Pepingen zit op schema voor duurzame doelstellingen

Gemeente Pepingen ondertekende in 2021 en 2022 samen met vele andere Vlaamse gemeenten het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0. Uit de rapportering blijkt dat Pepingen goed op schema zit om die doelstellingen te halen tegen 2030. “Via dit pact engageert Pepingen zich om onze plattelandsgemeente klimaatbestendig(er) te maken met haalbare acties. Die inspanningen lonen en maken een leefbare en weerbare gemeente, met een evenwicht tussen natuur, wonen en landbouw.”

Op de gemeenteraad van 23 april 2024 werd de rapportering 2023 voorgesteld van de inspanningen voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Schepen van Milieu en Landbouw Greta Cochez: “Pepingen tekende in 2020 het nieuwe Burgemeestersconvenant. Het LEKP is een leidraad waarmee we stevig inzetten op energiebesparing en CO2-reductie in onze eigen infrastructuur, maar even goed op nieuwe streefdoelen zoals vergroening, duurzame renovatie en energiegebruik, mobiliteit en waterbeheer.”

 

 

Stevige energiebesparing, CO2-reductie en verledding

“Eerst en vooral stelde het LEKP een doelstelling van 3% jaarlijkse primaire energiebesparing in de eigen gebouwen, ofwel in totaal 26,44% t.o.v. referentiejaar 2019. We zijn trots dat Pepingen een tempo aanhoudt van 4,6% jaarlijkse primaire energiebesparing en zo in totaal al 18,63% realiseerde – bijna 3/4de van de doelstelling tegen 2030. Dat gebeurde vooral door nieuwe zonnepanelen op openbare gebouwen zoals CC Heikruis en de gemeenteloods en door het vervangen van verouderde stookketels in o.a. de Chirolokalen in Beert. Ook de Pastorie in Heikruis krijgt binnenkort een energiezuinigere gasketel. De plannen voor de bib, CC Bellingen en het gemeentehuis voorzien eveneens een grondige duurzame update op vlak van energie, verwarming en isolatie. Zo zal Pepingen sneller dan voorzien klaar zijn voor de toekomst op vlak van duurzaamheid.”

 

“Tegen 2030 willen we ook de CO2-uitstoot met 40% verminderen in onze eigen gebouwen, technische infrastructuur en mobiliteit. Ook daar zitten we mooi op schema met tot nu toe 21,63% minder CO2-uitstoot. Voor zowel energiebesparing als CO2-reductie doet Pepingen het beter dan het Vlaamse gemiddelde, respectievelijk 14,49% en 17,92%.”

 

De verLEDdingsgraad van openbare verlichting was eind vorig jaar 43%. “Toen waren al zo’n 635 lichtpunten van in totaal 1.475 lichtpunten vervangen in Pepingen. Dat zijn er ondertussen nog meer, na recente vervangingen in de omgeving van Pepingen en Elingen. Zo zullen we eind dit jaar 75% verledding halen en 100% in 2025, ruim voor de deadline van 2030. Dat levert een grote energiebesparing op en ook dat is positief voor het gemeentebudget.” 

 

 

Vergroening en verduurzaming

“Pepingen is goed op weg om tegen 2030 voor elk van de 4.567 Pepingenaren minstens één boom en 0,5m haag te planten. De succesvolle groepsaankopen van streekeigen groen van de voorbije jaren en de zeer geslaagde actie met gratis fruitbomen voor Pepingse gezinnen leverden in totaal 708 nieuwe bomen op, of 15,5% van de doelstelling. Ondertussen kwamen er ook 2.300 bomen bij in het nieuwe speelbos in Bellingen, maar voor dit rapport tellen bomen in bosverband niet mee. Via de groepsaankopen werden de voorbije jaren 4.000 haagplanten of zo’n 800m haag geplant, goed voor 35% van de doelstelling. Extra natuurgroen werd ingevuld met in totaal 3.336 bodembedekkers en perkplanten verdeeld.”

 

 

“Dankzij onze samenwerking met de BENOvatiecoach van Klimaatpunt Pajottenland-Zennevallei zijn er nu zo’n 25 energiebesparende renovatietrajecten afgerond. Zo worden burgers concreet ondersteund bij hun duurzame renovaties. Daar werken we verder naar de doelstelling toe.”

 

 

 

Duurzame mobiliteit

Op vlak van duurzame mobiliteit was Pepingen in 2020 de eerste gemeente van de regio met een elektrische deelwagen. In 2021 kwam er een tweede bij. “Dat is goed om 21% van de doelstelling te behalen, maar daar stoppen we niet. Binnenkort volgt er nog een elektrische dienstwagen voor het gemeentepersoneel. Tegelijk realiseerden we in de gemeente 16 publieke en semi-publieke laadpunten, wat goed is voor 14% van de doelstelling. Ook daar kwamen dit jaar al laadpunten bij in het centrum van Beert en aan de gemeenteloods. De volgende zijn gepland in centrum Bogaarden en Elingen.”

 

 

Waterbeheer

“Waterbeheer wordt de uitdaging van de toekomst. Daar hebben we in Pepingen als eersten in de regio een hemelwater- en droogteplan voor. Er werd 1.057m² onthard de voorbije jaren, o.a. op het ingegroende kerkhof van Beert. Dat is goed voor 23,14% van de doelstelling en binnenkort komt er nog het kerkhof van Heikruis bij. Op vlak van hemelwateropvang en -buffering is de inhaalbeweging ingezet. In april werden nog 2 nieuwe regenwaterputten van 20.000 en 10.000 liter geplaatst aan de gemeenteloods en zaal De Kring in Bellingen. We werken ondertussen aan een nieuw natuurlijk bufferbekken tussen de Terheugenstraat en Trapstraat. Onze waterlopen onderhouden we grotendeels zelf. Dat er kort op de bal kan gespeeld worden, bewees dit voorjaar nog zijn nut door de beperkte wateroverlast bij hevige regenval.” 

 

“We zorgen voor betere riolering en proper water in onze beken met de eerste waterzuiveringsinstallaties in Heikruis en Bellingen en de voorbereiding van waterzuivering in Beert en Elingen. De tijdelijke hinder tijdens de werken wordt zo beperkt mogelijk gehouden, maar uiteindelijk wordt het afvalwater van 2.000 gezinnen (de helft van de Pepingenaren) gezuiverd. Met het resultaat van de werken zijn we voor tientallen jaren gerust – echt klaar voor de toekomst dus.”

 

 

Projecten in voorbereiding

“Pepingen zit mooi op schema. Samen met onze inwoners zijn we stevig aan de slag gegaan. Er ligt zeker nog werk op de plank, maar daarvoor zijn verschillende projecten in voorbereiding. Zo is het uitkijken naar nieuwe fietspaden in o.a. de Eikstraat en Molenhofstraat, waar de plannen en financiering rond zijn maar waar het wachten is op witte rook bij nutsmaatschappijen, rioolbeheerders en overheden.”

 

“Dit voortgangsrapport stemt positief. Met deze tastbare en haalbare stappen verkleinen we onze gezamenlijke milieu-impact en verbeteren we ons gemeentebudget. Door samenwerking en doordachte inspanningen gebeurt dat in evenwicht tussen milieu, natuur en landbouw. Zo streven we op langere termijn naar een leefbare en klimaatbestendige gemeente voor iedereen.” 

 

Een overzicht van de cijfers voor Pepingen:

 

Doelstellingen tegen 2030

Gerealiseerd in Pepingen (2023)

Behaald percentage van doelstelling (2023)

Vlaams gemiddelde

4.567 bomen planten

708 bomen

15,5%

6,72%

2.283,5m haag planten

800m haag

35%

15,11%

90 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties

25 energiebesparende renovaties (= 2,5 collectieve projecten)

2,25%

2,52%

9 koolstofvrije deelwagens

2

21,9%

30,86%

68 CPE laadpuntequivalenten

16 laadpunten (= 10 CPE laadpuntequivalenten)

14,6%

30,97%

4.567m² ontharding

1.057m²

23,14%

18,71%

4.567m³ extra opvang van hemelwater

30m³

0,66%

17,69%

 

Volg ons op