Open bestuur

Vertrouwens-democratie

LVB – Lijst van de Burger wil terug naar een vertrouwensdemocratie en dat begint bij de manier waarop politici hun mandaat uitvoeren. Een bestuur dat EERLIJK, STERK en OPRECHT is, ook wanneer het gaat om moeilijke beslissingen. In zo’n bestuur is geen plaats voor eigen gewin, maar kiezen wij als LVB voor een opbouwend debat.

In een vertrouwensdemocratie staat het respect voor de kiezer centraal. Ons voorstel is een deontologische code voor lokale politici.
Daarin met stip op één: het opbouwend debat vooropstellen – eerder dan het blokkeren van beslissingen voor eigen politiek gewin. Een mandataris die zich niet meer kan vinden in de standpunten van zijn fractie, geeft zijn mandaat terug aan de lijst waarop hij verkozen is. Zo wordt het algemeen belang vooropgesteld.

Respect voor de kiezer vertaalt zich ook in een beleid dat gevoerd wordt volgens het verkozen programma, met een correcte en objectieve uitleg van dossiers. De burger heeft niet alleen nood aan juiste informatie, hij heeft daar ook recht op. Dat moet in de toekomst makkelijker en toegankelijker.

Informatie vanuit het bestuur naar de bevolking moet neutraal en objectief zijn. In onze toekomstvisie deelt het bestuur jaarlijks een stand van zaken mee van de belangrijkste dossiers. De financiële resultaten worden dan op een overzichtelijke én begrijpelijke manier voorgesteld. Voor al deze zaken willen we een onafhankelijke communicatieambtenaar inschakelen. Informatie moet naar de burger blijven gaan via de papieren publicaties, maar ook via de gemeentelijke website. Die laatste moet meer informatie bevatten en gebruiksvriendelijker worden.

Burgerparticipatie

De burger wil meer participeren in het bestuur. Hij/zij moet de kans krijgen om rechtstreeks met bestuurders en administratie in contact te treden of zelfs in beperkte gevallen een doorslaggevende stem te hebben. Regelmatige buurtbabbels en Burgercafés met leden van de gemeenteraad zal het contact met die mandatarissen vergemakkelijken. We pleiten ook voor vaste, open spreekuren voor alle mandatarissen.

We gaan voor objectieve en inhoudelijk sterke adviesraden. Zij zijn een waardevolle partner voor het gemeentebestuur, maar moeten hun werk wel onafhankelijk kunnen blijven doen.

Vaak overlappen de werkterreinen en daarom pleiten we voor overleg- momenten tussen onze verschillende adviesraden. Zo kan er van elkaar geleerd worden. We pleiten ook voor een memorandum, waarin alle adviesraden hun vragen en voorstellen voor de bestuursploeg bundelen en dat kan dienen als leidraad.

Dialoog- en inspraakmomenten bij grote projecten dienen vooraf te gebeuren. Geen vergaderingen waar de burger voor voldongen feiten staat. LVB pleit er voor om inwoners een budget toe te wijzen voor bepaalde projecten zoals dorpskernvernieuwing. Zij kennen de noden van hun dorpskern immers het best.

Financieel verantwoord beleid

Politici moeten durven op lange termijn denken. Dat betekent dat structurele projecten voldoende financiële middelen moeten krijgen om ook voor de komende generaties te kunnen dienen. Daarom moet doordacht met de gelden van de gemeente worden omgesprongen.
Verspillingen of uitgaven die enkel het politieke belang dienen worden geweerd. In 2013 maakte LVB als eerste gemeentebestuur werk van een echt financieel meerjarenplan. De financiële impact van investeringen werd juist ingeschat en niet meer doorgeschoven naar volgende besturen. LVB blijft pleiten voor een realistisch financieel beleid, op maat van de financiële mogelijkheden van Pepingen.

De LVB
prioriteiten: