Nieuwe buitenspeelruimte en veilige lokalen voor Chiro in Beert

In aanloop naar de Dag van de Jeugdbeweging belicht de beleidsploeg van LVB – Lijst van de Burger Pepingen de plannen voor de verbouwing van de Chirolokalen in Beert. Burgemeester Eddy Timmermans: “Investeren in jeugdinfrastructuur was en is een belangrijk streefdoel van gemeente Pepingen. Samen met onze grootste jeugdvereniging werkten we een haalbaar ontwerp uit met betere buitenspeelruimte en binnenspeelruimte in veilige lokalen.”

De gesprekken met Chiro Karreveld lopen al even. “Onze insteek als gemeentebestuur is om onze jeugd en de omwonenden hier als volwaardige gesprekspartners bij te betrekken. We delen allemaal dezelfde doelstelling, nl. veilige en moderne lokalen en buitenspeelruimte inrichten voor de grootste jeugdvereniging van Pepingen. We willen bovendien een haalbaar en toekomstgericht project, ook financieel.” 

 

“Met de goedkeuring van het ontwerp in de gemeenteraad van april dit jaar, is er alvast een eerste stap genomen. De procedure loopt en we begrijpen dat er bezorgdheden kunnen zijn, maar we blijven met alle betrokkenen in overleg. We betreuren wel dat de oppositie politieke spelletjes wil spelen met dit dossier, zonder overleg met maar wel op kap van de jeugdvereniging. De bewust foutieve weergave van de plannen dient duidelijk andere doelen.”

CHIRO

Veilige binnenruimtes, extra buitenspeelruimte

 

Burgemeester Eddy Timmermans: “Het huidige gebouw heeft zeker zijn uitdagingen. Daarom is deze investering ook dringend nodig. Hoewel de gebouwen steeds brandveilig beschouwd werden door de brandweer, werkten we de voorbije maanden nauw samen met hen en met Chiro en gemeentediensten om alle bijkomende vereisten van nieuwe wetgeving in orde te brengen. De keuring is ondertussen achter de rug en het goedgekeurde brandveiligheidsattest werd deze week afgeleverd.”

 

“De nieuwbouw sluit aan bij het huidige gebouw. Op het beschikbare terrein van 295m² zal die slechts 94m² innemen. Alles bij elkaar krijgt Chiro Karreveld zo 130m² binnenruimte en 20m² sanitair. Dat is een belangrijke surplus en dus meerwaarde voor de werking van de jeugdvereniging. Buiten wordt er eerst 100m² vrijgemaakt door de afbraak van de oude garages en het berghok. Zo komt er uiteindelijk 200m² buitenspeelruimte vrij, dus meer dan nu het geval is. Die speelruimte is beter ingedeeld en deels overdekt. Dat laat toe om comfortabel meer activiteiten binnen de muren te organiseren.”

 

“Er gaat dus geen buitenspeelruimte verloren, dat is volledig uit de lucht gegrepen. Voor de materiaalopslag van Feestend Beert gaan we in overleg met de organisatie. We zijn er zeker van dat we samen een goeie oplossing kunnen vinden, zodat de beschikbare ruimte volledig door de jeugd kan benut worden.”

De nieuwbouw
De oude garages worden eerst gesloopt.


Kostprijs onder controle

Het gemeentebestuur wil in Beert een plaats creëren waar onze jeugd vrij en zorgeloos kan spelen. Rudi Seghers, schepen van Financiën (LVB): “Een nieuwbouw klinkt natuurlijk mooi, maar het zegt al genoeg dat er bij die bewering vanuit de oppositie nooit een concreet alternatief of een haalbaar budget gegeven wordt. Vanuit duurzaam oogpunt is het ook niet opportuun om zomaar ergens open ruimte in te nemen. Daarom kozen we voor een haalbare en efficiënte verbouwing. De oorspronkelijke plannen op vraag van de Chiro – de verbouwing van het materiaalkot – vulden we aan met een uitbreiding van de huidige lokalen. Dat is logisch, gezien de beperkte oppervlakte waarmee de jeugdvereniging vandaag moet werken.”


“Het meerjarenplan houdt rekening met die kosten en met de gestegen materiaalkosten. Een goede financiële huishouding is één van onze stokpaardjes. Door die nauwgezet op te volgen kunnen we nu een dergelijke verantwoorde investering aan. Alle investeringsdossiers (jeugd, natuur, dienstverlening, fietspaden) gaan onverminderd verder. Ook dat is kindvriendelijk beleid: het gaat immers om wat we achterlaten voor volgende generaties.”


Inspraak en samenwerkingsovereenkomst

Schepen van Jeugd en Participatie Saskia Beeckmans: “Alles werd en wordt doorgesproken met de betrokken partijen, in de eerste plaats met de leiding van Chiro Karreveld. We vinden vooral dat er mét onze jeugd moet gepraat worden, niet voor hen. Zij kennen hun noden immers het beste. In alle transparantie en respect pasten we de plannen daarom ook al meermaals aan. We blijven ook in gesprek met alle buurtbewoners. We zijn ervan overtuigd dat we door te praten op korte termijn oplossingen kunnen vinden voor de lange termijn.”


Bij de vernieuwde gebouwen hoort een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. “Het is een goede zaak dat het nieuwe gedeelte ook ter beschikking kan gesteld worden van andere verenigingen. Dat is ook de bedoeling van openbare gebouwen en het draagt in belangrijke mate bij aan het sociale weefsel van een hecht dorp zoals Beert. Maar ook hier staan we voor dialoog en samenwerking: voor alle nieuwe activiteiten zal er een uitgebreide afstemming zijn tussen gemeente en jeugdvereniging. Samenwerking is geen belemmering maar een verrijking.”


Toekomstvisie

Burgemeester Eddy Timmermans: “Ons verenigingsleven is onze rijkdom, het doet alle Pepingse dorpskernen bruisen. Dat willen we zoveel mogelijk ondersteunen. We zien helaas niet hoe dat kan als werkelijk alles gecentraliseerd wordt in hoofdgemeente Pepingen, zoals de oppositie telkenmale voorstelt. Of als we helemaal niets doen en alles laten verzwakken tot het verdwijnt uit Pepingen na een eventuele fusie. We moeten Pepingen juist overal sterker maken, om ooit als volwaardige partner aan tafel te zitten. Projecten hoeven niet al bij voorbaat neergesabeld te worden met halve waarheden.”


“We willen allemaal het beste voor onze jeugd, op dat vlak trekken we aan één zeel. Met polariseren omwille van politiek komen we nergens. Laat ons constructief samenwerken aan deze haalbare oplossingen, zodat er voor onze jongeren iets concreet ten goede verandert op het terrein. We hebben al gezien dat het met die samenwerking kan, een warme, leefbare, financieel gezonde en toekomstgerichte plattelandsgemeente Pepingen voor jong en oud(er).”

Volg ons op