Herklassering van waterlopen

01-09-2014 23:04

.

“Wat we zelf doen, doen we beter.” Een tot treurens toe herhaalde uitspraak van een vooraanstaand CD&V er, nl. voormalig minister president Peeters .Dit indachtig zijnde heeft het college van Burgemeester en Schepenen, na consultatie van de landbouw- en  milieuadviesraad, die vaststelden  dat er geen klachten waren over de ruiming van de waterlopen, beslist om zijn verantwoordelijk niet te ontlopen inzake het onderhoud van de gemeentelijke waterlopen.  Het was veel gemakkelijker geweest om zoals de meeste gemeenten de verantwoordelijkheid over te dragen aan een hogere instantie, voorlopig de provincie en dan wanneer er zich waterproblemen zouden voordoen de paraplu te openen en te verwijzen naar die hogere instantie.

De wet betreffende de  onbevaarbare waterlopen dateert van 18 december 1967. Is de waterellende sedertdien opgelost of minstens verminderd? Een eerder retorische vraag, maar het antwoord is NEEN. Ook de aanpassingen aan deze wet zullen niets aan deze toestand verhelpen, alleen werken op het terrein volgens een praktisch stramien kunnen soelaas brengen.

De wet voorziet dat een strook van 5m ten allen tijde moet beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de geplande werkzaamhedenmaar voorziet ook dat vreemde voorwerpen die uit de waterloop opgehaald worden, meestal van hogerop door de stroming meegesleept, op deze strook kunnen achtergelaten worden. Wanneer privaat-domein moet gebruikt worden om werken uit te voeren moeten hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt en hoeven weideafsluitingen niet doorgeknipt te worden en aldus achtergelaten met alle gevolgen vandien.

Wat het financiële plaatje betreft, als het huidig bestuur de werkwijze van de voorbije legislatuur toepast zal het kostenplaatje zeer beperkt zijn voor de beken, weinig actie ondernemen kost ook weinig geld. Het huidig bestuur heeft het voorbije jaar al een inhaalbeweging gedaan en zal ook in de toekomst preventief werken en indien nodig snel op ontstane problemen inspelen. Anderzijds, het door Andre Deroubaix vermelde bedrag van 46.169€ is niet alleen bestemd om beken te ruimen, dit bedrag is voor het overgrote deel nodig voor het onderhoud van de grachten langsheen de door de gemeente beheerde straten.

Greta Cochez

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen