Eerste hemelwater- en droogteplan maakt Pepingen weerbaarder tegen gevolgen klimaatverandering

De gemeenteraad keurde op 25 april het eerste hemelwater- en droogteplan van Pepingen goed. Het werd opgemaakt in samenwerking met Fluvius, een specifieke werkgroep en de Pepingse adviesraden en het legt vast hoe de gemeente op lange termijn zal omgaan met hemelwater. Er werd een uitgebreid stappenplan ontwikkeld dat toont hoe men de huidige en toekomstige wateroverlast en verdroging per deelzone zal tegengaan.

Schepen van Milieu en Duurzaamheid Greta Cochez (LVB – Lijst van de Burger) licht toe: “Dit plan is een duidelijke leidraad voor het duurzame waterbeleid op lange termijn in de hele gemeente. Het zegt hoe en waar we concreet de gevolgen van wateroverlast en verdroging zullen aanpakken. Het maakt Pepingen een pak robuuster tegen de gevolgen van de klimaatverandering en het beschermt zo onze burgers en onze natuur.”

 

Aanpak van huidige en toekomstige knelpunten

 

De inventarisatie van knelpunten en toekomstige knelpunten startte al in juli 2020. Greta Cochez: “Dat resulteert nu in een omvangrijk rapport dat de hele gemeente opdeelt in 19 deelzones. Elke deelzone heeft nu een gedetailleerde omschrijving en een duidelijk stappenplan met de prioriteiten op korte en lange termijn.”

 

 

“Per deelzone weten we nu bv. waar de rioleringsknelpunten liggen, waar er erosiegevoeligheid is, waar er kans is op verdroging van de bodem, waar er extra infiltratie- of buffermogelijkheden zijn.  We houden rekening met de bestaande grachten en waterlopen, met de grondwaterstand, met de aanwezige en geplande infrastructuur, met de lopende ruimte- en milieuplannen op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau en met voorspellende datamodellen van o.a. VMM.”

 

“Het plan legt ook vast wie welke rol opneemt bij een eventuele crisis. Elke vijf jaar volgt er een evaluatie en bijsturing van het plan.”

Schepen van milieu en landbouw Greta Cochez bij één van de nieuwe houthakseldammen in de Plutsingenstraat, één van de maatregelen uit het nieuwe hemelwater- en droogteplan

Meer dan 100 actiepunten

 

In totaal werden meer dan 100 actiepunten opgelijst die op termijn uitgerold worden in het beleid en op het terrein. Greta Cochez: “Het gaat dan over zowel technische, beleids- als sensibiliserende maatregelen. Op beleidsvlak engageert de gemeente zich o.a. om in te zetten op ontharding en hemelwateropvang, op hergebruik en infiltratie, op extra buffercapaciteit en op verhoogde aandacht bij vergunningen. Dat is voor de eigen gebouwen, het publiek openbaar domein en toekomstige projecten, en dat zullen we ook met sensibiliseringscampagnes stimuleren bij onze inwoners.”

 

“Onze landbouwers stimuleren we nu al om samen met ons prioritair erosiemaatregelen te nemen. In de Plutsingenstraat kwam er zo recent nog een nieuwe houthakseldam. De bestaande overstromingsgebieden beschermen we maximaal. Andere technische maatregelen gaan dan bv. over de aanleg van bufferbekkens, het verdere onderhoud van onze waterlopen, aanpassen en verbreden van duikers en de aanleg van nieuwe riolering. Dat laatste zal steeds gecombineerd worden met de geplande (her)aanleg van wegenis en geplande projecten van Aquafin. Ook de aanleg van de huidige waterzuiveringsinstallaties en het aansluiten van de riolering daarop wordt in rekening gebracht.”

Regelmatig onderhoud van bermen en waterlopen is één van de technische maatregelen waar Pepingen blijft op inzetten

Geen ver-van-ons-bed-show

 

Greta Cochez: “Dit hemelwater- en droogteplan (en de uitrol ervan op het terrein) is een belangrijk streefdoel van onze LVB-beleidsploeg. Wereldwijd gaan de alarmbellen al jaren af. Voor Europa was de zomer van 2022 de heetste die ooit geregistreerd werd, met alle gevolgen vandien: kurkdroge akkers, bosbranden, smeltende gletsjers,… Tegelijk staan de beelden van de overstromingen in de Maas- en Vesdervallei van 2021 nog op ieders netvliezen gebrand. Die combinatie van waterschaarste en watersnood is al lang niet meer zeldzaam. Het toont de kracht van hemelwater en het belang om er vanuit de overheid een langetermijnbeleid rond te voeren.”

 

“Het heeft dus geen zin om daar lokaal onze ogen voor te sluiten. Integendeel, als plattelandsgemeente moeten en kunnen we juist veel doen. Het is geen ver-van-ons-bed-show meer. Ook in Pepingen moeten we onze natuur beschermen en zo de leefbaarheid bewaken voor onze burgers, gezinnen, landbouwers en ondernemers. Het sluit bovendien naadloos aan bij onze inspanningen rond bv. erosiebestrijding en onze engagementen in het Burgemeestersconvenant en het Klimaatpact.”

Samen aan de slag

 

Gemeente Pepingen stelde dit hemelwater- en droogteplan op onder begeleiding van Fluvius. In januari werd een ontwerp van het plan al toegelicht aan o.a. de landbouwraad, milieuraad, GECORO en de gemeenteraadsleden. Greta Cochez: “We willen Pepingen klaar maken voor de toekomst, samen met onze inwoners, adviesraden, verenigingen en andere actoren als Aquafin, provincie Vlaams-Brabant en VMM. Die betrokkenheid zorgt voor een breder draagvlak en een beter resultaat.”

In het kader van de Vlaamse Blue Deal moet elke gemeente uiterlijk eind 2024 zo’n plan hebben. Het is een belangrijke voorwaarde om aanspraak te maken op toekomstige subsidies voor de uitwerking van alle maatregelen. Greta Cochez: “We zijn trots dat Pepingen als één van de eerste gemeenten in de regio na Sint-Pieters-Leeuw een dergelijk uitgewerkt plan kan voorleggen, maar we kijken vooral uit naar de uitrol. Een dossier dat stof ligt te vergaren in de kast beschermt onze burgers niet. Op de vorige gemeenteraad werden overigens de nieuwe samenstellingen van de Pepingse landbouw- en milieuraden goedgekeurd. We kijken uit naar de nieuwe samenwerking. Het is nu de bedoeling om de voorgestelde maatregelen volgens prioriteit naar de gemeenteraad te brengen en nadien in alle deelzones uit te rollen op het terrein.”


Het volledige plan kan je lezen op www.pepingen.be/omgeving/hemelwater-en-droogteplan

Volg ons op