Eis van CD&V tot nieuwe samenstelling van College Burgemeester en Schepenen Pepingen afgewezen

28-04-2016 11:53

 

 

Op de gemeenteraad van 21.01.2016 eisten  de CD&V en dissidente schepen Peter Lacres, dat er een nieuw schepencollege zou samengesteld worden met een “ evenredige participatie , rekening houdend met de bestaande verhoudingen in de gemeenteraad “.

CD&V eiste 2 schepenmandaten op en dat er een nieuw bestuursakkoord moest komen tegen 15.02.2016.

Dit werd op de gemeenteraad goedgekeurd, meerderheid tegen minderheid.

Hiertegen werd door LvB klacht ingediend bij de gouverneur.  

Met een beslissing van de gouverneur van 22.03.2016  werd deze gemeenteraadsbeslissing geschorst.   De eis tot nieuwe samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen werd afgewezen daar de gemeenteraad hiervoor niet bevoegd is. 

Zie hier het besluit van de gouverneur :
 

Vlaamse overheid

Besluit van de gouverneur houdende schorsing van de beslissing van de gemeenteraad van Pepingen van 21 januari 2016 betreffende de bespreking van de politieke toestand in Pepingen waarbij de gemeenteraad beslist dat er een evenredige participatie moet zijn

in het schepencollegerekening houdend met de bestaande verhoudingen in de gemeenteraad en dat de gemeenteraad tot een nieuw bestuursakkoord moet komen tegen 15 februari 2016.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Bevoegdheid

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 255 en 256.

Feitelijke context

De LVB-fractie te Pepingen diende op 22 januari 2016 een klacht in tegen de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2016 betreffende de bespreking van de politieke toestand in Pepingen waarbij de gemeenteraad beslist heeft dat er een evenredige participatie moet zijn in het schepencollege rekening houdend met de bestaande verhoudingen in de gemeenteraad en dat de gemeenteraad tot een nieuw bestuursakkoord moet komen tegen 15 februari 2016.

Op 4 februari 2016 verzocht de gouverneur via aangetekende brief de bestreden beslissing aan hem te bezorgen. Op 10 februari 2016 verzond de gemeente de bestreden beslissing aan de gouverneur.

Juridisch kader

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 47: "De schepenen worden, behoudens de toepassing van artikel 45Sl derde lid, 4563 tweede lid 47bis, 49 en 50 verkozen voor een periode van zes jaar. "

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 47 bis.

Verantwoording

Het feit dat de politieke toestand in Pepingen gewijzigd is en daarmee ook de verhoudingen binnen de gemeenteraad, geeft de gemeenteraad niet de bevoegdheid om een beslissing te nemen waarbij de samenstelling van het college moet worden gewijzigd. Artikel 47 van het Gemeentedecreet bepaalt duidelijk dat de schepenen voor een periode van zes jaar worden verkozen. Schepenen kunnen wel vrijwillig ontslag nemen, maar de gemeenteraad is niet bevoegd om hieromtrent een andere beslissing te nemen. Dergelijke beSISSing in strijd met artikel 47 van het Gemeentedecreet.

De enige uitzondering waarbij men kan afwijken van het principe dat schepenen voor een periode van zes jaar in functie blijven wordt voorzien in artikel 47 bis van het Gemeentedecreet. De gemeenteraad kan bij volstrekte meerderheid van stemmen, de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vaststellen en de Vlaamse Regering hiervan op de hoogte brengen. Wanneer vervolgens de bemiddelingsopdracht van de gouverneur mislukt, voorziet artikel 47 bis van het Gemeentedecreet dat de minister de gemeenteraad hiervan op de hoogte brengt en dan kan de gemeenteraad de procedure starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad kan dus enkel met toepassing van artikel 47 bis van het Gemeentedecreet de samenstelling van het college wijzigen. Elke andere beslissing van de gemeenteraad die de samenstelling van het college wenst te veranderen is in strijd met artikel 47 van het Gemeentedecreet.

BESLUIT:

Enig artikel. De beslissing van de gemeenteraad van Pepingen van 21 januari 2016 betreffende de bespreking van de politieke toestand in Pepingen waarbij de gemeenteraad beslist heeft dat er een evenredige participatie moet zijn in het schepencollege rekening houdend met de bestaande verhoudingen in de gemeenteraad en dat de gemeenteraad tot een nieuw bestuursakkoord moet komen tegen 15 februari 2016, wordt in zijn uitvoering geschorst.

Overeenkomstig artikel 256 van het Gemeentedecreet kan de gemeenteoverheid het geschorste besluit intrekken gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen binnen een termijn van 60 dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het schorsingsbesluit.

De gemeenteoverheid die het geschorste besluit intrekt brengt de provinciegouverneur daarvan in kennis.

Als de gemeenteoverheid het geschorste besluit gemotiveerd rechtvaardigt of aanpast beschikt de Vlaamse Regering over dertig dagen om alsnog tot vernietiging over te gaan. Deze termijn gaat in op de derde dag die volgt op de dag van de verzending van de rechtvaardigingsbeslissing

Als binnen de in het eerste lid bedoelde termijn geen besluit aan de Vlaamse Regering wordt verzonden wordt het besluit waarvan de uitvoering is geschorst geacht nooit te hebben bestaan.

Leuven, 0.2 -03- 2016

Lodewijk DE WITTE

 

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen