Als enige politieke fractie in Pepingen gingen we met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten werd geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in 11 concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Elke week stellen we een beleidsprioriteit voor met een ‘pracht van een gedacht’. Geen grote verkiezingsthema’s of dure prestige projecten, maar concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

 

Week 3:
Mobiliteit in Pepingen

 

Bijna 1 op 4 Pepingenaren schuift Mobiliteit
als prioriteit naar voor in de Grote Pepingse Enquête

 

Mobiliteit is een alomvattend en heikel thema. In Pracht van een Gedacht richten we ons deze week op drie meer concrete punten van het mobiliteitsbeleid: fietsveiligheid, wegenbeheer en openbaar vervoer.

Met de fiets in Pepingen

In onze toekomstvisie wordt Pepingen een fietsvriendelijke gemeente. Daarom willen we alle Pepingse dorpskernen veilig met elkaar verbinden voor zowel fietsers, voetgangers als automobilisten. Daarbij zien we liefst volledige fietspaden die niet abrupt stoppen, maar doorlopen tot in de dorpskernen. Het spreekt voor zich dat dit wel een werk van lange adem en diepe zakken is, maar op vlak van verkeersveiligheid durven we ambitieus zijn. Op korte termijn kunnen we echter ook op een financieel verantwoordelijke manier een-en-ander verwezenlijken. Zo moeten bestaande fietspaden onderhouden worden en kunnen fietssuggestiestroken waar nodig nu al de veiligheid verhogen, veelal in afwachting van volwaardige fietspaden. Want laat ons duidelijk zijn: een fietssuggestiestrook kan je zeker niet vergelijken met een fietspad!

Fietsverkeer willen we waar mogelijk leiden via kleinere, bestaande wandelwegen. Deze wegen liggen weg van het doorgaand autoverkeer en kunnen vaak met beperkte investeringen gerealiseerd worden. Ze verkorten de reistijd voor de fietser en verhogen het veiligheidsgevoel. Met een kleine verlenging kan het onvolledige fietspad Bogaarden-Pepingen nu al richting Halle ontsloten worden via een wandelweg van de Hoesnaek naar de Vroembos en Kerkstraat, en richting Ninove via de Brugstraat. Op deze manier willen we ook de ruilverkavelingswegen ontzien, die door het huidige bestuur te vaak als makkelijk alternatief voor fietsers opgeworpen worden. Deze wegen moeten uiteraard toegankelijk blijven voor alle weggebruikers, maar zijn in eerste instantie broodnodige verbindingswegen voor onze landbouwers en loonwerkers. Fietsers door onaangepaste fietsinfrastructuur verplichten deze routes te nemen creëert onveilige situaties, daar mag een gemeentebestuur niet blind voor blijven. Zo wil Lijst van de Burger de dorpskernen van Bogaarden en Heikruis niet zomaar via de Groenstraat met elkaar verbinden, maar wel via een volwaardig fietspad langs de Molenstraat en de Molenhofstraat. Onze fietsers, wandelaars én onze landbouwers verdienen deze volwaardige, veilige fietspaden. Op het hele Pepingse wegennet blijven we pleiten voor hoffelijkheid en wederzijds begrip tussen alle weggebruikers – fietsers én landbouwers.

Beperking van snelheid op een overzichtelijk wegennet, dat is de basis van verkeersveiligheid. Daarom willen we met LVB – Lijst van de Burger de fietsveiligheid in Pepingen verbeteren door toe te treden tot het cameraplan van politiezone Pajottenland (zie ook vorig actiepunt ‘Veiligheid in Pepingen’). Naar het voorbeeld van verschillende buurgemeenten zet een trajectcontrole in het centrum van Pepingen aan tot trager rijden, wat de algemene verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verhoogt in het hart van onze gemeente.

Openbaar vervoer

Plattelandsgemeenten zijn veelal de dupe van de besparingen bij De Lijn de laatste jaren. Met ons gemeentebestuur kunnen we samen met onze buurgemeenten hiervoor blijven ijveren bij de bevoegde instanties. Maar we kunnen meer doen. Wanneer mensen niet meer mobiel zijn en daarom uitgesloten blijven, kunnen we ook van verkeersarmoede spreken. Pepingen beschikt reeds over een “minder mobielen centrale” die dorpsgenoten op hun bestemming kan krijgen. De dienst is een goed initiatief, maar kampt met een chauffeurstekort en is bovendien weinig gekend. LVB wil hier verder op inzetten door de centrale actiever te promoten, de dienst uit te breiden en meer chauffeurs te rekruteren – bijvoorbeeld met behulp van de nieuwe Vlaamse regels omtrent bijverdienen.

Wegenbeheer

Het onderhoud, het beheer en de veiligheid van onze wegen was een veelvoorkomende klacht van onze dorpsgenoten in de Burgercafés. Een slecht wegenbeleid leidt onvermijdelijk naar een onveiliger Pepingen. Gezien de financiële impact van grondige wegenwerken, moeten we durven prioriteiten stellen. De Eikstraat in Beert is voor LVB vanaf 2019 zo’n prioriteit. Een volledige heraanleg is uiteraard het einddoel. Op korte termijn kunnen er ook hier stappen worden ondernomen om de veiligheid op kritieke punten onmiddellijk te verhogen. Maar ook in andere straten is het vijf voor twaalf! Kleine ingrepen zoals het plaatsen van snelheidsremmers bewezen al hun nut, zeker in afwachting van meer permanente oplossingen. Op de Hondzochtstraat in Bellingen is de laatste jaren dan net het omgekeerde gebeurd door het verwijderen van de bloembakken. De focus moet liggen op slimme maatregelen – absurde oplossingen zoals slecht ontworpen verkeerskussens moeten vermeden worden. De tol voor het landbouwvervoer, eigen aan een plattelandsgemeente, moet miniem blijven.

Algemeen moeten onze Pepingse burgers meer betrokken worden vóór, tijdens en na wegenwerken in de gemeente. LVB - Lijst van de Burger wil de traditionele 'info-avonden' vol voldongen feiten vervangen door tijdige dialoog- en inspraakmomenten met onze inwoners. Waar liggen de grootste pijnpunten? Zit de fasering van geplande werken juist? Zijn er kleine ingrepen mogelijk om hinder nog meer te beperken? Transparantie over onteigeningen en een eerlijke, consequente toepassing van de wettelijke procedures, zonder te vervallen in cliëntelisme, kan bovendien het draagvlak voor werken in de gemeente vergroten. LVB Pepingen wil heel wat wrevel in onze gemeente voorkomen door een realistische meerjarenvisie op mobiliteit, opgesteld in dialoog met onze inwoners. Het is dan de verantwoordelijkheid van het bestuur om dit in te passen in een verantwoord financieel meerjarenbeleid. Zo voorkomen we dat alle baten opnieuw gereserveerd worden voor verkiezingsjaren en de kosten pas jaren later bovenkomen. LVB - Lijst van de Burger staat dus voor een toekomstgericht beleid, in woord én daad.
 

 

Enkele van onze mobiliteitsvoorstellen:

 

 • Een meerjarenvisie op mobiliteit, met vooraf inspraak van Pepingse burgers
 • Meer burgerparticipatie in de vorm van dialoog voor, tijdens en na grote wegenwerken in onze gemeente
 • Alle Pepingse dorpskernen met elkaar verbinden via veilige wegen én fietspaden
 • Fietspaden waar mogelijk fysiek scheiden van de rijwegen
 • Meer fietsroutes via beter onderhouden bestaande, trage wandelwegen
 • Geen ruilverkavelingswegen als makkelijk alternatief voor volwaardige fietspaden
 • Investeringen in verkeersveiligheid door o.a. trajectcontrole in centrum Pepingen (toetreding tot cameraplan politiezone Pajottenland)
 • Snelheidsbeperkende maatregelen zonder absurde toestanden
  • Hondzochtstraat opnieuw aanpakken
  • Verkeersgeleider in het centrum van Elingen veiliger maken
  • Voorrangsregels instellen op de Steenweg op Elingen
  • Kruispunt Ninoofsesteenweg-Steenweg op Elingen toegankelijker maken
  • ...
 • Continue investeringen in onderhoud van wegen, fietspaden, wandelwegen, degelijke uitwijkstroken – niet enkel in verkiezingsjaren
 • Transparantie over onteigeningen en respect voor de wettelijke procedures – geen cliëntelisme
 • Blijven ijveren voor meer en beter openbaar vervoer
 • Activering en promotie van de Pepingse ‘minder mobielen centrale’ als alternatief vervoersmiddel

 

We willen iedereen in onze gemeente mobiel krijgen. Met de fiets, auto, tractor of bus, zelfs via de minder mobielen centrale. LVB gaat voor een inclusief en bovenal veilig mobiliteitsbeleid voor alle Pepingenaren!


#prachtvaneengedacht

 


Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen