BUDGET 2016

21-01-2016 09:28

De uitgestoken hand van de CD&V en Peter Lacres dient niet om een evenwichtig budget  te verkrijgen maar enkel om postjes te pakken . Ze eisen 2 schepenambten vooraleer er ook maar over iets kan gepraat worden. De LVB-NVA fracties zijn niet van plan om zich op deze manier onder druk te laten zetten , wij blijven echter bereid om over het budget en beleid te praten.

 

Er werd door de Cd&V – Sp.a fractie gevraagd een aantal wijzingen in  het budget  aan te brengen.

Hierop werd door LvB –fracie en N- va  fractie in gegaan.  Bovendien forceerden zij via een aantal gemeenteraadsbeslissingen een aantal belangrijke ingrepen in het budget.

Er werd dus  een budget opgesteld dat rekening houdt met de opmerkingen/bemerkingen van de CD&V-Spa fractie.

Het budget 2016  zoals het vandaag ter tafel ligt heeft zware gevolgen voor de gemeente enkel en alleen omdat CD&V en Peter Lacres  besparen tot in het absurde om het project van de zagerij te kunnen verwezenlijken.  Ondanks deze besparingen blijven we met een negatieve financieringsmarge van 54.000 achter. Het budget in deze vorm kan dus niet goedgekeurd worden.

LVB en NVA wensen het volgende  opnieuw duidelijk te stellen:

1. LVB en NVA  wensen nogmaals te herhalen  gekant te zijn tegen een  verhuis van de bibliotheek van Bellingen naar Pepingen .  De bibliotheek in Bellingen heeft nog vele mogelijkheden  en wij blijven ons aansluiten  bij  de wijze woorden die schepen Lacres in de aanloop  naar de gemeenteraadsverkiezingen uitsprak : de  bibliotheek in Bellingen is een  referentievoorbeeld van een goede bibliotheek.   Mits een aantal gerichte investeringen op de huidige site in Bellingen  kan dit kwaliteitslabel behouden blijven

2. LVB en NVA blijft voorstander van een project Zagerij , doch met een aangepaste invulling en aangepaste timing. Uit het budget  ( met lening voor de Zagerij en “besparingen”) blijkt duidelijk dat het project Zagerij zoals voorgesteld door CD&Vspa en schepen  Lacres niet mogelijk is en dat deze investering , zelfs met zware besparingen doorgevoerd door CD&V-Spa  , resulteerde in een negatieve autofinancieringsmarge. Uit de nota en de tabel van  het consultingbureau  van Q&A  blijkt dat de financiering van “De Zagerij “   veel te zwaar doorweeg op het budget 2016.

Het project Zagerij even 'on hold' zetten omdat onze financiële toestand deze vandaag niet toelaat, heeft het voordeel dat we deze periode kunnen benutten om verder goed na te denken over hoe het project kan ingevuld worden over de partijgrenzen heen en hoe we rekening kunnen houden met alle kosten van het project zoals onderhoudskosten, meerwerken, financieringswijze enz..

3. LVB en NVA blijven voorstander van de bouw van een sporthal. Hiervoor  worden alle nodige voorbereidingen getroffen. De budgetten die hiervoor nodig zijn, werden ingeschreven. Ook hier zal het  weliswaar nodig zijn inventief te zijn ( PPS,..)

4. LVB en NVA betreuren de zware besparingen die CD&V-Spa, samen met schepen Lacres, wensen door te voeren op het gebied van personeel.  Hierdoor is de gemeente niet meer in staat haar kerntaken te vervullen en komt op termijn  ook de logistieke ondersteuning van de verenigingen in het gedrang.  Door het niet invullen van de functie van sportfunctionaris dreigen nuttige acties die reeds jaren hun waarde bewijzen,  teloor te gaan wegens gebrek aan mankracht om ze voor te bereiden en uit te voeren.

5.  De onderhoudswerken die aan de wegen werden uitgevoerd zijn geen overbodige luxe . Het wegennet verkeerde immers in slechte staat en de veiligheid van alle gebruikers ( voetgangers, fietsers, wagens,..) kwam in gevaar. De werken aan de N28  en de daaraan verbonden omleidingen hebben onze wegen zwaar belast . Ook hier zullen investeringen nodig zijn.

6. LVB en NVA dringen aan op het verder aanhouden van de prioritaire en overige doelstellingen zoals ze werden opgenomen in de oorspronkelijke strategische nota .

7. Gemeenten moeten hun budget beheren als een goede huisvader.Sedert de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus moeten ze zwart op wit bewijzen dat ze alle investeringen kunnen financieren en dat ze voldoende middelen hebben om de leningen af te betalen. De autofinancieringsmarge moet in 2019 positief zijn. Meer nog  : het is niet toegalaten een  meerjarenplan in te dienen met een negatieve autofinancieringsmarge in 2019.

8 . LVB en NVA verzoeken Cd&V-Spa en schepen Lacres om budgettaire realiteitszin na te streven .

Het in 2016 kost wat kost willen opstarten van een groot project als de zagerij ( raming van 1.900.000 euro) en dit koppelen aan ontvangsten waarvan men nog niet zeker is (containerpark) en geen rekening houden met uitgaven die men zal moeten doen (bvb herstellingswerken van wegen rond N28, meerwerken N28, pensioenfonds), houdt grote financiële risico’s in. LVB en NVA stellen dan ook voor om 2016 te gebruiken als het jaar van de  financiële analyse. Pas na deze analyse kunnen de “grote”  investeringen eventueel ingeschreven worden.

9. Om uit de impasse te geraken , stellen LVB en NVA voor om in een eerste fase geen uitgaven  te voorzien voor de bouw van de zagerij ( wel studiekosten) en rekening te houden met de noodzakelijke uitgaven voor het  herstel van een aantal wegen na het einde van de werken aan de N28 .

Wanneer nu de “investering“ van de Zagerij voorlopig  uit het budget wordt gehaald , en de studiekosten behouden blijven, dan heeft men wel een positief budget en kan er gewerkt worden.

Dit voorstel werd op de zitting van de gemeenteraad aan CD&V en Peter Lacres voorgelegd, maar zij weigerden hier op in te gaan.

LvB en Nva zijn bereid om over het budget in gesprek te gaan  en een constructieve oplossing te zoeken in het belang van alle Pepingenaren.

Terug

Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen