroening. Zo’n proces is altijd delicaat en daarom werden de families met het nodige respect en ruim op voorhand op de hoogte gebracht. Zo heeft iedereen de kans om aandenkens te verwijderen. Vele graven liggen er nu dan ook ongemerkt bij.”

   

  Gebrek aan politieke wil?

  Dat de ontruiming een jaar na het verstrijken van de termijn nog steeds niet gebeurd is, is volgens LVB te wijten aan het gebrek aan politieke wil. Timmermans: “Vorig jaar kon bij het verstrijken van de afgesproken termijn geen aannemer aangesteld worden. Door de politieke blokkade die de CD&V-gemeenteraadsleden en schepen Lacres opwierpen in de gemeenteraad, werden alle agendapunten weggestemd of niet behandeld. Door de uitgavebeperking kon ook niet voldoende budget vrijgemaakt worden. Dit is een zoveelste voorbeeld van hoe de dienstverlening aan de bevolking werd aangetast en nog steeds wordt aangetast door die kunstmatige onbestuurbaarheid.”

   

  “Het is jammer om te zien dat het nieuwe bestuur wel ambitieus is als het aankomt op mandaten voor zichzelf, maar bij effectieve dienstverlening vooral uitblinkt in onverschilligheid en verdere stilstand. De plannen zijn nochtans klaar en liggen al meer dan een jaar te wachten op uitvoering. De prioriteiten liggen blijkbaar bij andere prestigeprojecten.”

   

  Stop de onverschilligheid

  LVB – Lijst van de Burger wil in Pepingen nog verder gaan. TImmermans: “De strooiweides waren maar een eerste deel van onze plannen. Zo denken we ook aan een plaats voor de herdenkingsplaatjes van de ontruimde graven, of een gedenkteken op elk kerkhof voor zgn. ‘sterrenkindjes’, zodat ouders die een ongeboren kindje verliezen ook een tastbare plaats krijgen om te rouwen. Ook die mensen blijven nu in de kou staan. We vragen aan het nieuwe gemeentebestuur eenvoudigweg om de opgestarte plannen af te werken. De focus moet liggen op dienstverlening aan de Pepingse burgers en niet op ondemocratische prestigeprojecten. De gewenste ‘rust en stabiliteit’ mag niet verward worden met de huidige onverschilligheid. De Pepingse burgers verdienen een modern kerkhofbeleid.”

 • 06-11-2017 17:54

  Jaarrekening 2016 klopt in Pepingen

   

  LVB-N-VA tevreden, maar hekelen het schrappen van investeringen in de toekomst

   

  Op de gemeenteraad van 24 oktober 2017 werd de Pepingse Gemeenterekening goedgekeurd, zoals vastgelegd in de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

   

  De coalitie LVB-NVA, verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente Pepingen vanaf 1 januari 2013, is verheugd dat de jaarrekening 2016 een positief resultaat op kasbasis van 879.325,13 euro vertoont. De vrije cash flow (autofinancieringsmarge) 2016 is positief en dit voor een bedrag van 930.183,85 euro. Pepingen stapte onder LVB-N-VA in 2014 in de Beleids- en Beheerscyclus voor gemeenten. Al van bij het begin slaagde Pepingen erin om voor deze twee belangrijke indicatoren – het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge – altijd positief te scoren. Dat is ooit anders geweest!

   

  Pepingen is ook na 4 jaar LVB-N-VA bestuur een financieel solide gemeente met een solvabiliteit (indicator van de financiële onafhankelijkheid) van bij de 70% en een liquiditeit (mate waarin de korte termijnschulden kunnen betaald worden) van bij de 1,50. Ook dat is ooit anders geweest!

   

   

  Positief, ondanks hindernissen

  Van de totale uitgaven 2016 ten bedrage van 5.7410130,86 werd 1.008.530,60 of 17,57% besteed aan prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze prioritaire beleidsdoelstellingen betreffen bijna uitsluitend investeringen. Ook voor de meeste Vlaamse gemeenten valt dit % tussen 15% en de 20%.

   

  Met het belang van de Pepingse burger voor ogen – nl. een gezonde gemeente die denkt op lange termijn – is het LVB-N-VA-bestuur er dus op korte tijd toch in geslaagd om een meer dan behoorlijk resultaat neer te zetten en Pepingen terug op een traject van goed bestuur te zetten. En dit onder de permanente obstructie vanuit de toenmalige CD&V-oppositie, onder meer door het losweken van een schepen uit de coalitie, door agendapunten, budgetten, meerjarenplannen en investeringen telkenmale af te voeren of weg te stemmen, door de vertragende procedures om de kunstmatige onbestuurbaarheid te laten bevestigen, door het invoeren van de voorlopige twaalfden, noem maar op.

   

  Gevolgen voor investeringen in Pepingen

  De gevolgen van de gevoerde obstructie zijn gelukkig gering gebleven voor de exploitatieresultaten 2013-2016, maar de gevolgen voor wat betreft de investeringsrealisaties 2013-2016 zijn significant.

   

  Voor de komende jaren blijft LVB-N-VA hoopvol, maar het uitgestippelde en uitgebalanceerde traject naar 2019 en verder wordt nu en route gewijzigd door het nieuwe CD&V-bestuur, waardoor het evenwicht ver zoek is. Geen rust en stabiliteit in de gemeentelijke financiën, maar danige chaos. Investeringen worden geschrapt of doorgeschoven naar volgende legislaturen, om ruimte te maken voor prestigeprojecten waar niet eens de meerderheid van de Pepingse bevolking akkoord mee is. LVB-N-VA blijven deze mismeestering van de Pepingse financiën hekelen en pleiten ervoor om eindelijk terug te investeren in de kerntaak van de gemeente, nl. dienstverlening aan de bevolking.

   

 • 25-10-2017 19:37

  Burgercafés

  Zo, het 3de #Burgercafé zit erop! Een gezellige afsluiter, daar in De Bascule, met opnieuw interessante gesprekken en nieuwe standpunten en argumenten. De betrokkenheid onder de #BurgersvanPepingen is hartverwarmend! We gaan met plezier aan de slag met de bijna 100 ideeën en suggesties die jullie ons bezorgden via deze Burgercafés, en met de vele andere voorstellen via de enquête en via de talloze gesprekken. Dank! #hetwerkbegintnupas #ditsmaaktnaarmeer #totbinnenkort #dialoog #participatie

  Wow, de voorbije twee Burgercafés sprokkelden de aanwezige #BurgersvanPepingen al zo'n 60 positieve ideeën bij elkaar. Op naar de magische kaap van 100 prachtideeën voor Pepingen op het 3de Burgercafé - Laat je stem horen! in De Bascule. Tot vanavond! #datbelooft #benieuwd #ambianceverzekerd

  Een aangename en gezellige babbelavond op het 1ste Pepingse Burgercafé in 't Schoolhuys. Dank aan alle aanwezigen! Resultaat van de avond: Een 30-tal post-its boordevol goede ideeën, al enkele concrete toekomstdromen en een levendig & interessant debat onder dorpsgenoten. Dat belooft voor het 2de Burgercafé - Laat je stem horen! op dinsdag 10 oktober in Het Dravershof, Pepingen. Tot dan!

 • 04-10-2017 19:22

  De Grote PEPINGSE enquête is terug Enquete

  Foto Felix Merckx
   

   LVB – Lijst van de Burger lanceert opnieuw De Grote Pepingse Enquête, een uitgebreide bevraging van de Pepingse bevolking over de gemeente, het beleid en de toekomst. LVB wil hiermee polsen wat er leeft bij de bevolking en een luisterend oor bieden. De vragenlijst kan tussen 12 en 30 september op papier of online ingevuld worden. Alle inzendingen blijven anoniem.

  Voorzitter René De Vos: “Wie anders dan haar eigen inwoners, weet wat er goed is en wat er beter kan in een gemeente. Deze Grote Pepingse Enquête is een positieve actie die we voor het eerst in 2012 lanceerden en op veel bijval kon rekenen. De vragenlijst werd nu gevoelig uitgebreid en kan ook voor het eerst online ingevuld worden. We nodigen iedereen uit om vrij zijn of haar mening neer te pennen: jong en oud, nieuwkomers en jarenlange inwoners, verenigingsmensen of niet. Zo willen we met alle inwoners samen nadenken over de toekomst van de gemeente. De suggesties nemen we mee in onze plannen voor 2018 en voor het toekomstige beleid in de gemeente.”

  Deze enquête is een eerste deel in het plan van LVB-Lijst van de Burger om burgerparticipatie en democratische inspraak terug naar Pepingen te brengen.

  Burgercafés in oktober
  Voor LVB stopt de dialoog met de Pepingenaren niet bij de enquête. De Vos: "In oktober organiseren we drie Burgercafés, telkens in een andere Pepingse buurt.

  Wie " zijn pracht van een gedacht " liever rechtstreeks bespreekt met andere inwoners, kan daar dus terecht voor een gezellige babbel met elkaar en met de raadsleden. Ze bieden een hapje en een drankje aan.

  De Burgercafés zullen doorgaan in de loop van de maand oktober, waarvan de eerst op dinsdag 3 oktober 2017 in't Schoolhuys Bogaarde omstreeks 19 uur , de andere zullen later meegedeeldworden. Geen inschrijvingen vooraf, kom gerust langs!

  De enquête valt vandaag 12 september in iedere Pepingse bus. Wie toch geen exemplaar heeft ontvangen, kan een seintje geven via Greta Cochez ( 0498 73 41 45 – greta.cochez@telenet.be ) of René De Vos (devos.rene2@skynet.  De enquête kan ook online ingevuld worden: neem een kijkje op www.lvb-pepingen.be of op https://nl.surveymonkey.com/r/DeGrotePepingseEnquete.

  Verslag van Editie Pajot

 • 12-09-2017 17:17

  Val op in het verkeer met de LVB-sleutelhanger

   

  Nu het nieuwe schooljaar van start gegaan is, gaan opnieuw heel wat lagere en middelbare schoolkinderen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school. Een goede zichtbaarheid is cruciaal voor elke zachte weggebruiker, niet in het minst voor onze jongste Pepingenaren.

  LVB-Lijst van de Burger deelt daarom op maandagochtend 4 september aan alle Pepingse schoolpoorten zo’n 1.000 fluorescerende sleutelhangers uit aan leerlingen en ouders. Die kunnen aan jassen, boekentassen of rugzakken bevestigd worden en verhogen zo de zichtbaarheid in het verkeer.

  “Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor een gezond en duurzaam alternatief om naar school te komen. Met onze sleutelhangers willen we die keuze verder aanmoedigen, maar ook het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer onderstrepen”, zegt René De Vos, voorzitter van LVB-Lijst van de Burger. “We ondersteunen graag mee de aandacht die in onze gemeente geschonken wordt aan verkeersveiligheid en onderschrijven de lange traditie die Pepingen heeft op vlak van verkeerseducatieve en sensibiliserende campagnes, o.a. via de scholen. Onlangs nog werden de Pierre Pencil-palen ingehuldigd aan de basisscholen en kende de Koning Boudewijnstichting 5.000 euro toe aan onze scholen voor de campagne ‘Pepingen komt duurzaam naar school’. Beide zijn projectvoorstellen volledig voorbereid door het LVB-N-VA-bestuur en de mobiliteitsambtenaar, en ingediend door het huidige bestuur. We zijn blij om te zien dat die inspanningen verder gezet worden.”

  “Voor deze sleutelhanger-actie hebben we bewust de drukte van de eerste schooldag laten voorbijgaan. Op maandagochtend 4 september delen we de sleutelhangers uit aan de leerlingen in de Pepingse basisscholen in Heikruis, Bellingen en Pepingen. Op dinsdag- en woensdagochtend krijgen ook de middelbare schoolstudenten in onze gemeente een exemplaar. ”

  Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Eddy Timmermans, gemeenteraadslid voor LVB-Lijst van de Burger, via 0471 38 32 25 of eddy.timmermans1@pandora.be.

   

 • 04-09-2017 10:51

  Gemeenteraad 09/08/17

  Op de gemeenteraad van 09.08.2017 hebben de fracties LvB – en de Nva een toegevoegd punt ingediend.

  Er wordt voorgesteld om een principebeslissing te nemen.   Met name om opcentiemen op de onroerende voorheffing  ten bate van de gemeente te verminderen , zodoende dat de onroerende voorheffing dezelfde fiscale druk zou opleveren als in het aanslagjaar 2017 en bij voorkeur nog minder.Het is immers zo dat het takenpakket van de provincies wordt afgeslankt en wordt doorgeschoven naar het Vlaams Gewest en naar de gemeenten.  De provincies krijgen bijgevolg ook minder inkomsten.Er gebeurt een gedeeltelijke integratie van de provinciale onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing.  Deze belasting stijgt hiermee van 2,5 % naar 3,98 %
  Daar de gemeentelijke opcentiemen worden geheven op de Vlaamse basisbelasting heeft dit ook tot gevolg dat onroerende voorheffing zal stijgen.De overheid geeft dan de gemeente ook de raad om de nodige maatregelen te treffen om hun opcentiemen om te rekenen teneinde tenminste dezelfde fiscale druk te behouden, zo niet stijgt de fiscale druk.Lvb en NV. A hebben daarom een toegevoegd punt op de gemeente agenda laten plaatsen, zodat de er een principebeslissing genomen wordt zodat in ieder geval de fiscale druk niet zou  vermeerderen.
  Bovendien zijn de LvB en de NV.A van mening dat er tegelijkertijd eens goed  onderzocht dient te worden of de gemeentelijke opcentiemen in Pepingen niet kunnen verminderd worden.Immers onder het huidig CD&V – SP;A bestuur worden er verschillende  investeringen en projecten doorgeschoven, afgeschaft of verminderd;   Er komt bijgevolg ruimte vrij om een vermindering door te voeren van de gemeentelijke opcentiemen, of om dit tenminste  eens goed te bestuderen en een beslissing te nemen.Het is namelijk zo dat de studiekosten van de Sporthal, - die er momenteel niet komt – worden doorgeschoven naar 2019 (na de verkiezingen )hetgeen een belangrijke besparing is van ongeveer 365.000 euro
  Het project van de houtzagerij:  hier namen Cd&v en Peter Lacres in de gemeenteraad  van juli 2017 de principiele beslissing om deze te verkopen.  Hier komen dan ook belangrijke bedragen vrij, oa voor werken in uitvoering ( 1.800.000 euro ) en studiekosten.De bibliotheek in Bellingen: daar beslisten cd&v en peter lacres dat er geen herinrichting plaatsvindt. Ook hier komt ruimte vrij komt voor een eventuele verlaging van de opcentiemen
  Tot slot , in de zoveelste doorschuif, werd de aankoop van een tractor ( 60.000 euro ) ook verschoven naar 2018
  De gemeentelijke opcentiemen kunnen jaarlijks veranderd worden.  Het is dan ook tijd om de koe bij de horens te vatten en tenminste er voor te zorgen dat er geen verhoging komt,  of na studie een verminderingvan de opcentiemen in Pepingen door te voeren.

  CD&v en Peter Lacres wensten hier echter niet op in te gaan en stemden tegen het voorstel.

 • 10-08-2017 18:42

  Mater Dei Heikruis krijgt bouwvergunning met voorwaarden

   

  Dat het nieuwe bestuur na lang beraad tot dezelfde conclusie is gekomen als het LVB-N-VA bestuur een jaar eerder, toont dat het behoud van deze gebouwen binnen het algemeen belang ligt in de gemeente. Bij voorkeur krijgt ook de rest van het gebouw een opwaardering en herbestemming en moet er niets plat gegooid worden, maar dat behoort allicht tot de kunst van het compromis. Maar het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur voor haar eigen beslissing een vervaldatum instelt. Binnen 3 jaar is dit gebouw even historisch waardevol en even dorpszichtbepalend.

  Deze beslissing creëert dus geen zekerheid voor onze burgers, De Heikruise bevolking blijft achter met een nieuwe ‘misschien’..

  Het Pepingse bestuur lijkt opnieuw te vervallen in de kwalijke gewoonte om moeilijke beslissingen voor zich uit te schuiven en te schuilen achter dure en tijdrovende studies. We zagen het al eerder bij het beheer van de financiën, het dossier waterzuivering, …  Hoog tijd om de daadkracht en het (misplaatste) zelfvertrouwen waarmee het vorige bestuur aan de kant geschoven werd, ook door te trekken naar het beleid, zodat het tenminste de Pepingse burgers ten goede komt.

  Plannen voor nieuwbouw klooster Mater Dei

  "Binnenkort kan het college van burgemeester en schepenen van Pepingen beslissen over de toekomst van Heikruis, één van onze meest typische dorpsgezichten in Groot-Pepingen. Dan komt het dossier van WZC Mater Dei immers op tafel. Zoals bekend, wil de directie van het woonzorgcentrum het volledige klooster en de kapel slopen, om in de tuin ernaast een modern zorgcentrum uit te bouwen. De vraag naar zorg neemt alsmaar toe en vanuit LVB juichen we dan ook toe dat men overweegt om te investeren in kwalitatieve zorg in onze gemeente.

  Het hoeft echter geen betoog dat de huidige plannen een enorme impact  hebben op de uitstraling van Heikruis. Het klooster bepaalt immers al bijna twee eeuwen het uitzicht van het dorp en mag gerust een landmark genoemd worden, gekoesterd door vele generaties dorpsgenoten en toeristen. 

  De LVB-bestuursploeg vroeg bij de eerste vergunningsaanvraag dan ook een wijziging van de plannen, zodat minstens de hoge voorbouw en de kapel kan behouden blijven. Bij voorkeur wordt dit geïntegreerd in het nieuwe zorgconcept, zodat men ook minder open ruimte van de tuin hoeft in te nemen. 

  Nu de nieuwe bouwaanvraag op tafel komt van het college, heeft het nieuwe bestuur een unieke kans om te bepalen hoe we onze gemeente achterlaten voor de volgende generaties. Blijven we onze geschiedenis koesteren - door moderne zorg en respect voor erfgoed slim te integreren - of vegen we alles weg met één pennentrek? LVB pleit hier voor een doordachte en creatieve aanpak van het gemeentebestuur, in dialoog met de directie en de inwoners. Steeds meer stemmen gaan op om dit erfgoed te redden.  Naast de directie en de inbreng van dure consultants voor een masterplan, moeten ook de verzuchtingen van bezorgde burgers gehoord worden. En bovenal: ook het gezond verstand moet een aandeel krijgen."

  https://www.petities24.com/red_het_klooster_van_heikruis

 • 01-04-2017 09:20

  LvB- en N-VA Pepingen breken lans voor inspraak van bevolking

   

  Vanavond werd de voorzitter van de gemeenteraad in Pepingen
  schriftelijk op de hoogte gebracht dat zowel de LvB- als de N-VA-fractie weg
  zal blijven van de geplande gemeenteraad. Hier zal een nieuw college van
  burgemeester en schepenen aangesteld worden en beide fracties willen zo een
  symbolische daad stellen tegen de huidige politieke ontwikkeling.

  De beide fracties nemen de mandaten die de kiezer hen
  toewees heel ernstig en hebben dus een goede reden voor deze actie: "We hebben
  sinds 1 januari 2013 met hart en ziel gewerkt voor onze gemeente. Ondanks de
  moeilijke omstandigheden bleven we onze taken verzorgen, met bovendien tal van
  toekomstplannen. We vinden het pijnlijk om te zien hoe de stem die de Pepingse kiezer
  uitbracht in 2012, al maandenlang totaal niet gerespecteerd wordt door de
  nieuwe meerderheid van de Lacres - CD&V-fractie. In 2012 kozen de Pepingse
  burgers duidelijk voor het gemeenschappelijke project van LvB- en N-VA. Een legitiem
  en geloofwaardig college van burgemeester en schepenen werd samengesteld.
  Ondanks alle moeilijkheden, veroorzaakt door een zware erfenis uit de vorige
  legislatuur, door het inconsistent gedrag van schepen Lacres en door de
  moedwillige en maandenlange obstructie vanuit de CD&V-fractie in de
  gemeenteraad, werd er toch voortgang gemaakt in de belangrijke dossiers in de
  gemeente. We zijn bijzonder teleurgesteld dat het vuile politieke  spelletje van de voorbije maanden enkel
  resulteert in:

   


  • de aanstelling van
        twee personen in het college die in 2012 niet verkozen werden voor de
        gemeenteraad, met name Luc Decrick (280 voorkeurstemmen) en Suzanne De
        Corte (219 voorkeurstemmen). Dit zonder tussenkomst of inspraak van de
        Pepingse kiezer.

  • het belonen van
        schepen Peter Lacres (amper 155 voorkeurstemmen) voor het nemen van een
        180° bocht tijdens de legislatuur. Die bocht heeft voor meer problemen
        gezorgd dan zijn 'politiek lichtgewicht' waard is. Men steekt eigenhandig
        pluimen op zijn hoed die hij niet verdiend heeft.

  • de aankondiging in
        de media dat men projecten wil realiseren die de Pepingse kiezer in 2012
        duidelijk afgewezen heeft, m.n. de verhuis van de bibliotheek, het
        prestigeproject Zagerij,... Deze wens werd wel opgepikt door de LvB- en
        N-VA-fracties."

  De LvB
  - en N-VA-fracties zijn van mening dat dit een duidelijk staaltje is van oude
  politieke cultuur waar de bevolking - terecht - afkeer van heeft gekregen. "De
  verkiezingen zijn hét moment waarop de kiezer werkelijke macht uitoefent in de
  keuze van uit te voeren projecten. Hier worden ze herleid tot een te negeren
  evenement. De kiezer is met een dergelijke manier van politiek voeren niet meer
  gediend. Meer zelfs, de opkomst van burgerbewegingen bewijst dat men komaf wil maken
  met dit soort achterkamerpolitiek. Ook in Pepingen moet er werkelijke inspraak
  van de kiezer zijn. LvB- en N-VA breken met deze actie dan ook een lans voor die
  reële inspraak."

  De LvB- en N-VA-fracties geven verder in hun schrijven mee
  dat de nieuwe meerderheid nu al pluimen op haar hoed wil steken die de hare
  niet zijn. "De nieuwe meerderheid maakt zich alle agendapunten van onze
  fracties eigen. Agendapunten die zij nota bene zelf maandenlang afvoerden om de
  onbestuurbaarheid in stand te houden", klinkt het. "Dit is een brutale poging
  om te pronken met het werk van LvB- en N-VA-schepenen die hier een maandenlange
  voorbereiding in staken. Onze fracties zetten zich af tegen deze oude politieke
  cultuur. We laten ons niet de mond snoeren om dit soort wanpraktijken aan de
  kaak te stellen. Bovendien wordt het huishoudelijk reglement nu al geschonden.
  Dit stipuleert dat een gemeenteraad gehouden wordt op de derde dinsdag van de
  maand, aangezien een gemeenteraad op vrijdag op termijn onwerkbaar is. Na een
  lange werkweek krijgen familiale activiteiten eerder een plaats. Een slecht
  begin voor deze nieuwbakken meerderheid."

  LvB en NvA zullen hun rol nu vanuit de oppositie vervullen.
  Zij zullen blijven waken over het belang van de Pepingenaar met dezelfde passie
  als voorheen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen