Als enige politieke fractie in Pepingen gingen we met onze burgers in dialoog over het toekomstige beleid in Pepingen. Elk idee en suggestie uit De Grote Pepingse Enquête, de Burgercafés en onze dagelijkse contacten werd geanalyseerd, afgetoetst op haalbaarheid en in 11 concrete beleidsprioriteiten gegoten. Ons doel: een beleid van en voor u, de Pepingse burger.

Elke week stellen we een beleidsprioriteit voor met een ‘pracht van een gedacht’. Geen grote verkiezingsthema’s of dure prestige projecten, maar concrete en haalbare voorstellen die praktische zaken moeten oplossen voor onze burgers.

 

Deze week:
Pepingen landbouwgemeente

 

Maak moderne landbouw mogelijk in Pepingen!

Moderne landbouw evolueert razendsnel. Technieken worden steeds geavanceerder, normen worden strenger. Van onze landbouwers wordt er dagelijks veel flexibiliteit, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid verwacht. LVB Pepingen wil hen daar optimaal in ondersteunen, zodat ze alle kansen krijgen om zich duurzaam te ontwikkelen. Een eerste stap is een goed geïnformeerde administratie, die kan adviseren over landschapsbehoud, subsidies en initiatieven op vlak van erosiebestrijding en biodiversiteit.

Echte partners

Onze Pepingse landbouwers werken dagelijks aan een waaier van producten die uiteindelijk op ons bord belanden. LVB wil een gemeente die thuisverwerking en thuisverkoop, boerenmarkten en buurderijen actief ondersteunt en promoot bij de bevolking. Waarom bv. in elke Pepingse deelgemeente geen verdeelpunten voorzien voor een fantastische samenwerking zoals de Buurderij?

Voor LVB zijn onze landbouwers echte partners. Daarom willen we gaan voor een sterke landbouwraad die een echte adviserende rol opneemt voor het landbouwbeleid.

In de vorige legislatuur zette LVB de plannen tegen velderosie en tegen wateroverlast in gang. Het zijn goeie voorbeelden van de nauwe samenwerking die LVB voor ogen heeft. In samenspraak met de provincie, eigenaars en pachters willen we deze plannen verder uitwerken doorheen de hele gemeente.

Goed onderhouden wegen en bermen

Onze landbouwers zijn gebaat bij goed onderhouden, functionele plattelandswegen. Deze moeten voldoen aan de nieuwe normen – met een minimale breedte van 3,5m. Aansluitend heeft Pepingen nood aan een echt bermenbeleid. Grachten en beken kleiner dan categorie 3 moeten regelmatig geruimd en onderhouden worden. Om te voorkomen dat grachten en straatkolken dichtslibben, wil LVB dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichting om het maaisel op te rapen.

Hagen en houtkanten dragen in grote mate bij tot de biodiversiteit van de gemeente. Daarom wil LVB onze landbouwers opnieuw stimuleren om hun weiden te omzomen met inheemse hagen. Een jaarlijkse samenaankoop van hagen is een begin, maar ook de snoei kan vergemakkelijkt worden. Bij bermonderhoud kunnen gemeentediensten immers de buiten- en bovenkanten van deze hagen meesnoeien.

Sensibilisering en promotie

We wonen, leven en werken samen in onze gemeente. LVB Pepingen wil inzetten op de toenadering tussen (nieuwe) inwoners en landbouwers, door te informeren over de rol van de plaatselijke landbouw in de algemene voedselveiligheid en volksgezondheid. Daar is ook een rol weggelegd voor de actieve medewerking aan lokale initiatieven zoals de Jaarmarkt, de Dag van de Landbouw, opendeurdagen en andere demonstraties. Elkaars drijfveren leren begrijpen, draagt immers bij tot een verdraagzame, leefbare gemeente.

 

Onze voorstellen:

 • Stimuleer een sterke landbouwraad die een echte adviserende rol opneemt voor het landbouwbeleid
 • Ondersteun landbouwers bij nieuwe teelttechnieken, zoals geïntegreerde of biologische teelt
 • Promoot en ondersteun praktisch de thuisverwerking, thuisverkoop, boerenmarkten en buurderijen, bv. door meer verdeelpunten
 • Promoot actief initiatieven die de landbouw in de kijker zetten, zoals de Jaarmarkt, Dag van de Landbouw, demonstraties en opendeurdagen
 • Onderhoud en moderniseer de plattelandswegen – minimale breedte van 3,5m
 • Voorkom dat plattelandswegen sluipwegen worden, weliswaar zonder hinderlijke drempels of carterblokken
 • Onderhoud en ruim regelmatig alle grachten en beken kleiner dan categorie 3
 • Voer een echt bermenbeleid in en raap maaisel op
 • Bestrijd de velderosie verder doorheen de hele gemeente, met landbouwers als partners
 • Stimuleer het opnieuw omzomen van weiden met inheemse hagen
 • Behoud de jaarlijkse inzameling van oude silobanden, landbouwplastiek & prikkeldraad
 • Bestendig de toelagen voor de verplichte grond- en mestontledingen
 • Zet in op scholing van de gemeentelijke administratie voor beter eerstelijnsadvies over landschapsbehoud, subsidies, erosiebestrijding en biodiversiteit
 • Behoud voldoende ruimte voor puur economische landbouwactiviteiten in landbouwzones en evalueer andere bestemmingen grondig
 • Bevorder de toenadering tussen (nieuwe) inwoners en landbouwers

 

 

#prachtvaneengedacht

 


Contact

www.lvb-pepingen.be
Ninoofsesteenweg 37
Pepingen
1670

 

© 2006-2018 Alle rechten voorbehouden.

Lijst van de Burger Pepingen