Dienstverlening en investeringen blijven op peil in Pepingen

De gemeenteraad van 19 december 2023 keurde in Pepingen de aanpassing van het meerjarenplan 2024-2026 goed. De Pepingse financiën blijven gezond en ondanks alle uitdagingen is er een positief resultaat zonder belastingverhoging. De gestegen loonkosten wegen door maar verhinderen niet dat er de komende jaren verder geïnvesteerd wordt in dienstverlening, infrastructuur, verkeersveiligheid, milieu en bruisende dorpskernen.

Rudi Seghers, schepen van financiën: “Het meerjarenplan omvat de strategische doelstellingen van dit gemeentebestuur en de financiële planning om die te halen. Het stelt ons in staat om te blijven gaan voor een zorgzame en (verkeers)veilige gemeente met een open, groen en landelijk karakter en met een bruisend verenigingsleven in elk dorp. In het licht van die ambities en van alle uitdagingen die op ons afkomen blijven de cijfers realistisch en verantwoord.”

 

Lage schuldgraad en belastingdruk

 

In deze legislatuur werd geen enkele overmatige lening aangegaan. De schuldgraad en de belastingdruk in Pepingen behoren dan ook tot de laagste van het Pajottenland. “Voor alle jaren in het meerjarenplan blijven de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd. De opgebouwde marge door voorzichtig financieel beleid ondersteunt de broodnodige investeringen in de gemeente. Een eventuele lening in 2025 of 2026 heeft geen impact op de dagelijkse werking van de gemeente. De volgende bestuursploeg krijgt zo een mooie startpositie.”

 

Nieuwe bib, kinderopvang en jeugdlokalen

 

Er staat de komende jaren nog heel wat op til in het ‘Pajottenland op zijn mooist’. “In 2024 starten de werken om van de bib in Bellingen een echte educatieve ontmoetings- en cultuurhub te maken. Leerlingen, digihelpers, verenigingen en lezers van alle leeftijden zullen er terecht kunnen in een aangename en polyvalente site die de huidige bib, een nieuwe ontvangstruimte, een vernieuwde zaal en aangename tuin omvat. Alles wordt bovendien energiezuinig, bijna energieneutraal dankzij geothermie, isolatie en zonnepanelen. Met een totaal van 2,1 miljoen euro is dit de grootste investering, waar we wel een uitgebreide, kwalitatieve en duurzame belevingsplek voor alle burgers voor in ruil krijgen. Die bovendien meer biedt en een pak goedkoper is dan het alternatief dat in 2012 op tafel lag, nl. een beperkte bib naast het gemeentehuis.”

 

“In het centrum van Pepingen start de renovatie van de Zagerij, een flinke opwaardering in het hart van onze gemeente. Bouwheer Infano vzw kreeg een omgevingsvergunning. De huidige kinderdagverblijven ’t Zonnetje en Pinokkio verhuizen van respectievelijk de kelder van het gemeentehuis en het voormalige woonhuis naar een moderne en ruime kinderopvang in de voormalige schuur. Nadien worden de gemeente- en ocmw-diensten samengebracht in het uitgebreide gemeentehuis, een project dat om logistieke redenen zal volgen op de kinderopvang. Zo wordt de financieel nadelige en ruimtelijk beperkte combinatie bib-kinderopvang-gemeentediensten (voorstel uit 2012 voor de Zagerij) definitief verlaten. Zowel bibliotheek, kinderopvang als gemeentediensten krijgen nu de nodige ruimte om elk afzonderlijk een efficiënte werking uit te bouwen.”

 

“In 2024 voorzien we de nodige budgetten voor jeugdinfrastructuur. Samen met onze grootste jeugdvereniging werd een haalbaar ontwerp uitgewerkt met subsidies voor veilige lokalen die aansluiten op het huidige gebouw.”

 

 

Milieu, verkeersveiligheid en betaalbaar wonen

 

“De voorziene investeringen in het wegennet en bermenbeheer gaan verder in 2024, met bijzondere aandacht voor de wegen- en rioleringswerken gelinkt aan de waterzuivering in Bellingen en Heikruis. Het nieuwe Speel-Loo-Bos en de (gratis) boomplantacties brachten meer dan 3.000 nieuwe bomen en struiken in Pepingen. In 2024 volgt de beplanting langs de toegangsweg naar het nieuwe speelbos. Het hemelwater- en droogteplan en bijhorende erosiebestrijding worden verder uitgerold.”

 

“Verkeersveiligheid blijft één van de speerpunten in het beleid. Het mobiliteitsplan dat dit jaar werd goedgekeurd wordt in ’24 gefaseerd uitgerold: zones 30 in de dorpskernen, fietsstraten en trajectcontrole in de Trapstraat. Het kruispunt Ninoofsesteenweg-Eikstraat wordt verkeersveiliger gemaakt met nieuwe oversteekplaatsen, een middeneiland, toegankelijke bushaltes en een Hoppinpunt. De financiering van de nieuwe fietspaden langs de Eikstraat, Huttestraat en Molenhofstraat wordt voorzien. In 2024 komen er extra laadpalen én een regionaal Hoppinpunt met deelfietsen op het gemeenteplein. De duurzame en energiezuinige verledding van onze straatverlichting zit nu op 45% en trekken we in 2024 samen met Fluvius op tot 75%.”

 

“Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen blijft op onze radar, gezien de hoge grond- en woningprijzen in Pepingen. In het meerjarenplan voorzien we de realisatie van de nieuwe projecten in Bogaarden en Pepingen, zodat ook jonge of kleine gezinnen, alleenstaanden en anderen met een band met Pepingen de kans krijgen om hier te wonen.”

 

Verenigingsleven, erfgoed en welzijn

 

“In 2024 staat het Pepingse erfgoed op de planning, met o.a. de restauratie van de authentieke grafzerken in Beert en Heikruis, het waardevolle graf d’Herbais in Pepingen en de OLV Terlinden Kapel in Heikruis. Er volgen herstellingswerken aan de kerktoren van Heikruis. Het interieur van de abdijkerk in Bellingen is bijna klaar, in 2024 volgt nog het orgel en een nieuwe kerkhofmuur. Onder begeleiding van een externe partner starten we in 2024 met onze kerkraden en inwoners het traject op voor een nieuwe toekomst voor onze kerkgebouwen.”

 

“De investeringen in het sociale weefsel en het bruisende verenigingsleven in Pepingen gaan verder met de opwaardering van de gemeentelijke zalen. Het meerjarenplan voorziet ook ondersteuning voor de niet-gemeentelijke zalen via de gebruikersvergoeding en de investeringstoelage voor ’t Zaaltje in Beert die in 2024 wordt uitgekeerd.”

 

“Door samenwerking slagen we erin om de zorg voor kwetsbare groepen te organiseren in dit dunbevolkte gebied. In 2024 gaan we verder aan de slag met de subsidie voor Zorgzame Buurten, samen met Groep Intro, Huize Terloo en woonzorgcentra Mater Dei en Vanderstokken. Het meerjarenplan voorziet de nodige middelen voor mobiel lokaal dienstencentrum.”

 

Beleid op lange termijn

 

“Ons traject van de voorbije jaren en dit laatste evenwichtige meerjarenplan geeft goed weer hoe Pepingen zal omgaan met de maatschappelijke uitdagingen en met de pijnpunten uit de bestuurskrachtanalyse. De puinhoop van de onbestuurbaarheid is bedwongen, net als de opeenvolgende corona-, energie- en inflatiecrisissen. Onze inspanningen garanderen nu een degelijke financiële huishouding en eindelijk grote stappen voorwaarts op vlak van milieu, infrastructuur, fietspaden, dienstverlening.”

 

“De eerste resultaten zijn al zichtbaar, de andere volgen sowieso de komende jaren dankzij een goede voorbereiding. Projecten vertragen wel regelmatig door het kluwen aan regels en instanties. Een betere afstemming tussen die instanties en een eenduidige visie op vlotte procedures is nodig vanuit Vlaanderen. Maar of de uitvoering nu de legislatuur overschrijdt of niet, wat telt is de meerwaarde die ze op lange termijn opleveren voor de Pepingenaren. Dat is ons doel en engagement als burgerpartij.”

Volg ons op