Als enige politieke fractie in Pepingen gingen we met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten werd geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in 11 concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Elke week stellen we een beleidsprioriteit voor met een ‘pracht van een gedacht’. Geen grote verkiezingsthema’s of dure prestige projecten, maar concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

 

Week 4:
Het Landelijk karakter van Pepingen

 

Behoud het landelijk karakter van Pepingen!

In de Grote Pepingse Enquête vroegen we onze inwoners waarom ze graag in Pepingen wonen. Met stip op één: onze rust, onze open ruimtes en onze landelijkheid. LVB – Lijst van de Burger wil daarom veel aandacht besteden aan het plattelandskarakter van Pepingen.

Net als vele andere plattelandsgemeenten staat Pepingen voor grote uitdagingen. Er is de toenemende druk van een steeds intensievere mobiliteit, bevolkingstoename en stadsvlucht, vertuining , oprukkende verstedelijking.

Er wordt nog teveel per project gewerkt, zonder overkoepelende visie. Dat geeft niet alleen onzekerheid, maar veroorzaakt ook veel wrevel. Daarom wil LVB – Lijst van de Burger in Pepingen gaan voor een gemeentebestuur dat in dialoog met alle inwoners, ondernemers en landbouwers een kader creëert voor de hele gemeente. Onze landelijkheid is onze troef maar dat betekent niet dat we een slapend Bokrijk zijn.

Evenwicht tussen traditie en vernieuwing

Het betrekken van onze Pepingse burgers: zo vinden de goede ideeën van onze burgers eindelijk hun weg naar het bestuur en naar effectief en efficiënt beleid.

Tweede succesfactor: een goed evenwicht tussen traditie en vernieuwing. Ons typisch Pajots karakter en het gevoel van authentieke dorpskernen wil LVB Pepingen vrijwaren, maar we willen tegelijk Pepingen klaarstomen voor de toekomst. Er moet ruimte blijven voor betaalbaar wonen en voor werken & ondernemen in eigen gemeente.

 

Slimme ruimtelijke ordening

In nauw overleg met alle Pepingse burgers willen we een beeldkwaliteitsplan opstellen voor alle Pepingse dorpskernen. Daarin zitten alle typische Pepingse landschapselementen en dorpszichten vervat. Het geeft burgers en bestuur een heldere leidraad voor een aangepast vergunningenbeleid. De herbestemming van enkele van onze meest kenmerkende gebouwen kan zo met een breed draagvlak verlopen en met respect voor historische elementen, bv. de nieuwe invulling van onze Pepingse kerken of een nieuw leven voor de vele typische vierkantshoeves die perfect zijn als meergezinswoning of voor een commerciële, toeristische toekomst. Een beeldkwaliteitsplan biedt het voordeel van burgerparticipatie, van (rechts)zekerheid voor nieuwe initiatieven en van transparantie over de langetermijnvisie van het gemeentebestuur.

De aanleg van extra groen valt steeds aan te moedigen, maar de verfraaiing van de Pepingse dorpskernen mag niet beperkt blijven tot de hoofdgemeente. LVB – Lijst van de Burger wil inspraak van de Pepingse burgers bij de opwaardering van alle Pepingse dorpskernen. Dorpskernen vormen vaak de spil van het sociale leven en daarom moeten ze functioneel blijven. De Burgercafés gaven ons vele suggesties om de aangename sfeer te versterken met o.a. meer streekeigen groen, met speeltuintjes, zitbanken en petanquebanen & met infoborden over historische elementen. Ook deze elementen kunnen in een beeldkwaliteitsplan opgenomen worden.

Een duidelijke ruimtelijke planning betekent niet dat alle initiatieven aan banden worden gelegd, integendeel. LVB – Lijst van de Burger wil een beleid voeren dat ruimte blijft geven voor wonen, voor ondernemen en voor landbouw. Ondernemers en landbouwers zijn onze partners in landschapsbeheer. Zo willen we samenwerken om bv. nieuwe bedrijfsgebouwen zoveel mogelijk te integreren in het landschap, met streekeigen groene elementen. Ook de bestaande samenwerking rond erosiebestrijding willen we verder uitbreiden. Om dit te stimuleren, wil LVB Pepingen een nieuw loket oprichten met info over landschapsbeheer en –bescherming, subsidies, samen aankopen van streekeigen groen, erosiebestrijding, biodiversiteit.

In ons vorige punt ‘Mobiliteit’ gaven we al oplossingen mee voor de uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk in Pepingen. Daarin schuilt een potentieel van recreatief-agrarisch toerisme voor kleinschalige horeca, B&B’s, hoevetoerisme. In een aangename, leefbare gemeente moet dit wel in evenwicht blijven met wonen en werken.

Strategische planning

Een plan is één ding, maar om onze Pepingse identiteit te vrijwaren is er meer nodig. Het ruimtelijk beleid moet aansluiten op de financiële meerjarenplanning. Een financieel goede-huisvaderbeleid blijft immers één van de stokpaardjes van LVB Pepingen.

Er kan bv. nagedacht worden over het onderhoud van bestaande trage wegen en over subsidies voor het herstellen van kleine landschapselementen, voor renovatie binnen beschermde dorpsgezichten, voor culturele activiteiten die het erfgoed onder de aandacht brengen. LVB – Lijst van de Burger wil samen met onze burgers nagaan wat voor Pepingen de beste oplossingen zijn, en deze slimme maatregelen koppelen aan een begroting in de financiële planning van de gemeente. Zo worden de beloftes ook omgezet in daden.

Meer dan ruimtelijke ordening

Het landelijke karakter van Pepingen bestaat naast de open ruimte ook uit onze menselijke samenhang. We willen blijven inzetten op meer samenwerking tussen bestuur, bevolking, adviesraden en verenigingen. Ook op de intergemeentelijke samenwerking met onze buurgemeenten, want onze landelijke eigenheid stopt niet zomaar aan de gemeentegrens.

Onze voorstellen:

 • Behoud van het landelijk karakter als beleidsprioriteit
 • Bescherming van onze open ruimtes en natuur
 • Ruimte voor wonen, werken en ondernemen in eigen dorp
 • Streven naar dorpskernversterking
 • Ruimtelijk beleid linken aan financiële planning van gemeente
 • Meer aandacht voor groen en aangename sfeer in alle Pepingse dorpskernen
 • Samen met alle Pepingenaren komen tot een beeldkwaliteitsplan van alle Pepingse dorpszichten
 • Rechtvaardig en consequent vergunningenbeleid
 • Actieve samenwerking met nieuwe initiatieven voor maximale integratie in landschap
 • Geen hoogbouw in de centra – realistisch aantal bouwlagen
 • Evenwicht bewaken tussen wonen, werken en recreatie in gemeente
 • Betrekken van ondernemers en landbouwers als landschapsbeheerders
 • Oprichting van een loket met info over landschapsbehoud, subsidies, erosiebestrijding en biodiversiteit
 • Kleinschaligheid en leefbaarheid stimuleren door meer dialoog met inwoners, adviesraden en verenigingen
 • Intergemeentelijke samenwerking om streekidentiteit te promoten, ook over de taalgrenzen

Landelijkheid is dé grote troef van Pepingen!
We moeten niet proberen een stad te worden.

#prachtvaneengedacht

 


Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen