Het mag duidelijk zijn: de gemeente Pepingen is niet structureel onbestuurbaar !

09-03-2016 20:24

De procedure tot structurele onbestuurbaarheid zoals voorzien in artikel 47 bis van het gemeentedecreet dient opgevat te worden als een uitzonderlijke procedure die met de grootst mogelijke onzichtbaarheid dient te worden toegepast. Van een structurele onbestuurbaarheid kan alleen maar sprake zijn wanneer de praktijk aantoont dat het bestuur van de gemeente gedurig, duurzaam, onmogelijk blijkt, stokt, op zwaarwichtige punten spaak loopt. Het reduceren van de procedure tot een loutere vaststelling door de gemeenteraad dat de gemeenteraad al dan niet nog vertrouwen heeft in het College van Burgemeester en Schepenen, gaat in tegen de bedoeling van de decreetgever. Evenmin biedt de procedure antwoord op situaties van zogenaamde overloperij of dissidentie van één of meerdere schepenen.

In de beslissing die heden voorligt wordt gesteld dat schepen Lacres niet langer de beleidsvisie van het college van burgemeester en schepen zou onderschrijven en dat er tussen genoemde schepen en de overige leden van het College van Burgemeester en Schepenen een vertrouwensbreuk zou zijn ontstaan. In casu kan alleen maar worden vastgesteld dat het schepencollege steeds collegiaal beslissingen heeft genomen en dat schepen Lacres deelachtig was geweest aan deze beslissingen. In ieder geval dient opgemerkt, en dit is het belangrijkste indien er over onbestuurbaarheid wordt gesproken, dat al de in de punten die ter staving van de vermeende vertrouwensbreuk in de voorliggende beslissing worden aangehaald niet in het minst blijk geven van het feit dat de gemeente Pepingen niet bestuurd werd of niet langer bestuurd zou kunnen worden.

Het feit dat een schepen, zelfs al zit deze op de spreekwoordelijke "wip", het college waarvan hij deel uitmaakt niet overal meer in steunt, brengt niet inherent het totaal mank lopen van de gemeente met zich mee.

Een schepen die zijn taken niet vervult of wenst te vervullen, een schepen die openlijk lasterlijke aantijgingen formuleert ten aanzien van leden van het schepencollege of van deze raad, maakt zich schuldig aan tuchtrechtelijke vergrijpen. Dit laatste leidt op zich echter niet tot de onbestuurheid van de gemeente.

Het mag duidelijk zijn: de gemeente Pepingen is niet structureel onbestuurbaar. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat het schepencollege op minder dan twee maanden nadat het vorige voorstel van budget voor het jaar 2016 door deze raad werd afgekeurd, een nieuw budget aan deze raad kan voorleggen, dit na een nauwe samenwerking met de professionele administratie van deze gemeente.

 

Opnieuw heeft het schepencollege er alles aan gedaan opdat het budget voor dit jaar een volledige vertaling zou zijn van alle beslissingen die deze raad in het verleden heeft genomen.

 

Heden stellen wij vast dat, ondanks ons toegevoegde agendapunt om de behandeling van de vermeende structurele onbestuurbaarheid te verdagen naar de zitting waar ook het nieuwe budget zou besproken worden, sommige leden van deze raad zo uit zijn op postjes dat zij het belang van deze gemeente daarvoor liever aan de kant schuiven.

 

Het belang van deze gemeente en het goed bestuur ervan vereisen immers dat deze raad zich met kennis van zaken kan uitspreken over het door het schepencollege voorgestelde budget voor het jaar 2016. Hieruit blijkt immers of uitvoering wordt gegeven aan de beslissingen van deze raad. In het hier behandelde voorstel van beslissing wordt gesteld dat dit laatste niet het geval zou zijn. Eén en ander wordt echter niet nader gemotiveerd. Ik wil er hier duidelijk op wijzen dat het schepencollege wel degelijk te allen tijde uitvoering heeft gegeven aan alle gemeenteraadsbesluiten.

 

Het besluit van het bovenstaande is duidelijk. Voor sommige leden van deze raad is de lokroep van de mandaten groot.Voor hen is het beter de gemeente met voorlopige twaalfden te doen besturen, dan het debat over het voorgestelde budget te voeren. Op die manier creëren zij immers argumenten om te kunnen veinzen dat deze gemeente onbestuurbaar zou zijn. Zij verklaarden dit zelfs op de gemeenteraad van januari jongstleden.

Op heden kan echter niet besloten worden tot die structurele onbestuurbaarheid. Niet alleen bleven het schepencollege en de gemeenteraad steeds beslissingen nemen, op heden ligt ook – na minder dan twee maanden – een nieuw voorstel van budget voor het jaar 2016 klaar dat wel degelijk rekening houdt met alle beslissingen van deze raad.

De enige echte vraag die heden aan de orde is, is die of CD&V werkelijk alles wil doen om terug de postjes in handen te krijgen. Wil CD&V het bestuur van deze gemeente werkelijk gedurende maanden plat leggen opdat de structurele onbestuurbaarheid bewezen zou kunnen worden, of kan CD&V alsnog constructief aan politiek doen in deze gemeente?

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen