De LVB Verwezenlijkingen

 
 
 

Een blik terug in de tijd

 

LVB – Lijst van de Burger wil voluit gaan voor een toekomstgericht beleid. Dat kon u zelf ondervinden in ons programmaboekje. Samen willen we echt gaan voor een oprecht bestuur dat ons klaarstoomt voor de uitdagingen van de toekomst.
Net daar heeft het schoentje in het verleden wel eens gekneld. Zoals u weet heeft de Pepingse politiek geen beste beurt gemaakt de voorbije legislatuur. De nutteloze juridische procedures, de 2 jaar van georganiseerde stilstand en de stemmingmakerij maakten uiteraard geen deel uit van het toekomstplan dat LVB begin 2013 met succes uittekende voor Pepingen en al haar inwoners.
We trekken er lessen uit, maar we blijven niet hangen in het verleden. Het is eigen aan ons DNA als Lijst van de Burger om steeds vooruit te kijken en die toekomst positief en constructief te benaderen. We willen nu écht vooruit met Pepingen, samen met u.
Politiek moet immers verbinden en niet ontbinden.
Wat er ook beweerd mag worden – en die ‘alternatieve feiten’ tieren welig in deze laatste dagen - kon LVB wel degelijk een krachtdadig beleid voeren met een visie.

We verzamelden op 4 jaren voor alle Pepingenaren een mooi palmares van verwezenlijkingen waar we trots op zijn. We zetten enkele daarvan dan ook graag nog eens op een rijtje.
 

 

Heraanleg Ninoofsesteenweg

LVB - Lijst van de Burger nam het dossier van de heraanleg in handen bij de start van de legislatuur. Hoewel de uitwerking al vast lag en niet geheel paste in onze visie, stelden we ons toch constructief op en verbeterden we de plannen waar mogelijk. Zo maakten we werk van extra veiligheid, in het bijzonder aan de bocht met de Hoesnaek. Zes aangekochte snelheidsmeters maken autobestuurders bewust van hun snelheid.


Extra aandacht voor de handelaars

De werken aan de steenweg waren broodnodig, maar duurden lang. De onvermijdelijke hinder trachtten we te beperken door een intensieve opvolging – ons bestuur was aanwezig op elke werfvergadering – en maximale dialoog met de overheid en alle leveranciers. Onze aandacht ging naar onze bewoners, maar ook het lot van de lokale handelaars trokken we ons aan. 

De Middenstandsraad - ook een verwezenlijking van LVB - werkte nauw samen met het bestuur om klanten toch tot bij de handelszaken te brengen ondanks de omleidingen.
Met succes bovendien, want aan het einde van de werken waren er meer handelszaken dan bij de start!


LED-verlichting

LVB ijverde bij de heraanleg van de steenweg voor het gebruik van LED-verlichting.
Milieuvriendelijker, energiezuiniger en bovendien veiliger! Pepingen werd zo de eerste Vlaamse gemeente met deze verlichting op een gewestweg.
In de toekomst zien we dit graag in de hele gemeente Pepingen.

Eerste elektrische laadpaal

Op vraag van LVB werden in het centrum wachtleidingen gelegd voor een oplaadpunt voor elektrische wagens. Een oplaadpunt voor elektrische fietsen werd voorgeïnstalleerd. 

Door overleg kon LVB de toewijzing van 2 oplaadpunten voor wagens bekomen. Een eerste oplaadpunt werd al geïnstalleerd in centrum Pepingen. LVB wil Pepingen een trekkersrol laten opnemen voor een intergemeentelijk netwerk van laadpunten, te beginnen met oplaadpunten in elke Pepingse deelgemeente.

Acties rond zwerfvuil & sluikstorten

LVB startte de huidige acties rond zwerfvuil en sluikstorten op. Als enige gemeente in het Pajottenland wist Pepingen onder LVB-bestuur extra subsidies binnen te halen voor een coachingtraject rond zwerfvuil en sluikstorten. Zo kunnen onze Mooimakers nu voorzien worden van alle benodigdheden en ondersteuning.

Grachtenbeheer & Erosiebestrijding

Onder impuls van LVB werd het beheer van de grachten voor eigen rekening gehouden. Zo houden we zelf een vinger aan de pols, want propere grachten zijn voor iedereen van belang! 

We blikken met trots terug op de eerste infovergadering die LVB organiseerde over de erosieproblematiek als gevolg van hevige regenval. In samenwerking met onze inwoners en landbouwers werden alvast twee locaties vastgelegd om het erosieprobleem aan te pakken. In Elingen is dit reeds verwezenlijkt met een houtsnipperwand

Een prima voorbeeld ook van de dialoog en participatie waar LVB voor staat. Samen sterker!


Abdijkerk Bellingen

LVB staat voor een stevig cultuurbeleid, met alle ruimte voor initiatief. We koesteren het erfgoed op ons grondgebied. In 2013 werd daarom gestart met de restauratie van de abdijkerk van Bellingen (Onze-Lieve-Vrouw kerk). 

In 2015 werden de werken afgerond. Sindsdien is dit waardevolle culturele erfgoed in al zijn glorie hersteld. Vandaag vinden er opnieuw vieringen en concerten plaats in de kerk en is het een ideale en sfeervolle plek voor culturele activiteiten.

Sociale woningenbouw

In juli 2016 behaalde gemeente Pepingen voor het eerst het Bindend Sociaal Objectief – sinds de invoering in 2009. Dankzij de sociale inspanningen van LVB, zit de gemeente mooi op schema om de doelstellingen voor sociale huurwoningen te behalen tegen 2025. 
LVB realiseerde in beheer van het OCMW vier sociale huurwoningen in het vroegere gemeentehuis van deelgemeente Heikruis
LVB zette ook zijn schouders onder het sociaal woonproject gelinkt aan de Zagerij in het centrum, goed voor 8 sociale wooneenheden. Al in 2016 kreeg LVB van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een stedenbouwkundige vergunning en een goedgekeurd dossier voor subsidie.

 

Gezond financieel beheer

De penibele situatie waarin de Pepingse financiën zich eind 2012 bevonden is welbekend. Bij de start van de beleidsperiode in 2013 had Pepingen een negatief kasresultaat van meer dan een half miljoen euro. Het gevolg van ondoordachte bestuurlijke beslissingen en onbestaande maatregelen om ons te beschermen tegen de gevolgen van de financiële crisis op dat moment. 

Ondanks moeilijke beslissingen namen we onze verantwoordelijkheid als een goede huisvader en stippelden we een eerste financieel langetermijnplan uit voor Pepingen. Zo behoeden we volgende generaties Pepingenaren van financieel gegoochel. Pepingen kreeg opnieuw financiële ruimte voor nieuwe en nuttige projecten. Het negatieve resultaat werd omgezet in een ongezien overschot van 1 miljoen euro

Dit langetermijnplan werd alweer creatief aangepast de voorbije twee jaar. Dat de Pepingenaar gepaaid wordt met slechts een minieme belastingverlaging, bewijst dat de financiële inspanning nodig blijft. blijft LVB – Lijst van de Burger pleiten voor een verantwoord beleid dat voorbijgaat aan prestigeprojecten, maar de focus legt op structurele verbetering van de hele gemeente.

Waterzuivering

LVB pakte de achterstand van Pepingen op vlak van waterzuivering aan. Propere beken zijn immers in ieders belang. Door het vastleggen van de locaties voor 2 kleine installaties in Heikruis en Pepingen, in overleg met buurtbewoners, zou de gemeente eindelijk voldoen aan de verplichte norm. De eerste locatie in Heikruis werd ondertussen ook goedgekeurd op de gemeenteraad. Om de tweede locatie in Bellingen te realiseren, pleit LVB voor dialoog met alle betrokkenen op basis van juiste informatie over de waterzuivering en de beperkte impact ervan op de omgeving.

 

Gezonde lucht

Als eerste gemeente in West-Brabant, verleende Pepingen zijn medewerking aan een onderzoek naar onze luchtkwaliteit. Via aardbeiplantjes als meetstation bij tientallen betrokken Pepingenaren werd de hoeveelheid fijn stof gemeten. Resultaten die een belangrijke leidraad kunnen worden voor het gemeentelijke milieubeleid.

 

Bloemenakkers

Onder impuls van LVB werd een massa bloemenzaad verdeelt onde Pepingenaren. Ook landbouwers konden we overtuigen om her en der een bloemenrand in te zaaien. Niet alleen een verfraaiing van het landschap, maar ook een welkome meerwaarde voor onze biodiversiteit en de bijenpopulaties.

  

Uitbouw geboorteboomgaard

In samenwerking met Pro Natura werden 5 natuur-infoborden ontwikkeld die bezoekers informeren over alle elementen in de geboorteboomgaard en hoe die de biodiversiteit ten goede komen

 

Haalbaar alternatief voor de Zagerij

Een heikel punt in de uitbouw van De Zagerij in het centrum was de financiering. LVB slaagde er in om dit dossier te deblokkeren, door samen met gemeente, OCMW en Infano vzw een publiek-private samenwerking op te zetten. Hiermee zou er een kinderopvang van ongeveer 350m² mogelijk worden, wat ruimte biedt aan zo’n 18 kindjes. Deze overeenkomst werd de voorbije 2 jaar jammer genoeg volledig teruggedraaid en vervangen door een financieel nadeligere versie. Het hele gebouw gaat naar Infano vzw en gemeente Pepingen zal enkele ruimten terughuren voor 6.000 euro per maand, voor een periode van 25 jaar. Hiervoor ging gemeente Pepingen nieuwe leningen aan. Na afloop van die termijn blijft Infano vzw eigenaar van het gebouw. Bijzonder nadelig, zeker voor onze komende generaties Pepingenaren.

Sporthal Pepingen

De plannen voor een sporthal in Pepingen werden door LVB zo snel mogelijk aangepast. Het voorziene gebouw was immers veel te groot gepland voor het voorziene perceel. Dit perceel lag bovendien in een lager, moerassig gedeelte. LVB slaagde er in om een volledig nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te stellen in overleg met alle betrokkenen. De verhouding gebouw-perceel is in orde, er zijn voldoende parkeermogelijkheden en er worden groenbuffers voorzien. LVB wil met deze plannen verder gaan, om deze oude droom om te zetten in werkelijkheid.

Spooroverwegen Bellingen-Beert

De geruchten gaan al langer de ronde dat Infrabel de overwegen in Beert & Bellingen wil sluiten. LVB vatte de koe bij de horens en kon met Infrabel, buurtbewoners en grondeigenaars een eerste voorstel uitwerken. Infrabel zou de overwegen vervangen door een tunnel met 2 rijvakken en fietspaden, een voetgangersbrug en een brug om de overweg in Beert op te vangen. Dit dossier werd voorlopig niet opgevolgd, maar LVB kijkt er naar uit om deze plannen nieuw leven in te blazen!

Eerlijke politiek

Lijst van de Burger heeft al een rijk gevuld palmares van burgerparticipatie en inspraak. Met onze Grote Pepingse Enquêtes in 2012 en 2017, en de verschillende burgercafés vorig jaar konden we al kennis maken met uw pracht van een gedacht. Daarin horen we de gekende kwalen van onze gemeente, maar zeker ook dat onze inwoners opnieuw integere en eerlijke politici willen. Geen voorakkoorden, achterkamertjes of overlopen – en daar willen we duidelijk voor uitkomen. 

Pepingen verdient een degelijke en eerlijke politiek waarin de inwoners opnieuw centraal staan!

350!

Voor wie nog twijfelde aan de inzet van de LVB-ploeg, geven we een cijfer: 350

Dat is het aantal agendapunten dat LVB voorstelde tussen 2015 en 2017 om Pepingen vooruit te helpen, ondanks de georganiseerde onbestuurbaarheid. Geen enkel punt kon op bijval rekenen van de nieuwe meerderheid, maar toch bleven we gaan voor een positief Pepingen met toekomst. We blijven staan achter onze oprechte keuzes, hoe die ook vertaald worden. Voor LVB zal algemeen belang altijd primeren op partijbelang. 

Met LVB zijn we trots op de verantwoordelijkheid die we namen. Door oprechte keuzes kunnen we onze dorpsgenoten recht in de ogen kijken.

LVB blikt terug op een periode waarin het soms moeilijk werken was. Toch kunnen wij nog steeds onze dorpsgenoten recht in de ogen kijken met onze mooie verwezenlijkingen. 

Nu is het tijd om vooruit te gaan! Het verleden laten we achter ons en we gaan voluit voor verandering en een betere politiek in een betere gemeente!

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen