(VERKEERS)VEILIGHEID

 

Met de fiets in Pepingen

In onze toekomstvisie is Pepingen een veilige en fietsvriendelijke gemeente. Een cruciaal element daarin is dat we alle dorpskernen met elkaar verbinden met degelijke en aaneensluitende fietspaden.
Het mee door LVB goedgekeurde Fietspadenplan 2024 is een stap in de goede richting.

De aanleg van fietspaden is een werk van lange adem. Wij willen de prioriteit leggen bij de kritieke zones aan de dorpskernen waar het verkeer dicht bij de zwakke weggebruiker passeert.

In andere gevallen verhogen we in tussentijd de fietsveiligheid door slimme, tijdelijke maatregelen. We denken daarbij aan fietssuggestiestroken, snelheidsbeperkende maatregelen en beter onderhouden trage wegen.

Veilig voor alle weggebruikers

Pepingen verdient een vlotte en veilige verkeersdoorstroming. Dat begint bij een doordachte langetermijnvisie op mobiliteit en een degelijk mobiliteitsplan. Pepingen is echter geen eiland, ook de ingrepen van buurgemeenten hebben hun impact. LVB wil de voortrekker zijn van intergemeentelijk overleg waarin we op zoek gaan naar structurele oplossingen voor sluipverkeer, hinder bij wegenwerken en verkeersoverlast.

Op korte termijn willen we ook stappen ondernemen om de veiligheid op kritieke punten onmiddellijk te verhogen. Kleine ingrepen zoals het plaatsen van snelheidsremmers bewezen al hun nut, zeker in afwachting van meer permanente oplossingen. De focus moet liggen op slimme maatregelen – we vermijden absurde oplossingen zoals slecht ontworpen verkeerskussens. We horen duidelijk bij onze burgers dat dit gepaard moet gaan met een degelijk onderhoud en beheer van onze wegen.

Bij de herinrichting van straten houden we rekening met alle weggebruikers, ook voetgangers. De Eikstraat in Beert is zo’n voorbeeld van een straat die veiliger moet worden voor alle weggebruikers en daar willen we prioriteit van maken. Daarnaast zijn ook de Molenstraat in Bogaarden, de Molenhofstraat in Heikruis en de Hondzochtstraat in Bellingen toe aan een volledige of gedeeltelijke vernieuwing.

Infrabel is vastberaden om systematisch over- wegen te sluiten. Als de overwegen in Beert en Bellingen noodgedwongen gesloten worden, blijft voor LVB een tunnel de beste oplossing.
Bovendien zullen we dan aan Infrabel voorstellen om van de gelegen- heid gebruik te maken om in de wijde omgeving fiets- en voetgangers- vriendelijke ingrepen uit te voeren.

Samenwerking tussen Pepingen en politiezone Pajottenland

Het aantal inbraken is in Pepingen de laatste jaren gedaald. Toch zien we dat criminele feiten zich makkelijk van Brussel verplaatsen naar de Vlaamse rand. Criminaliteit stopt immers niet aan de gemeentegrenzen. De politiezone lanceerde reeds een heus cameraplan voor het Pajottenland. Voor Pepingen kwam dit neer op een trajectcontrole in het centrum van de gemeente en een nummerplaatherkenning in de Hondzochtstraat.

 • Snelheid in het verkeer blijft een aandachtspunt. Trajectcontrole zet aan tot trager rijden en draagt dus positief bij aan de verkeersveiligheid.
 • Uit analyse van de politiezone blijkt dat de grens met Halle en vooral de Hondzochtstraat nu al populaire vluchtroutes zijn voor mensen met minder goede bedoelingen. Met de zogenaamde ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen scannen, vergroten we de pakkans en zorgen we tevens voor een ontradingseffect.

LVB – Lijst van de Burger wil zo snel mogelijk de middelen voorzien om te kunnen toetreden tot het cameraplan van de Politiezone Pajottenland.

 

De voorstellen van LVB:

 • Toetreding tot cameraplan van politiezone Pajottenland
 • Concreet veiligheidsplan uitwerken, geen losse maatregelen
 • Actief oprichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s) en uitwerken van een BIN-charter
 • Overlast zoals sluikstorten en zwerfvuil beter bestrijden met een intergemeentelijke actieplan en mobiele camera’s
 • Nauwere samenwerking met politiezone Pajottenland
 • Inzetten op sterk sociaal weefsel binnen gemeente

 • Een meerjarenvisie op mobiliteit, met vooraf inspraak van Pepingse burgers
 • Meer burgerparticipatie in de vorm van dialoog voor, tijdens en na grote wegenwerken in onze gemeente
 • Alle Pepingse dorpskernen met elkaar verbinden via veilige wegen én fietspaden
 • Fietspaden waar mogelijk fysiek scheiden van de rijwegen
 • Meer fietsroutes via beter onderhouden bestaande, trage wandelwegen
 • Geen ruilverkavelingswegen als makkelijk alternatief voor volwaardige fietspaden
 • Investeringen in verkeersveiligheid door o.a. trajectcontrole in centrum Pepingen (toetreding tot cameraplan politiezone Pajottenland)
 • Snelheidsbeperkende maatregelen zonder absurde toestanden
  • Hondzochtstraat opnieuw aanpakken
  • Verkeersgeleider in het centrum van Elingen veiliger maken
  • Voorrangsregels instellen op de Steenweg op Elingen
  • Kruispunt Ninoofsesteenweg-Steenweg op Elingen toegankelijker maken
  • ...
 • Continue investeringen in onderhoud van wegen, fietspaden, wandelwegen, degelijke uitwijkstroken – niet enkel in verkiezingsjaren
 • Transparantie over onteigeningen en respect voor de wettelijke procedures – geen cliëntelisme
 • Blijven ijveren voor meer en beter openbaar vervoer
 • Activering en promotie van de Pepingse ‘minder mobielen centrale’ als alternatief vervoersmiddel

 

 

Meer info? 

In ons Pracht van een Gedacht zette we reeds onze concrete voorstellen uiteen voor

 

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen