Pepingen levert gezonde jaarrekening 2022 af

De financiële situatie van gemeente Pepingen blijft positief evolueren. Dat blijkt uit de voorstelling van de jaarrekening 2022 van gemeente en OCMW op de gemeenteraad van 27 juni 2023. Het punt werd goedgekeurd en de cijfers werden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

In 2022 ontving de gemeente Pepingen 7.237.654 euro en gaf ze 6.519.558 euro uit. Het saldo van de exploitatierekening werd voor 2022 afgesloten met een overschot van 718.096 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat voor de gemeente en het OCMW samen bedraagt 3.411.685 euro, of 1.022.933 euro meer dan geraamd.

AEF_5081_Rudi Seghers_klein
Schepen van Financiën Rudi Seghers (LVB)

Rudi Seghers, schepen van Financiën: “Het exploitatieoverschot van 2022 ligt 216.682 euro of 43% hoger dan geraamd in de meerjarenplanning 2019-2025. Dat is een goed resultaat voor een jaar dat zich vooral liet opmerken door maar liefst 5 indexsprongen en door de stijgende prijzen van energie, goederen en diensten. Dat is zichtbaar in de investeringen in de gemeentelijke ICT-omgeving en in de extra energiekosten van straatverlichting (+155%). De besparing door de lichten ’s nachts te doven is pas voelbaar vanaf 1 oktober 2022. Opvallend is nog de gedaalde kost voor afvalverwerking (-14%, nu 213.102 euro); een tastbaar gevolg van de inspanningen van alle Pepingse burgers om de (rest)afvalberg te verkleinen door bewust consumeren, thuisverwerking en correct sorteren.”

 

“Ondanks de impact op het budget blijft het globaal resultaat positief en beter dan verwacht. De uitgaven werden gematigd terwijl de inkomsten hoger lagen dan geraamd. In de verdere meerjarenplanning houden we ook rekening met die hogere lonen en materiaalkosten.”

 

Schuld blijft dalen, investeringsmarge stijgt

 

Er werden geen nieuwe leningen aangegaan in 2022. De schuldgraad van Pepingen blijft positief evolueren, van €1051/inwoner in 2020 naar 977 euro per inwoner in 2021 en nu 928 euro in 2022. Dat is 21% lager dan het Vlaamse gemiddelde en ook lager dan in onze Pajotse buurgemeenten.

 

De belangrijkste toetssteen voor Vlaamse gemeenten is de autofinancieringsmarge, ofwel wat er na betaling van alle exploitatie-uitgaven en de leninglast overblijft om te investeren. Het toont de mate waarin de gemeente nieuwe investeringen, leningen of beleidsinitiatieven zelf aankan. “In het meerjarenplan schatte Pepingen in dat die 215.131 euro zou zijn in 2022, maar in werkelijkheid bedroeg ze met 430.431 euro bijna dubbel zoveel. Dat is goed nieuws, want Pepingen creëert zo nog meer dan verwacht de nodige ruimte om verantwoord verder te investeren, zonder de toekomst financieel te bezwaren.”

 

Investeringen in lokale voorzieningen en leefbaarheid

 

In 2022 investeerde de gemeente Pepingen 721.648 euro. Dit is lager dan het geraamde bedrag, maar de voorziene investeringen gaan echter verder in deze legislatuur.

 

Gemeente Pepingen blijft verder inzetten op het verbeteren van de lokale voorzieningen en de leefbaarheid in de gemeente. In 2022 was dat vooral op vlak van milieu & natuur, klimaat & duurzaamheid, mobiliteit & verkeersveiligheid en patrimonium. Een greep uit de investeringen van 2022:

 

 • De waterzuiveringsinstallaties (KWZI) in Heikruis en Bellingen
 • De aankoop van de grond rond KWZI Bellingen voor de aanleg van een nieuw speelbos
 • Renovatie van de nieuw aangekochte noodwoning
 • Realisatie van een 2de elektrische deelwagen voor inwoners en personeel
 • Herstel en onderhoud van het uitgebreide Pepingse wegennet
 • Vervanging van oude straatverlichting en switch naar duurzame ledlampen
 • Onderhoud van bermen volgens de regels rond biodiversiteit
 • De voorbereiding van het nieuwe mobiliteitsplan en bijhorende Hoppinpunten
 • De studies en plannen voor de aanleg van nieuwe fietspaden
 • Aankoop van een linedriver
 • De ontwerpen voor de renovatie van het gemeentehuis, de bib in Bellingen en de Chirolokalen in Beert
 • De herbestemming van het sporthal-terrein naar de aanleg van padelterreinen
 • Verdere opwaardering van Pepings erfgoed: kapel Terlinden in Heikruis, de abdijkerk in Bellingen, nieuwe historische wegwijzers, actualisering van het kapellenarchief
 • De ingroening en de herwaardering van de kerkhoven in Heikruis en Beert
 • De voorbereidingen voor het hemelwater- en droogteplan en Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0
 

Meer preventie en begeleiding

De OCMW-dienstverlening en de aandacht voor welzijn en inclusie bleef in 2022 op peil in Pepingen. Rudi Seghers: “Het aantal leefloners blijft vrij laag in Pepingen maar de budgetbegeleiding en schuldbemiddeling blijft bovengemiddeld. We verhoogden de inspanningen voor preventie, begeleiding en mentaal welzijn. Zo wordt er meer en meer beroep gedaan op nieuwe diensten zoals de ondersteuning door een eerstelijnspsycholoog en bijstand van zelfstandigen in moeilijkheden via Dyzo.”

“We zetten enkele belangrijke stappen in 2022. Zo werd gestart met de renovatie van de nieuw aangekochte noodwoning in het centrum van Pepingen. Het project Zorgzame Buurten kwam op kruissnelheid samen met partnerorganisaties, verenigingen en inwoners. De gemeente trad toe tot de woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei, met het oog op de realisatie van betaalbare woningen in Pepingen en Bogaarden. We zetten in op het dichten van de digitale kloof en bereidden de uitrol voor van de DigiPlek in de bib van Bellingen en Digibanken in samenwerking met Gooik en Halle.”

“De opvang van Oekraïense vluchtelingen zorgde voor extra druk op de dagelijkse werking, maar dat is fantastisch opgevangen door onze mensen. Op financieel gebied had dit minder impact door de adequate ondersteuning van de Vlaamse en federale overheid.”

Toekomstperspectief

Rudi Seghers toont zich een tevreden schepen van Financiën: “Corona, Oekraïne, energie, grondstoffen en inflatie stelden ons in 2022 voor veel uitdagingen tegelijkertijd. Maar het is in moeilijke tijden dat een robuust beleid en een sterk financieel meerjarenplan hun waarde tonen. De gemeente ging vooruit, ving de onverwachte schokken op en blijft financieel gezond zonder belastingverhoging. Zelfs met nog meer toekomstperspectief dan verwacht. Onze burgers stabiliteit leveren en tegelijk de weerbaarheid en leefbaarheid van Pepingen verder opkrikken: op dat elan gaan we de komende jaren verder.”

Volg ons op