Landelijk Pepingen

Geen slapend
Bokrijk

LVB – Lijst van de Burger wil een overkoepelende visie ontwikkelen die onze landelijkheid beschermt. Al te vaak werken we in lokale en afzonderlijke projecten zonder een lange termijn strategie. Daarin moeten we een goed evenwicht vinden waarin iedereen een plek kan vinden, van inwoner tot ondernemer of van landbouwer tot wandelaar. Het landelijk karakter is onze troef en zal die ook altijd blijven, maar we moeten ook toekomstgericht denken. We moeten onze authentieke dorpskernen koesteren, maar ook op een correcte manier plaats voorzien om betaalbaar te wonen en duurzaam te ondernemen.

Een slimme ruimtelijke ordening

LVB – Lijst van de Burger pleit voor initiatieven met een maximale integratie in het landschap. Daarin is bijgevolg geen plaats voor hoogbouw die het zicht op onze landschappen of dorpskernen ontneemt. We willen de dialoog aangaan met onze burger hoe we onze kernen kunnen versterken en de open ruimtes vrijwaren. Samen moeten we binnen afzienbare tijd tot een beeldkwaliteitsplan van Pepingen en haar deelgemeenten komen. In zo’n plan zitten alle typische Pepingse landschapselementen en dorpszichten vervat. Het geeft burgers en bestuur een heldere leidraad voor een aangepast vergunningenbeleid. Het effent het pad naar een slimme langetermijnvisie van het bestuur over het landelijk karakter van de gemeente.

Vergroening stimuleren

Het landelijk karakter willen we niet alleen vrijwaren. We moedigen onze burgers en landbouwers aan om zelf ook aan het werk te gaan. Initiatieven zoals erosiebestrijding, bevorderen van de biodiversiteit, het aanplanten van streekeigen bomen of hagen, bloemenweiden zaaien, aanleggen van groengevels of groendaken, enz. moeten maximaal worden ondersteund en gepromoot vanuit de gemeente. Zo ontstaan tientallen nieuwe natuurgebiedjes in onze gemeente.
De formule van samenaankoop, georganiseerd door de gemeente, is daarvoor perfect. De alom bekende kippenactie – perfect om de afvalberg te verminderen – hoort ook thuis in dat rijtje.

Om de drempel naar meer streekeigen groen te verlagen, willen we het containerpark goedkoper maken voor groenafval en hakseldag(en) organiseren.

De eigenaars van braakliggende terreinen willen we actief stimuleren om er tijdelijk groen op te zetten – zonder dat dit na verloop van tijd als definitief kan bestendigd worden.

LVB is nog steeds fier op de realisatie van de geboorteboomgaard in Pepingen. Delen hiervan kunnen we omzetten in bloemenweiden. We willen ook de mogelijkheid voor een Pepingse natuurbegraafplaats verkennen.

Natuurgevoeligheid begint voor LVB op de schoolbanken. Samen met onze lagere en kleuterscholen willen we inzetten op groene speelplaatsen, o.a. via de Natuur Op School-subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

De luchtkwaliteit in Pepingen blijft een aandachtspunt voor LVB. Als bestuur werkten we voor het eerst samen aan het aardbeiplantjesproject waarbij vooral fijn stof gemeten werd. Die bereidheid moet er blijven bij het bestuur, om er later gepaste
conclusies uit te trekken. Tenslotte willen we bij dit alles de burger betrekken door de oprichting van een loket waar men terecht kan met vragen over land- schapsbeheer en –bescherming.

Duurzame samenaankoop

Als gemeente moet Pepingen zelf het goede voorbeeld geven. LVB wil haar plan verder zetten voor milieuvriendelijkere CNG- en elektrische wagens met laadstation. Op vraag van LVB kwam er een eerste elektrische laadpaal in het centrum van Pepingen. In de volgende legislatuur willen we elke deelgemeente voorzien van minstens één laadpaal. Zo wordt Pepingen de wegbereider voor een intergemeentelijk netwerk van laadpalen.

Onder impuls van LVB werd de Ninoofsesteenweg in Pepingen als eerste gewestweg in Vlaanderen voorzien van milieuvriendelijke LED-verlichting. LVB wil deze duurzame verlichting doortrekken naar de rest van de gemeente.

Coöperatieve energieprojecten bewezen in de andere gemeenten al hun nut: burgers worden betrokken en kunnen investeren in de duurzaamheid van eigen publieke gebouwen. Daarnaast kan de formule van samenaankoop ingezet worden voor isolatie, zonnepanelen, elektrische fietsen, kerstbomen met wortel, enz.

Initiatieven zoals de Klimaatmobiel, waarbij burgers geïnformeerd worden over energiezuinigheid en energieneutraal zijn moedigen we sterk aan.

Integrale aanpak van zwerfvuil en sluikstorten

LVB wil gaan voor een structurele en integrale aanpak van zwerfvuil, zowel preventief als repressief. Op initiatief van Lijst van de Burger werd gemeente Pepingen begin dit jaar lid van de Statiegeldalliantie. Hiermee pleiten we met honderden andere gemeenten en organisaties voor het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic drankflessen. Met statiegeld is men sneller geneigd om blikjes en plastic flesjes terug in te leveren. Gevolg: minder zwerfafval, minder opruimkosten, minder dierenleed en betere recyclage van waardevolle materialen.

Door mobiele camera’s in probleemzones willen we de pakkans verhogen bij sluikstorten en een ontradend effect creëren.
Een zo goedkoop mogelijk containerpark helpt in de strijd tegen sluikstorten. In samenwerking met gemeente Lennik en Intradura wil LVB de prijszetting van het containerpark voor alle soorten fracties evalueren.

Zuivere beken

Op vlak van waterzuivering werd de hete aardappel veel te lang doorgeschoven in Pepingen. Zuivere beken dragen nochtans bij tot een gezonde gemeente. LVB maakte als eerste bestuur echt werk van deze verplichte waterzuiveringsnorm.
We zijn dan ook tevreden dat de eerste locatie in Heikruis – zoals voorgesteld door LVB – werd goedgekeurd.

LVB wil in dialoog gaan met onze burgers en alle omwonenden, voorzien in objectieve en juiste info over waterzuiveringen en wil zo de meeste geschikte locatie vinden voor de tweede waterzuivering.

Pepings Erfgoed

Overal in onze mooie gemeente vinden we sporen terug van een rijk verleden. Wat onze gemeente uniek maakt, moeten we koesteren en veilig stellen voor de toekomst. Zo is LVB trots op de restauratie van de beschermde voormalige abdijkerk in Bellingen die er onder onze impuls kwam en voltooid werd in 2013.

Het debat over de herbestemming van 5 van de 6 kerken in Pepingen moet niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis gevoerd worden.

LVB wil hier de hele Pepingse gemeenschap bij betrekken. Alleen door burgers, adviesraden en verenigingen te laten participeren, kunnen we echt tot een gedragen oplossing komen.

Onze kerkhoven maken eveneens deel uit van het patrimonium. LVB pleit voor een moderner kerkhovenbeleid, aangepast aan de huidige noden. Zo moet er werk gemaakt worden van strooiweides op alle Pepingse kerkhoven, kleinere grafkelders voor urnes, een gedenkteken voor sterrenkindjes en van verdere ingroening. Er moet bovendien betere communicatie komen over geplande werken.

De voorstellen
van LVB: