Pepingen pakt verkeersveiligheid aan met nieuw mobiliteitsplan

De gemeenteraad van Pepingen keurde het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente goed. Daarmee pakt het gemeentebestuur de verkeersveiligheid in de hele gemeente aan op een structurele manier. “We maken onze plattelandsgemeente verkeersveiliger en leefbaarder samen met onze inwoners, voor alle inwoners”. Het bestuur voert nog dit jaar verschillende aanpassingen uit. Er volgt een infomoment voor inwoners op donderdag 27 april 2023 in de zaal De Kring in Bellingen om 20u. Daar zal ook De Lijn een toelichting geven over het nieuwe flex-systeem dat een deel van het busvervoer zal vervangen.

Aan het Pepingse mobiliteitsplan is 2 jaar gewerkt. Schepen Saskia Beeckmans, bevoegd voor mobiliteit: “Dit mobiliteitsplan is bedoeld om de verkeersveiligheid structureel en op lange termijn aan te pakken, met tastbare en zichtbare aanpassingen in het straatbeeld. Daar wilden we onze burgers en adviesraden maximaal bij betrekken. In verschillende participatierondes kregen de centrale doelstellingen stilaan vorm, rekening houdend met alle ideeën en bezorgdheden. De bevindingen van alle proefopstellingen van verkeersveilige maatregelen die we de voorbije jaren uittesten werden ook in rekening gebracht. Het biedt bovendien een aanvulling op het regionale mobiliteitsplan.”

 

Één visie met duidelijke doelstellingen

 

“We willen Pepingen klaar maken voor de toekomst. Het mobiliteitsplan bundelt waar we naartoe willen met de lokale mobiliteit. De vijf centrale doelstellingen zijn de verbetering van infrastructuur, een inhaalbeweging voor fietsers, inzetten op veilige schoolomgevingen, consistente snelheidsregimes en stappen zetten naar meer duurzame mobiliteit.”

 

“Op donderdag 27 april 2023 in de zaal De Kring zullen we onze inwoners uitgebreid informeren over alle aspecten van het plan. De eerste aanpassingen zullen snel volgen. De belangrijkste is daarbij waarschijnlijk de uitrol van trajectcontroles. Maar ook eenvoudige aanpassingen en maatregelen zoals signalisatie op het wegdek van snelheidsregimes kunnen snel uitvoering krijgen. Grotere ingrepen en werken op langere termijn vergen natuurlijk meer middelen en werklast, maar die voorzien we in een haalbaar traject in de komende jaren. We hebben nu één duidelijk kader met onze intenties op langere termijn. Het plan wordt bovendien jaarlijks geëvalueerd en de doelstellingen worden elke drie jaar bijgestuurd indien nodig.”

 

Inhaalbeweging ingezet

 

Het mobiliteitsplan hoeft gelukkig niet van nul opgestart te worden. Een aantal maatregelen gingen al van start of heeft het gemeentebestuur al in voorbereiding. Saskia Beeckmans: “De infrastructuur werd al verbeterd en daar gaan we mee verder met onder meer de uitbouw vanverschillende Mobipunten en fietsenstallingen. De inhaalbeweging voor fietsers zetten we in met nieuwe fietspaden o.a. in de Eikstraat in Beert en de Molenhofstraat in Heikruis (de plannen daarvoor liggen klaar), met fietssuggestiestroken zoals in de Hondzochtstraat en met de invoering van fietsstraten. In de schoolomgevingen werden in het verleden al maatregelen uitgevoerd. Dat wordt verder aangevuld met fietsstraten en verbeterde voetpaden. We gaan voor duidelijk aangegeven en logische snelheidszones die o.a. met trajectcontroles worden gehandhaafd. Op vlak van duurzame mobiliteit werden al de eerste twee elektrische deelwagens in Pepingen gerealiseerd. Dat aantal willen we verder opkrikken, samen met het aantal publieke laadpalen. Verkeersarmoede trachten we via deelmobiliteit weg te werken.”

 

Snelheidsremmers en vier trajectcontroles

 

“We zetten in de hele gemeente in op het verlagen van de snelheden en het handhaven van de wettelijke snelheidslimieten. Trager verkeer is aangenamer en veiliger. Het ontmoedigt bovendien sluipverkeer. Daarom wordt in alle dorpskernen zone 30 ingevoerd en worden waar nodig snelheidsremmende maatregelen uitgerold. Denk daarbij aan verkeersremmers, asverschuivingen, extra signalisatie en sensibilisering.”

 

“Daar blijft het niet bij. De verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt structureel verbeterd door de snelheidslimieten in probleemzones te handhaven met trajectcontroles. In een eerste fase worden daarom vier trajectcontroles uitgerold in de Hondzochtstraat, Nieuwe Baan, Trapstraat en Steenweg op Bellingen. Deze zijn nog dit jaar operationeel. Deze route werd eerst gekozen om de snelheden structureel te verlagen op het drukke traject van en naar de school, de bib, de Kring, OC Terloo enz. waar weggebruikers van alle leeftijden komen en waar er geen gelegenheid is om een afgescheiden fietspad te plaatsen. Na een positieve evaluatie kunnen nog nieuwe trajecten worden toegevoegd.”

 

Voor de trajectcontroles sloot de gemeente een concessieovereenkomst met de gespecialiseerde firma TaaS (Trajectcontrole as a Service). Snelheidsovertredingen in deze zones worden gesanctioneerd met een GAS-boete. De sanctionerende ambtenaren van intercommunale Haviland staan in voor de administratieve verwerking. Saskia Beeckmans: “Het systeem boekt heel goede tot spectaculaire resultaten in onze buurgemeenten. De snelheden gaan effectief en langdurig omlaag. Het liefst zien we natuurlijk helemaal geen boetes. Pas dan is ons opzet echt geslaagd. Bovendien hebben we vanuit Pepingen ervoor geijverd dat in het hele Pajottenland dergelijke trajectcontroles kunnen uitgerold worden waardoor er een grotere pakkans ontstaat in de hele zone en de politie zich met de nieuwe mobiele camera’s kan focussen op de andere zones.”

 
Trajectcontrole in de Trapstraat in Bellingen

Volg ons op